| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/337/2014 Rady Gminy Nozdrzec

z dnia 19 maja 2014r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ II - HŁUDNO

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ II - HŁUDNO

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) i po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec uchwalonym Uchwałą Nr XIV/102/99 Rady Gminy  Nozdrzec z dnia 26 października 1999 r. z późniejszymi zmianami

Rada Gminy Nozdrzec uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych
w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno, część II – Hłudno, zwany dalej planem.

2. Przedmiotem planu jest obszar położony w północnej części miejscowości Hłudno poza terenami zainwestowania.

3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest załącznik nr 1 - stanowiący integralną część planu - rysunek planu w skali 1:2000.

4. Tereny o różnym przeznaczeniu oznaczone są na rysunku planu symbolami literowymi odpowiadającymi ich funkcji ustanowionej przepisami uchwały.

5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci granicy obszaru objętego planem, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, terenów ochrony konserwatorskiej, strefy projektowanej linii elektroenergetycznej (E-110KV) oraz symboli literowych i cyfrowych
są obowiązującymi ustaleniami planu.

6. Przedmiotem ustaleń  planu są następujące  przeznaczenia  terenów:

1) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej – tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych  - oznaczone na rysunku planu symbolami: 1PW, 2PW, 3PW i 4PW;

2) tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych - oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW i 8KDW;

3) tereny rolnicze – oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R i 20R;

4) tereny zalesień – oznaczone na rysunku planu symbolem 1ZLD,  2ZLD, 3ZLD, 4ZLD, 5ZLD, 6ZLD i 7ZLD;

5) tereny lasów – oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZL,  2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL 19ZL, 20ZL, 21ZL, 22ZL, 23ZL, 24ZL, 25ZL, 26ZL, 27ZL, 28ZL, 29ZL, 30ZL
31ZL, 32ZL i 33ZL;

6) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczone na rysunku planu symbolem 1WS.

Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem

§ 2. 1. W granicach całego obszaru objętego planem dopuszcza się:

1) możliwość skablowania linii napowietrznych oraz poprowadzenia podziemnych linii średniego, wysokiego napięcia i światłowodowych, za wyjątkiem obszarów oznaczonych symbolami ZLD i ZL;

2) przebudowę dróg oraz budowę dróg tymczasowych do obszarów od 1PW do 4PW bez wyznaczania na rysunku planu;

2. W granicach całego obszaru objętego planem zabrania się:

1) lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych na terenie budowy;

2) zadrzewiania terenów zlokalizowanych pod liniami elektroenergetycznymi
i w strefach technicznych od tych linii: dla linii 110kV – 20m (po 10m w obie strony od osi linii) i dla linii 30kV i 15kV – 11m (po 5,5m w obie strony od osi linii).

3. Główne ciągi sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne do obsługi  projektowanych terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej nakazuje się prowadzić
w liniach rozgraniczających dróg, dopuszcza się przebieg sieci i lokalizację urządzeń
w terenach wyznaczonych w planie pod inne zainwestowanie.

4. Lokalne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się na obszarze planu
w przypadkach nie kolidujących z ustaleniami planu.

§ 3. 1. Zasady zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony  środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:

1) Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej dla terenów o udokumentowanych wartościach kulturowych tj. stanowisk archeologicznych, w zasięgu oznaczonym na rysunku planu.

§ 4. 1. Nakazuje się utrzymanie na obszarze planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy.

2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez infiltrację powierzchniową,
w  granicach własnej działki;

b) obowiązek ujmowania wód opadowych z powierzchni terenów, z których                     spływ stanowić może zagrożenie dla środowiska przyrodniczego (drogi utwardzone) oraz ich podczyszczanie przed wprowadzeniem do odbiornika;

2) w zakresie elektroenergetyki ustala się:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie w oparciu o: istniejącą sieć elektroenergetyczną – linie średnich (15kV – 30kV) i wysokich napięć (110kV) oraz rozbudowywaną i modernizowaną istniejącą sieć wraz
z urządzeniami elektroenergetycznymi.

3) w zakresie zaopatrzenia w sieci teletechniczne ustala się:

a) rozbudowę istniejących i budowę  nowych sieci i urządzeń łączności publicznej;

4) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) gospodarka odpadami komunalnymi oraz powstałymi w wyniku działalności gospodarczej zgodnie zasadami przyjętymi na terenie gminy.

Rozdział 3.
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania poszczególnych terenów planu

§ 5. 1. Wyznacza się tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej - tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych oznaczone na rysunku planu symbolami od 1PW do 4PW.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenów:

1) Obsługa komunikacyjna terenów z dróg publicznych  poprzez drogi wewnętrzne
z projektowanymi wjazdami.

2) Dopuszcza się lokalizacje sieci i urządzeń infrastruktury dla obsługi turbin wiatrowych.

3) Zakazuje się lokalizacji budynków.

4) Na każdym z terenów od 1PW do 4PW dopuszcza się lokalizację tylko jednej elektrowni wiatrowej.

5) Maksymalna wysokość skrajnego punktu łopaty wirnika w pozycji pionowej do 190,0m.

6) Nakazuje się wyposażenie elektrowni wiatrowych w znaki przeszkodowe.

7) Dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, służących budowie, montażowi
i konserwacji turbin wiatrowych.

8) Nakazuje się pozostawienie minimum 80% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej.

9) Poszczególne tereny: od 1PW do 4PW należy zagospodarować każdy jako jedną działkę budowlaną.

10) Na poszczególnych terenach od 1PW do 4PW dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych i dojazdowych.

11) Oddziaływanie zabudowy techniczno-produkcyjnej na terenach oznaczonych symbolami od 1PW do 4PW nie może wykraczać poza granice terenów wyłączonych z zabudowy w obowiązujących planach miejscowych.

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie w oparciu o: istniejącą sieć elektroenergetyczną – linie średnich (15kV – 30kV) i wysokich napięć(110kV) oraz rozbudowywaną i modernizowaną istniejącą sieć wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi.

§ 6. § 6

1. Wyznacza się tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych.

1) Ustala się ich następujące parametry techniczne i użytkowe:

a) 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW i 8KDW – tereny dróg wewnętrznych, utwardzonych, o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 15,0m i szerokości jezdni minimum - 4,5m;

2. W liniach rozgraniczających ww. dróg dopuszcza się:

1) remonty i przebudowy istniejących oraz przebieg nowych sieci infrastruktury technicznej podziemnej poza pasem jezdni;

2) realizację zjazdów indywidualnych do terenów zainwestowania;

3) nie wydzielanie jezdni i chodnika, z zastosowaniem  jednolitej nawierzchni dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych;

4) wytyczanie ścieżek rowerowych.

3. W liniach rozgraniczających ww. dróg zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami  ruchu drogowego, za wyjątkiem obiektów i urządzeń łączności publicznej.

§ 7. 1. Dla projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oznaczonej na rysunku planu symbolem E-110KV ustala się pas technologiczny, w którym obowiązuje strefa ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, tożsama z obszarem oddziaływania linii,
o szerokości 40 metrów (po 20 metrów od osi linii).

2) Dla terenów znajdujących się w granicach pasa technologicznego obowiązuje użytkowanie terenu, zgodne z ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami od 1R do 20R - bez prawa zabudowy.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1) możliwość skablowania linii napowietrznych oraz poprowadzenia podziemnych linii średniego, wysokiego napięcia i światłowodowych;

2) budowę kładek pieszych lub mostów;

3) lokalizację  dróg i dojazdów nieutwardzonych do pól i lasów oraz do urządzeń infrastruktury technicznej;

4) lokalizowanie stawów rybnych do hodowli ryb karpiowatych o produkcji do 4t/ha powierzchni użytkowej stawu i łososiowatych o produkcji do 1t/ha i poborze wody do 1l/s.

3. Na terenach 1R, 2R, 6R i 7R dopuszcza się tymczasowy sposób zagospodarowania pod dojścia i dojazdy do terenów od 1PW do 4PW oraz place,  zlokalizowane  na czas realizacji inwestycji, bez wyznaczania na rysunku planu, wyłącznie na gruntach nie wymagających uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zalesień oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZLD do 7ZLD.

§ 10. 1. Wyznacza się tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZL do 33ZL.

§ 11. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych – istniejących cieków wodnych i rowów melioracyjnych,  oznaczone na rysunku planu symbolem 1WS.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1  dopuszcza się:

1) zagospodarowanie związane z lub budową lub odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych, w tym techniczne umocnienie brzegów i dna oraz inne roboty związane z poprawą warunków przepływu;

2) zagospodarowanie związane z ochroną przeciwpowodziową i przeciwosuwiskową;

3) budowę kładek, ciągów infrastruktury technicznej.

3. Na terenach, o których mowa w ust.1  zakazuje się wszelkich działań niszczących naturalne ukształtowanie brzegów, za wyjątkiem tych które związane są z ochroną przeciwpowodziową, przeciwosuwiskową lub związane są z budowa lub odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych.

§ 12. Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych planem , tereny poszczególne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 13. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu


Roman Wojtarowicz


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/337/2014
Rady Gminy Nozdrzec
z dnia 19 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANA MPZP  CZĘŚĆ II HŁUDNO

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »