| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Rudnik nad Sanem przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Rudniku nad Sanemuchwala,conastępuje:

§ 1.

1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Rudnik
nad Sanem dla prowadzonych na jej terenie przez osoby fizyczne i prawne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego:

1) niepublicznych przedszkoli,

2) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) jednostce dotowanej - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, niepubliczną
inną formę wychowania przedszkolnego;

2) podmiocie lub organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Rudnik
nad Sanem osoby prawne lub osoby fizyczne, prowadzące na terenie Gminy Rudnik nad
Sanem jednostki określone w ust. 1 uchwały;

3) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

4) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

5) uczniach - należy przez to rozumieć dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym.

§ 2.

1. Niepubliczne przedszkola, wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Rudnik nad Sanem w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rudnik nad Sanem, pod warunkiem złożenia wniosku zawierającego dane o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Podmioty prowadzące wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 2, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Rudnik nad Sanem w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rudnik nad Sanem.

3. Niepubliczne przedszkola, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem z budżetu Gminy Rudnik nad Sanem dotację w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Rudnik nad Sanem.

§ 3.

1. Dotacji dla podmiotów, o których mowa w § 1 ust.1, udziela się pod warunkiem złożenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wniosku zawierającego dane o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Podmiot prowadzący jednostkę dotowaną zgłasza Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni dnia ich wystąpienia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) dane o organie prowadzącym (nazwa, adres);

2) dane o jednostce dotowanej (nazwa, adres);

3) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

4) nazwę banku i numer rachunku bankowego właściwego do przekazywania dotacji;

5) planowaną liczbę uczniów, na którą przysługiwała będzie dotacja.

4. Dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

5. Podmiot prowadzący jednostkę dotowaną składa Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca, a za grudzień do dnia 5 grudnia, informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Stan aktualny liczby uczniów ustala się odpowiednio:

1) jako dzień rozpoczęcia uczęszczania ucznia do jednostki dotowanej należy uznać:

a) dzień 1 września, gdy uczeń zaczyna uczęszczać do jednostki dotowanej z początkiem roku szkolnego,

b) pierwszy dzień danego miesiąca, w którym uczeń uczestniczy w zajęciach w jednostce dotowanej w trakcie roku szkolnego;

2) jako dzień końcowy uczęszczania ucznia do jednostki dotowanej należy uznać:

a) dzień 31 sierpnia, gdy uczeń kończy zajęcia w jednostce dotowanej,

b) ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie go z listy uczniów.

7. Jeśli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami innych gmin, organ prowadzący jednostkę dotowaną, oprócz informacji, o której mowa w ust. 5, przekazuje dane o uczniach z innych gmin.

8. Dotacje są przekazywane na wskazany we wniosku rachunek bankowy w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 4.

1. Podmiot prowadzący jednostkę dotowaną sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informację o wysokości otrzymanej dotacji z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji należy przekazać Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku po roku, którego dotyczy rozliczenie przekazanej dotacji. W przypadku, gdy jednostka dotowana kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rudnik nad Sanem w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub pobrane w wysokości wyższej niż należna, podlegają zwrotowi do budżetu gminy w trybie ustawy o finansach publicznych.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§ 5.

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej jednostkom dotowanym, o których mowa w § 1 ust. 1.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, w miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniu dotacji;

2) prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

§ 6.

1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

2. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników;

4) określenie nazwy kontrolowanej jednostki dotowanej i organu prowadzącego;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.

4. Kontrola może być przeprowadzona okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego jednostkę dotowaną o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

5. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowaną jednostkę telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

6. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej lub organu prowadzącego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

7. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych w toku postępowania kontrolnego.

8. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów, wyciągów z dokumentów lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowaną jednostkę, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji oraz utrwalenia stanu faktycznego oraz przebiegu kontroli za pomocą nagrań audio lub video, fotografii, a także innych nośników informacji.

§ 7.

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres;

2) wskazanie osoby prowadzącej;

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego;

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych;

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów;

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli;

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy;

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę;

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i głównego księgowego.

§ 8.

1. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu, to protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyny odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych i realizacji ustaleń kontroli.

3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

4. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną może zgłosić Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 9.

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 8 ust. 4, kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski lub zalecenia.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 8 ust. 4.

3. W przypadku, gdy stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości mają wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do kontrolowanej jednostki wzywa ją równocześnie do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

§ 10.

Traci moc uchwała Nr XXXIII/210/09 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Edward Wołoszyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »