| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/227/14 Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Leżajsk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Leżajsk w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego, obejmujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie na zasadach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. Za sprawowanie opieki przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 1 pobierana jest opłata za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedno dziecko.

§ 3. 1 Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ustala się mnożąc kwotę wymienioną w § 2 przez zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2.

3. W przypadku, gdy dziecko zapisano do przedszkola w trakcie danego miesiąca, opłatę wnosi się proporcjonalnie do liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1.

4. W przypadku nieobecności, lub rezygnacji dziecka z uczęszczania do przedszkola, opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie do liczby godzin nieobecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1.

5. W okresie wakacji w placówce, w której zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym następuje przerwa wakacyjna, opłaty nie pobiera się.

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Leżajsk.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Ireneusz Stefański

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »