| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Dębicy

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i?rozliczania dotacji dla publicznych i?niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i?trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – Rada Miasta Dębicy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich wykorzystania dla publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Miasto Dębica lub osoby fizyczne oraz niepublicznych:

1) przedszkoli, w tym specjalnych,

2) innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego),

3) szkół, w tym z oddziałami integracyjnymi.

§ 2. 1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miasta Dębica dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Dębica, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Miasta Dębica, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Dębica.

2. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miasta Dębica dotację
w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Miasta Dębica wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych
o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz  wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Miasta Dębica, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Dębica.

3. Osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Miasta Dębica w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasto Dębica, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Dębica.

4. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Miasta Dębica Miasta Dębica dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Miasta Dębica, ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasto Dębica, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Dębica.

5. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miasta Dębica dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu
i rodzaju prowadzonych przez Gminę Miasto Dębica, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Dębica.

6. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miasta Dębica w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Dębica.

7. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem z budżetu Gminy Miasta Dębica dotację (dodatkową)
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących ustalonych w budżecie lub przewidzianych na utrzymanie ucznia w miejskich przedszkolach lub szkołach ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków – poczynając od miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych z wyrównaniem transzy od stycznia tego samego roku budżetowego.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących jednostki oświatowe,
o których mowa w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, złożony
w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, służący zaplanowaniu dotacji w budżecie. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 5. Osoba prowadząca dotowane podmioty składa w terminie do 10. dnia każdego miesiąca informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, na które udzielana jest dotacja. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. Dotacja przekazywana jest w transzach miesięcznych na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji w 12 miesięcznych ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z tym, że za grudzień jest przekazywana do dnia 15 grudnia.

§ 7. 1. Kwoty dotacji udzielonej w danym roku budżetowym podlegają rocznemu rozliczeniu w terminie do 20 stycznia następnego roku budżetowego. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, a w szczególności w art. 251 ust. 1, ust.
3-5 i art. 252 tej ustawy.

3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§ 8. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu
i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków bieżących na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji
o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, ilości dowodów wpłat czesnego i umów o nauczanie uczniów,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.             

§ 9. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Dębica na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta Dębicy.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

4. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu,
o których mowa w ust. 3, w terminie uzgodnionym z kontrolującym – nie później jednak niż
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

5. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane podmioty.

6. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane na kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolujących.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.

8. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu – protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

9. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

10. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

11. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Burmistrzowi Miasta Dębicy w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 10. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji, przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Burmistrz Miasta Dębicy w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 9 ust. 11, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Miasta Dębicy uwzględni wyjaśnienia,
o których mowa w § 9 ust. 11.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr LXII/736/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Miasto Dębica.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy


Szczepan Mroczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »