| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 102/XVIII/2016 Rady Gminy Dubiecko

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dubiecko oraz nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5 c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Dubiecko uchwala, co następuje:

§ 1.

W ramach utrwalania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów w społeczności lokalnej tworzy się Radę Seniorów Gminy Dubiecko.

§ 2.

Radzie Seniorów Gminy Dubiecko nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubiecko.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Fik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XVIII/2016
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 30 marca 2016 r.

STATUT
RADY SENIORÓW GMINY DUBIECKO

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Statut Rady Seniorów Gminy Dubiecko, zwanej dalej "Radą" , określa tryb wyboru członków Rady oraz zasad jej działania.

§ 2.

Siedzibą Rady jest Gmina Dubiecko

§ 3.

Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia Urząd Gminy Dubiecko.

§ 4.

Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.

§ 5.

Głównym celem Rady jest zapewnienie reprezentacji interesów i potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Dubiecko oraz wobec władz Gminy.

§ 6.

Przedmiotem działania Rady jest w szczególności:

1. Opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów;

2. Przedstawienie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych w perspektywie krótko- długookresowej na rzecz seniorów;

3. Inicjowanie działań mających na celu upowszechniania i promowania współpracy władz samorządowych Gminy Dubiecko ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych;

4. Informowanie społeczności lokalnej o kierunkach działalności podejmowanych przez samorząd Gminy Dubiecko i organizacje współpracujące na rzecz środowiska senioralnego;

5. Dążenie do umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych;

6. Inicjowanie działań zmierzających do budowy pozytywnego wizerunku seniorów;

7. Upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

Rozdział 2.
TRYB WYBORU CZŁONKÓW RADY ORAZ ZASADY JEJ DZIAŁANIA

§ 7.

1. Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia powołania jej członków.

2. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§ 8.

1. Rada składa się z 12 osób, w tym :

- 4 członków wskazanych przez Wójta Gminy Dubiecko

- 8 członków zaproponowanych przez Komisję wyborczą i zaakceptowanych przez Wójta Gminy Dubiecko;

2. Komisja wyborcza dodatkowo wskazuje Wójtowi Gminy Dubiecko minimum 2 kandydatów na rezerwowych członków Rady.

§ 9.

1. Wybory do Rady zarządza Wójt Gminy Dubiecko na co najmniej 2 miesiące przed upływem kadencji Rady.

2. Wójt Gminy Dubiecko w drodze zarządzenia Komisję Wyborczą w składzie 5 osób oraz określa szczegółowy tryb jej pracy.

3. Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba będąca kandydatem do Rady.

4. W zarządzeniu o wyborach do Rady Wójt Gminy Dubiecko określa termin wyborów, kalendarz wyborczy oraz wzory druków związanych z wyborami.

§ 10.

1. Kandydatów na członków Rady zgłaszają podmioty działające na rzecz osób starszych .

Zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby posiadające prawo do reprezentowania danego podmiotu.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o zgodę na kandydowanie do Rady .

§ 11.

1. Wyłanianie kandydatów do Rady odbywa się w oparciu o następujące zasady:

1) Autorytetu rozumianego jako uznanie dla osobowości oraz zasług kandydata;

2) Doświadczenia w działalności na rzecz osób starszych;

3) Reprezentatywność środowiska.

2. Kandydat na członka Rady powinien łącznie spełniać niżej wymienione warunki:

1) Wyrazić zgodę na kandydowanie w formie oświadczenia złożonego na piśmie;

2) Korzystać z pełni praw publicznych;

3) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§ 12.

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt Gminy Dubiecko.

2. Pierwsze posiedzenie Rady otwiera i prowadzi Wójt Gminy Dubiecko lub osoba przez niego upoważniona.

3. Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybierają Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

4. W posiedzeniu Rady , z głosem doradczym może brać udział Pełnomocnik Wójta Gminy Dubiecko ds. osób starszych.

§ 13.

1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

- Reprezentowanie Rady na zewnątrz;

- Zwoływanie posiedzeń rady oraz określenie terminów, miejsca i porządku obrad;

- Przewodniczenie obradom;

- Czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac rady;

- Zapraszanie na posiedzenia Rady - na wniosek członka Rady bądź z własnej inicjatywy- ekspertów z zakresu różnych dziedzin;

- Wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszego Statutu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego uprawnienia wynikające z zapisów niniejszego Statutu są wykonywane przez Zastępcę Przewodniczącego.

3. Do kompetencji Sekretarza Rady należy w szczególności:

- Sporządzanie protokołów z posiedzenia Rady;

- Prowadzenie archiwum Rady;

- Wysyłanie zawiadomień o terminie i miejscu posiedzeń Rady;

- Wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszego Statutu.

§ 14.

1. Członkowie Rady są obowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

2. Członkowie Rady wykonują swe obowiązki osobiście i nieodpłatnie.

§ 15.

1. Rada pracuje i podejmuje uchwały na swoich posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady uważa się za ważne i zdolne do podejmowania uchwał , jeżeli zostało prawidłowo zwołane i uczestniczy w nim co najmniej 7 członków Rady.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Zawiadomienie o terminie, miejscu posiedzenia Rady i porządku obrad powinny być doręczone członkom rady, na co najmniej 7 dni przed datą zaplanowanego posiedzenia. Wraz z zawiadomieniem doręcza się materiały na posiedzenie.

5. Zawiadomienie może zostać doręczone droga pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie dokonuje się na adres wskazany przez członka Rady.

6. W przypadku szczególnie uzasadnionym termin, o którym mowa w ust.4 może być krótszy.

§ 16.

1. Z każdego posiedzenia Rady Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności inny wyznaczony członek Rady sporządza protokół.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz osoba sporządzająca protokół.

3. Protokoły z posiedzeń, uchwały, listy obecności i inne dokumenty Rady zabezpieczone są przez Sekretarza i zdeponowane w wyznaczonej siedzibie Rady.

4. Każdy członek Rady ma prawo dostępu do dokumentów Rady.

5. Każdy członek rady może żądać kopii i odpisów z dokumentów Rady.

§ 17.

1. Opinie, stanowiska, wnioski i inne rozstrzygnięcia Rady podejmowane są w drodze uchwał.

2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej 7 członków, chyba że Statut niniejszy stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos osoby przewodniczącej obradom. Członkowie Rady mogą uchwalić głosowanie tajne.

3. Każda uchwała podjęta przez Radę stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia.

4. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 18.

1. Termin wyrażania opinii przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia stosownego dokumentu będącego przedmiotem konsultacji.

2. Nieprzestrzeganie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

§ 19.

1. Rada może tworzyć Zespoły Tematyczne oraz Zespoły Eksperckie spośród swoich członków i seniorów oraz osób wskazanych przez podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych.

2. Zasady funkcjonowania Zespołu Tematycznego lub Eksperckiego, tryb wyboru członków określa Rada w odrębnych Regulaminach przyjętych na mocy stosownych uchwał.

§ 20.

1. Członkostwo w Radzie przed upływem kadencji ustaje na skutek:

1) złożenia rezygnacji przez członka Rady na piśmie;

2) odwołania członka Rady przez Wójta Gminy Dubiecko;

3) śmierci członka Rady;

2. w razie zajścia przesłanki o której mowa w ust. 1, skład Rady jest uzupełniany o członka rezerwowego, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszego Statutu.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Fik


Uzasadnienie

do uchwały

w sprawie powołania Rady seniorów Gminy Dubiecko

W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym z dnia 11 października 2013r. (Dz.U. z dnia 15 listopada 2013r. poz. 1318) zasadnym jest utworzenie gminnej rady seniorów przez Radę Gminy Dubiecko . Stosownie do art. 5 c wyżej cytowanej ustawy "Rada gminy , z inicjatywy własnej lub na wniosek zainteresowanych środowisk może utworzyć gminna radę seniorów."

Utworzenie Rady Seniorów Gminy Dubiecko jest w pełni zasadne i konieczne, gdyż wpisuje się w aktualną wizję i sposób prowadzenia polityki władz gminy ze środowiskiem osób starszych, współpracy z tym środowiskiem oraz wsparcia jego aktywności. Zadaniem Rady będzie reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych wobec władz samorządowych oraz możliwość udziału w formułowaniu , przekazywaniu opinii i stanowisk dotyczących strategicznych i bieżących spraw Gminy Dubiecko.

Statut zakłada , iż Rada będzie uprawniona do zajmowania stanowiska, uwzględniając dobro osób starszych oraz ich niezależnego i samodzielnego funkcjonowania w dotychczasowym środowisku społecznym.

Utworzenie Rady Seniorów podyktowane jest niewątpliwie , zwiększająca się ilość osób starszych w społeczeństwie oraz coraz większa aktywnością tych osób na różnych polach działania głównie w zakresie współdecydowania o sprawach lokalnych.

Działalność Rady gwarantować będzie partycypację społeczną tj. umożliwi budowanie dialogu, partnerstwa, integracji i współpracy pomiędzy środowiskiem osób starszych, inicjatywami społecznymi, władzami lokalnymi i innymi podmiotami zewnętrznymi działającymi na rzecz seniorów Gminy Dubiecko.

W świetle powyższego przyjęcie uchwały jest całkowicie uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Fik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »