| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/326/2010 Rady Gminy Lipusz

z dnia 16 września 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipusz


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 ze zm.)Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola/oddział przedszkolny prowadzone przez Gminę Lipusz w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz.17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.
§ 2. 1. Za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i dydaktyczne:
a) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
b) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania rozwijającym światem;
c) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzeby aktywności i zainteresowania;
d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka - ustala się opłatę.
2. Za świadczenia publicznych przedszkoli, określone w ust. 1 ustala się opłatę dzienną w wysokości 3,30 zł za 1 dzień korzystania przez dziecko ze świadczeń.
3. Za nieobecność dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłat.
4. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, i opłaty wskazanej w ust. 2.
5. Opłata, o której mowa wyżej nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców (opiekunów).
§ 3. Opłatę o której mowa w § 2 uiszcza się do dnia 15-go każdego miesiąca w macierzystej placówce, w której sprawowana jest opieka. W okresie przerwy wakacyjnej nie uiszcza się opłaty miesięcznej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie od dnia 01.01.2011r.
Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer
UZASADNIENIE
Podjęcie uchwały jest wynikiem zmiany ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie od 01.09.2010r dopuszczającą pobieranie opłat w przedszkolu za zajęcia organizowane ponad podstawę programową. W Gminie Lipusz dotychczas nie podejmowano uchwał dotyczących opłat za zajęcia organizowane przez przedszkole.
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »