| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna

z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna

Na podstawie art. 5a ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.  poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645; z 2014 r. poz. 379)

uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. 1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta Krosna posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Krosna.

2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą obejmować swoim zasięgiem całe miasto, jego część lub określone środowisko mieszkańców.

§ 2. Celem konsultacji społecznych jest w szczególności:

1) włączenie mieszkańców w proces zarządzania Miastem;

2) poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom społecznym sprawie;

3) maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych;

4) pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań;

5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

§ 3. Konsultacje społeczne przeprowadza się:

1) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich osób, o których mowa w § 1 ust. 1;

2) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich szczegółowych zasadach i trybie.

§ 4. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1) protokołowanych otwartych spotkań z mieszkańcami;

2) pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag i opinii;

3) zbierania uwag i opinii w punkcie konsultacyjnym;

4) warsztatów projektowych będących ustrukturyzowaną pracą grupy osób, prowadzącą do wypracowania propozycji rozwiązań;

5) ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów, w szczególności wypełnianych przy użyciu internetu;

6) innych niż określone w pkt 1-5, wynikających ze specyfiki przedmiotu konsultacji.

2. Możliwe jest łączenie form prowadzenia konsultacji.

Rozdział 2.
Tryb inicjowania konsultacji społecznych

§ 5. Konsultacje społeczne przeprowadza się:

1) gdy wymagają tego przepisy ustaw;

2) w innych sprawach należących do zakresu działania Miasta Krosna:

a) z inicjatywy Prezydenta Miasta Krosna,

b) z inicjatywy Rady Miasta Krosna,

c) na wniosek:

- co najmniej 50 mieszkańców miasta Krosna posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Krosna,

- zarządu jednostki pomocniczej Miasta Krosna, złożony na podstawie uchwały rady dzielnicy lub ogólnego zebrania mieszkańców osiedla,

- Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie,

- Młodzieżowej Rady Miasta Krosna,

- organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie miasta Krosna lub na rzecz mieszkańców Krosna, bez względu na ich siedzibę.

§ 6. Rada Miasta Krosna występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, w której wskazuje przedmiot konsultacji oraz cel ich przeprowadzenia.

§ 7. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, składany przez podmiot lub podmioty określone w § 5 pkt 2 lit. c, kieruje się do Prezydenta Miasta Krosna.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, złożony przez podmiot lub podmioty, o których mowa w § 5 pkt 2 lit. c, zawiera:

1) opis przedmiotu konsultacji;

2) propozycję formy konsultacji;

3) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez grupę mieszkańców, o której mowa w § 5 pkt 2 lit. c tiret pierwsze, zawiera również:

1) wskazanie imienia i nazwiska osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej danych kontaktowych;
2) wykaz osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji obejmujący następujące dane dotyczące tych osób:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) numer PESEL,

d) własnoręczny podpis.

§ 8. Prezydent Miasta Krosna rozpatruje złożony wniosek w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia, informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i podając uzasadnienie.

Rozdział 3.
Tryb prowadzenia konsultacji społecznych

§ 9. Konsultacje społeczne przeprowadza Prezydent Miasta Krosna.

§ 10. 1. Konsultacje rozpoczynają się z chwilą opublikowania ogłoszenia Prezydenta Miasta o przeprowadzeniu konsultacji.

2. Prezydent Miasta określa:

1) przedmiot konsultacji;

2) cel konsultacji;

3) formę konsultacji;

4) termin przeprowadzenia konsultacji i czas ich trwania;

5) szczegółowy tryb przeprowadzania konsultacji;

6) komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Krosna odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Konsultacje trwają co najmniej 14 dni.

4. Prezydent Miasta publikuje ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji na stronie internetowej Miasta Krosna, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna oraz w inny sposób, jeżeli uzna to za celowe.

§ 11. 1. Po zakończeniu konsultacji Prezydent Miasta Krosna sporządza raport z ich przebiegu.

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej informacje o:

1) komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Krosna odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji;

2) przeprowadzonej akcji informacyjnej;

3) działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych narzędzi konsultacyjnych;

4) zebranych uwagach i opiniach mieszkańców;

5) sposobie ustosunkowania się Prezydenta Miasta Krosna do zebranych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem.

3. Raport, o którym mowa w ust. 1, Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta i mieszkańcom, za pośrednictwem strony internetowej Miasta Krosna, Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krosna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zakończenia konsultacji.

4. W uzasadnionych przypadkach, wymagających sporządzenia obszernej dokumentacji lub dodatkowych analiz, termin, o którym mowa w ust. 3, może być dłuższy. Informację o przesunięciu terminu i jego przyczynach należy podać do publicznej wiadomości.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 12. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 13. W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z odrębnych przepisów, niniejszą uchwałę stosuje się tylko w takim zakresie, w jakim zasady i tryb konsultacji nie zostały odmiennie uregulowane w tych przepisach.

§ 14. Traci moc uchwała Nr III/47/02 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Krosna


Stanisław Słyś

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »