| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/541/2013 Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Rada Miasta Tarnobrzega
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczne nagrody Prezydenta Miasta Tarnobrzega za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Dariusz Kołek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/541/2013
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Regulamin przyznawania dorocznych nagród pieniężnych
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.

§ 1. Doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mają charakter gratyfikacji finansowej i są przyznawane na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznane:

1) osobom fizycznym będącym mieszkańcami miasta Tarnobrzega;

2) osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Miasta.

2. Podstawą przyznania nagród jest ocena całokształtu działalności kulturalnej

w zakresie:

1) twórczości artystycznej;

a) twórczości literackiej, plastycznej, malarskiej, muzycznej, teatralnej, fotograficznej, filmowej, tanecznej, choreograficznej,

b) artystycznych prezentacji dzieł sztuki,

c) działalności twórczej i artystycznej stowarzyszeń społeczno – kulturalnych.

2) upowszechniania lub ochrony kultury;

a) realizacji wartościowych pod względem artystycznym lub edukacyjnym programowi przedsięwzięć kulturalnych,

b) upowszechniania czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii
i filmu oraz popularyzacji wiedzy o kulturze,

c) inicjowania nowatorskich form życia społeczno – kulturalnego,

d) publicystyki uczestniczącej twórczo w procesie społeczno – kulturalnym rozwoju

Miasta ,

e) ochrony dziedzictwa kultury.

3. Nagroda może być przyznana także za osiągnięcia o istotnym znaczeniu, w szczególności za:

1) zajęcie wysokiego miejsca na festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;

2) znaczący debiut artystyczny o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

§ 3. Nagrody mogą być przyznawane jako:

1) indywidualne;

a) twórcom i artystom,

b) organizatorom i promotorom działalności kulturalnej,

c) popularyzatorom kultury,

d) pracownikom instytucji kultury i społecznym animatorom życia kulturalnego w mieście,

e) pracownikom innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicielom organizacji

pozarządowych prowadzących działalność artystyczną-kulturalną.

2) zespołowe;

a) zespołom twórczym i artystycznym,

b) instytucjom kultury,

c) organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, prowadzącym działalność artystyczno

- kulturalną,

d) związkom twórczym i artystycznym oraz grupom animatorów życia kulturalnego.

§ 4. Nagroda za całokształt działalności artystycznej może być przyznana tej samej osobie lub podmiotowi tylko jeden raz. To samo osiągnięcie może być podstawą przyznania jednej nagrody.

§ 5. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

1) Prezydent Miasta;

2) Przewodniczący Rady Miasta;

3) instytucje kultury;

4) organizacje pozarządowe o charakterze społeczno – kulturalnym;

5) związki twórcze i przedstawiciele środowiska twórczego.

§ 6. 1. Wniosek powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy;

2) dane osobowe kandydata lub nazwę podmiotu i jego adres;

3) uzasadnienie przyznania nagrody (charakterystykę działalności lub rangę osiągnięciaw zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury, opis projektu, osiągnięcia, za które ma być przyznana nagroda lub informację o całokształcie dotychczasowej działalności kandydata);

4) informację o otrzymanych nagrodach, stypendiach, wyróżnieniach, itp.;

5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości informacji o otrzymaniu nagrody ( wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu ).

2. Do wniosku można dołączyć:

1) opinie lub rekomendacje dotyczące kandydata do nagrody;

2) dokumentację potwierdzającą działalność kandydata (fotograficzną, wycinki prasowe, foldery, itp.).

3. Wniosek zawierający braki formalne i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie pozostaje

bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagród składa się w Kancelarii Urzędu Miasta w terminie do 15 maja każdego roku.

2. Obsługę administracyjną w zakresie przyznawania nagród prowadzi Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, który :

1) weryfikuje złożone wnioski pod względem formalno-merytorycznym;

2) przedkłada Prezydentowi opinię, dotyczącą kandydata lub kandydatów.

§ 8. 1. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podejmuje Prezydent w formie zarządzenia, wysokość nagrody corocznie uzależniona jest od możliwości finansowych budżetu Miasta Tarnobrzega.

2. W uzasadnionych przypadkach w danym roku może nie zostać przyznana żadna nagroda.

3. Nagrody przekazuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata lub odbiór osobisty w kasie urzędu.

§ 9. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej.


Załącznik 

do Regulaminu przyznawania dorocznych nagród

pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie

twórczości artystycznej, upowszechniania

i ochrony dóbr kultury

W N I O S E K

o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Tarnobrzega  za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wnioskodawca........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przedkładam  wniosek  o  przyznanie  Nagrody  Prezydenta  Miasta  Tarnobrzega  za  osiągnięcia w dziedzinie:

- twórczości artystycznej,

- upowszechniania i ochrony kultury

٭wybraną kategorię podkreślić

1. Imię i nazwisko kandydata / nazwa podmiotu…..................................................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia / data rozpoczęcia działalności …..................................................................................................................................................................

3. Adres zameldowania / siedziba podmiotu …..................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wniosku:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

data,  miejscowość                                                                                                 pieczątka i podpis

1. wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  przekazanie

   do publicznej wiadomości  informacji  o  otrzymaniu  nagrody.

data , miejscowość                                                                                                czytelny podpis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »