| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/176/16 Rady Miejskiej w Lesku

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych

Rada Miejska w Lesku
uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą odbierane odpady komunalne:

1. z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej stosującej odbiór indywidualny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko:

1) umieszczone w workach oznaczonych kodem kreskowym identyfikującym właściciela nieruchomości następujące odpady:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) papier i tektura,

c) opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe,

d) opakowania szklane bezbarwne

e) opakowania szklane kolorowe,

f) metale oraz opakowania z blachy stalowej i aluminiowej,

2) nie wymagające umieszczania w workach lub pojemnikach:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

3) umieszczone pojemnikach wydzierżawionych od przedsiębiorcy:

a) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej;

2. z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej stosującej wspólny odbiór określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko oraz z nieruchomości niezamieszkałych:

1) umieszczone w pojemnikach odpady:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) papier i tektura,

c) opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe,

d) opakowania szklane bezbarwne

e) opakowania szklane kolorowe,

f) metale oraz opakowania z blachy stalowej i aluminiowej,

2) nie wymagające umieszczania w workach lub pojemnikach:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

3) umieszczone pojemnikach wydzierżawionych od przedsiębiorcy:

a) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej;

3. z nieruchomości zamieszkałych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujące odpady:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyte opony,

4) odpady ulegające biodegradacji,

5) chemikalia,

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

4. Do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne: papier i tekturę, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe, opakowania szklane bezbarwne i kolorowe, opakowania z blachy stalowej i aluminiowej oraz metale, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 2. 1. Odpady odbierane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych poddawane są kontroli zawartości poszczególnych pojemników lub worków pod względem zgodności z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko.

2. W przypadku stwierdzenia w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem cała zawartość pojemnika lub worka zostaje zakwalifikowana do odpadów zmieszanych.

3. Dla każdej nieruchomości, wyliczany jest wskaźnik poziomu segregacji odpadów jako udział procentowy ilości odpadów wysegregowanych, w łącznej ilości odpadów zmieszanych i wysegregowanych. Wskaźnik poziomu segregacji odpadów jest potwierdzeniem prowadzonej przez właściciela nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów oraz podstawą do ustalenia niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie;

b) zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, - raz w miesiącu;

c) odpady ulegające biodegradacji - co tydzień,

d) pozostałe zbierane selektywnie - co pół roku;

2) Z obszarów zabudowy wielorodzinnej, z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz z terenów niezamieszkałych nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - codziennie z wyłączeniem niedziel;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne opakowania wielomateriałowe , - raz w miesiącu;

c) odpady ulegające biodegradacji - co tydzień

d) pozostałe zbierane selektywnie - co pół roku;

3) Z terenów publicznych odpady gromadzone w koszach - trzy razy w tygodniu;

4) Odpady z cmentarzy:

- w miesiącach: kwiecień i listopad: dwa razy w miesiącu,

- w pozostałych miesiącach: jeden raz w miesiącu.

2. Szczegółowe terminy odbioru odpadów komunalnych zostaną określone w harmonogramie dostarczanym właścicielom nieruchomości w formie ulotki oraz publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku


Tomasz Bebkiewicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »