| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/227/14 Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Leżajsk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Leżajsk w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego, obejmujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie na zasadach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. Za sprawowanie opieki przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 1 pobierana jest opłata za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedno dziecko.

§ 3. 1 Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ustala się mnożąc kwotę wymienioną w § 2 przez zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2.

3. W przypadku, gdy dziecko zapisano do przedszkola w trakcie danego miesiąca, opłatę wnosi się proporcjonalnie do liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1.

4. W przypadku nieobecności, lub rezygnacji dziecka z uczęszczania do przedszkola, opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie do liczby godzin nieobecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1.

5. W okresie wakacji w placówce, w której zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym następuje przerwa wakacyjna, opłaty nie pobiera się.

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Leżajsk.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Ireneusz Stefański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »