| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/249/2014 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

z dnia 25 sierpnia 2014r.

w sprawie Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)  oraz art. 90t ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Powiatowy Program Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski.

§ 2. Celem programu jest zachęcenie wszystkich uczniów do nauki oraz nagradzanie systematyczności i chęci, jakie młody człowiek wkłada w swoje wykształcenie oraz promowanie uczniów nagrodzonych.

§ 3. Zadaniem programu jest wspieranie i motywowanie uczniów szkół ponagdimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski do rozwijania swoich uzdolnień poprzez nagrody Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego oraz stypendia Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego przyznawane za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz w różnych dziedzinach kultury.

§ 4. 1. Wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu określa corocznie Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w uchwale budżetowej.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej dochodów budżetu powiatu , mogą też pochodzić ze spadków, darowizn i innych źródeł przekazywanych na ten cel do budżetu powiatu.

§ 5. Jako formy realizacji Programu ustanawia się:

1) nagrody rzeczowe,

2) nagrody finansowe,

3) stypendia Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego.

§ 6. 1. Nagrody za wybitne osiągnięcia, o których mowa w §7 i §8 przyznawane są
w formie rzeczowej lub finansowej.

2. Wartość nagrody rzeczowej nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

3. Nagroda finansowa przyznawana jest do wysokości 1000 zł.

4. Nagrody rzeczowe i finansowe nie mogą być przyznawane łącznie.

5. Nagrody przyznawane są 1 raz w roku – po ustaleniu klasyfikacji rocznej uczniów.

§ 7. Nagrodę rzeczową może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski,

2) zdobył tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego lub innego na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub osiągnął średnią ocen minimum 5,5.

3) posiada wzorowe zachowanie,

4) wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej.

§ 8. Nagrodę finansową może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie warunki określone w §7 ust. 1,3 i 4 oraz zdobył tytuł laureata w konkursach przedmiotowych i innych na szczeblu ogólnopolskim.

§ 9. Określa się następujące zasady i tryb przyznawania nagród:

1. Dyrektor szkoły składa do Starosty wniosek o przyznanie nagrody najpóźniej w terminie 7 dni poprzedzających datę zakończenia roku szkolnego.

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane ucznia oraz zaświadczenie potwierdzone przez Dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną o uzyskanych wynikach w nauce i ocenie z zachowania oraz pisemne uzasadnienie wniosku.

3. Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów określonych w Programie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Komisja w składzie: Skarbnik Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, rozpatruje wnioski w terminie 3 dni od daty ich złożenia.

5. Nagrody przyznaje Starosta po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez komisję.

6. Nagroda ma charakter uznaniowy i Starosta może odmówić jej przyznania.

7. O sposobie rozpatrzenia wniosku Starosta zawiadamia Dyrektora szkoły.

8. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 10. Określa się warunki przyznania stypendium Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego:

1) Stypendium Starosty za wyniki w nauce, sporcie, lub innych dziedzinach kultury może być przyznane uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski oraz uczniom szkół gimnazjalnych, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski, którzy spełniają następujące warunki:

a) w wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego uzyskali wzorową ocenę
z zachowania,

b) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach szkolnych,

c) wykazali się zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej,

d) legitymują się osiągnięciami w nauce, sporcie lub innych dziedzinach kultury, uzyskując tytuł laureata, zajmując miejsca 1-3 w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych, przeglądach, festiwalach na szczeblu ogólnokrajowym.

e) w przypadku absolwentów szkół Powiatu – warunkiem przyznania stypendium jest kontynuowanie nauki na studiach dziennych.

§ 11. Stypendia mogą być przyznawane w okresie od 1 września do 30 czerwca roku następnego, a ich wypłata odbywa się zgodnie z umową zawartą przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski ze stypendystą.

§ 12. W związku z rozłożeniem wypłaty stypendiów na dwa kolejne lata budżetowe przyjmuje się zasadę kontynuacji rozpoczętej wypłaty stypendium w następnym roku budżetowym.

§ 13. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:

a) rodzic lub opiekun prawny,

b) zainteresowany uczeń/absolwent,

c) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,

d) wychowawca ucznia.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

3. Do wniosku dołącza się potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

4. Wnioski należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku.

5. Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 14 dni po terminie określonym w pkt 4).

6. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski spełniające wymagania formalne określone w niniejszej uchwale

7. Zarząd Powiatu może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

8. Wnioski niekompletne lub nieuzupełnione w terminie określonym w wezwaniu pozostają bez rozpatrzenia

§ 14. Stypendium Starosty ma formę pieniężną i przyznawane jest na okres od 3 do 10 miesięcy w wysokości do 500 zł (brutto) za 1 miesiąc.

§ 15. 1. Wstępnej kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja, o której mowa w §9 pkt 4 niniejszej uchwały.

2. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Zarząd Powiatu.

§ 16. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się i stypendysta traci prawo do przyznanego stypendium:

1) W razie przerwania, zaprzestania nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski, niezależnie od przyczyn,

2) W razie niepodjęcia nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski, niezależnie od przyczyn,

3) W razie niepodjęcia nauki w szkole wyższej, niezależnie od przyczyn.

2. Ponowne podjęcie nauki lub studiów nie uprawnia do wypłaty przyznanego stypendium.

3. Stypendysta zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Powiat o każdej okoliczności, zdarzeniu mającym wpływ na utratę prawa do  stypendium.

4. Kontrolę w powyższym zakresie pełni Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Ropczycko-Sędziszowskiemu, nadzór nad jej realizacją powierza się Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/249/2014 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowkskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym…………………………

na okres od……………………  do …………………………………..

1. Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………..

2. Data urodzenia……………………………………………………….………….

3. PESEL………………………………………………………………..……………

4. Seria i nr dowodu osobistego, organ wydający dowód………………………………………………………………………………

5. Nr legitymacji szkolnej (podaja osoby, które nie posiadają dowodu osobistego)…………………………………………………..……………………

6. Nazwa szkoły, klasa……………………………………………………………….

7. Imiona rodziców/opiekunów prawnych……………………..…………………….

8. Adres stałego zameldowania………………………………………………………

9. Adres do korespondencji…………………………………………………………..

10. Telefon kontaktowy…………………………………………………………………

11. Adres e-mail………………………………………………………………..……….

12. Dane dotyczące konta bankowego na przekazanie ewentualnej nagrody pieniężnej/stypendium  a/nazwa banku………………………………………………………………………. b/nr konta bankowego……………………………………………………………… c/imię i nazwisko oraz adres właściciela rachunku……………………………..

13. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium……………………………….…..

14. Osiągnięcia edukacyjne ucznia ostatniego roku nauki …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Inne osiągnięcia edukacyjne, w tym sportowe lub w innych dziedzinach kultury …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16. Aktywność  społeczna ………………………………….………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie

(w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni, podpisuje uczeń oraz rodzic/opiekun prawny).

Oświadczam, że:

- podane przeze mnie powyżej dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

- ponadto oświadczam, że zapoznałem/AM się z treścią Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim oraz akceptuję jego zasady. ……………………………………… (podpis ucznia) ……………………………..………… (podpis rodzica/opiekuna prawnego). ………………………………………….                             ………………………………………….. Miejscowość i data                                                     Podpis Wnioskodaw cy

Przewodniczący Rady Powiatu


Władysław Tabasz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »