| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/349/13 Rady Powiatu Rzeszowskiego

z dnia 21 grudnia 2013r.

Uchwała budżetowa na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. „d” i pkt 9), art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3, ust. 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu w Rzeszowie uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 144 225 034 zł, w tym:

1) dochody bieżące w łącznej kwocie - 93 119 575

2) dochody majątkowe w łącznej kwocie - 51 105 459

2. Dochody budżetu powiatu na 2014 r., ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 155 221 034 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie - 93 668 573

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie - 61 552 461

2. Wydatki budżetu powiatu na 2014r., ujmuje się w tabeli nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 10 996 000

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody:

- z długoterminowych kredytów w kwocie 9 996 000 zł,

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000 zł.

§ 4. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 11 996 000 zł, z następujących tytułów:

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 10 996 000 zł;

- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 1 000 000 zł.

§ 5. Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 000 000 zł, z następujących tytułów:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 1 000 000 zł.

§ 6. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 35 485 993 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 24 489 993 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 996 000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000 zł.

2. Określa się wydatki przypadające do spłaty w roku 2014, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat do kwoty 400 000 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 485 843 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 587 210 zł, na:

1) odprawy emerytalne 266 165 zł

2) odprawy dla członków Zarządu 72 045 zł

3) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego 249 000 zł.

§ 8. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jak w tabeli nr 3, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak w tabeli nr 4, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w tabeli nr 5, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa oraz stanowiące dochód budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak w tabeli nr 6, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu w roku budżetowym 2014r., wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późń. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25, 29,31,32 i 38-42 tej ustawy jak w tabeli nr 7, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2014 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych w kwocie 2 398 822

2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 622 546 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2014, w wysokości:

a) dochody - 1 338 244

b) wydatki - 1 338 294 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 24 489 993 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planie wydatków majątkowych, w ramach działów pomiędzy rozdziałami oraz w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,

3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Obara


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 21 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.xls

Budżetu na 2014 rok - tabele

Załącznik nr 2 do Uchwały dnia 21 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.doc

Uzasadnienie do budżetu na 2014 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »