| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/VII/2015 Rady Miejskiej w Radymnie

z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymno w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt [Dz. U. z 2013, poz. 856, z późn. zm.) Rada Miejska w Radymnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymno w 2015 r. zwany dalej "Programem".

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Celem "Programu" jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymno poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

2. "Program" realizowany jest przy udziale i współpracy:

1) Urzędu Miasta Radymno,

2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

3) podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony zwierząt oraz prowadzących schroniska dla bezdomnych zwierząt.

3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach "Programu" pełni Wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania, infrastruktury gospodarczej i ochrony środowiska Urzędu Miasta Radymno.

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

Brak schroniska na terenie Miasta Radymno powoduje, że zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku realizowane będzie poprzez umieszczanie ich w Schronisku dla zwierząt "Strzelce" w miejscowości Strzelce, 28-220 Oleśnica na podstawie podpisanej umowy z Arka-vet Usługi Techniczno-Weterynaryjne, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl.

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

W przypadku występowania wolno żyjących kotów podejmowane będą działania zmierzające do:

1) ustalenia miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

2) zapewnienia miejsca schronienia kotom wolno żyjącym, w szczególności na okres zimowy,

3) zapewnienia dokarmiania kotów wolno żyjących przy udziale społecznych opiekunów,

4) sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących celem kontroli populacji,

5) leczenia kotów wolno żyjących w ramach umów zawartych z zakładami leczenia.

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Na terenie Miasta Radymno wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt:

a) stałe,

b) okresowe.

2. Odławianiem będą objęte zwierzęta bezdomne które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka a w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.

3. Zgłoszenia interwencyjnego może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 do Urzędu Miasta w Radymnie w dowolnej formie (telefonicznie, mailowo, pisemnie).

4. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

6. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

7. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

1. Miasto Radymno realizować będzie obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie w szczególności przez:

1) podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania

2) Miasto Radymno poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Radymno oraz na stronie internetowej Miasta Radymno,

3) Arka-vet Usługi Techniczno-Weterynaryjne, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla wyłapanych zwierząt na podstawie zawartej umowy z Miastem Radymno,

4) organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w ramach prowadzonych kampanii informacyjnych o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Radymno.

§ 8. Usypianie ślepych miotów

1. Usypiania ślepych miotów może dokonywać wyłącznie lekarz weterynarii.

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany w sposób humanitarny.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2015 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Jarosława Szyngiera, położone w Radymnie przy ul. Zielonej 10.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Miasta Radymno realizowane jest na podstawie zawartej umowy z Arka-vet Usługi Techniczno-Weterynaryjne, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl.

§ 11. Edukacja mieszkańców

W ramach "Programu" Urząd Miasta Radymno przy współpracy z Arka-vet Usługi Techniczno-Weterynaryjne, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl oraz organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt prowadził będzie działania edukacyjne dot. m.in. odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych oraz świadomego nabywania zwierząt poprzedzonego analizą możliwości zapewnienia im odpowiedniej opieki w perspektywie kolejnych lat ich życia.

§ 12. Finansowanie Programu

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym "Programie" ponosi Miasto Radymno.

2. Na realizację zadań w 2015 r. Miasto Radymno przeznaczyło środki w budżecie w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

3. Wydatkowanie środków o których mowa w ust. 2 będzie prowadzone w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją "Programu".

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymno.

§ 14. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 15. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radymnie


Witold Pawlik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »