| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

z dnia 6 kwietnia 2016r.

Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.460 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), uchwały Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego nr XIV/111/2016 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przekazania Gminie Ropczyce zadania zarządzania drogą powiatową oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach nr XXII/206/16 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi Powiat Ropczycko - Sędziszowski reprezentowany przez ZarządPowiatu w imieniu którego działają:

1. Pan Witold Darłak- Starosta,

2. Pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta oraz Gmina Ropczyce reprezentowana przez:

1. Pana Bolesława Bujaka - Burmistrza Ropczyc, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce - Pani Beaty Malec zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Burmistrz Ropczyc, działając jako zarządca dróg gminnych przejmuje, prowadzenie zadania czasowego zarządzaniadrogą powiatową Nr 1360R ulicą Leśną położoną na terenie Gminy Ropczyce (działka nr ewid. 2022).

§ 2. 1. Gmina przyjmuje do realizacji zadanie zarządcy dróg powiatowych wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), polegające na: pełnieniu funkcji inwestora w zakresie budowy chodnika (odcinek o długości ok. 194m).

2. Gmina będzie ponosiła wszelkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina będzie wykonywała za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

§ 4. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

§ 5. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 6. Porozumienie zawarto na czas określony - do 31 października 2016r.

§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. POWIAT ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI: GMINA ROPCZYCE:

Skarbnik Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego


Witold Darłak


Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego


Bernadeta Frysztak

Burmistrz Ropczyc


Bolesław Bujak


Skarbnik Gminy Ropczyce


Beata Malec

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sierakowski

Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia zagrożonych podmiotów gospodarczych, ochronie praw wierzycieli, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy, a także w prawie procesowym cywilnym i gospodarczym, prawie upadłościowym, postępowaniu administracyjnym, jak również w prawie obrotu nieruchomościami. Współautor komentarza praktycznego do Prawa restrukturyzacyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz TVN Biznes i Świat. Prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »