| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 055/g273/P/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 16 lutego 2011r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Starogard Gd. z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, załącznika do informacji i deklaracji: dane o nieruchomościach (ZN-1A, ZR-1A, ZL-1A) oraz załącznika do informacji i deklaracji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1B, ZR-1B, ZL-1B),

• orzeka nieważność § 4 badanej uchwały od słów "i ma zastosowanie od 1.01.2011r."

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2011r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała Nr IV/33/2011 Rady Gminy Starogard Gd. z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, załącznika do informacji i deklaracji: dane o nieruchomościach (ZN-1A, ZR-1A, ZL-1A), załącznika do informacji i deklaracji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1B, ZR-1B, ZL-1B). Uchwała ta w dniu 16 lutego 2011r. była przedmiotem badania tutejszego Kolegium.

W powyższej uchwale Rada Gminy w § 4 postanowiła, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r.

W ocenie Kolegium zapis ten w sposób istotny narusza postanowienia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy, a takimi aktami są uchwały podatkowe, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 13 pkt 2 ww. ustawy) i zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Zgodnie natomiast z ust. 2 tego artykułu, w uzasadnionych przypadkach mogą one wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, wówczas dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Art. 5 przywołanej ustawy stanowi, że przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W podstawie prawnej badanej uchwały nie przywołano jednak ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

W ocenie Kolegium, nadanie badanej uchwale mocy wstecznej, nie znajduje uzasadnienia, bowiem przed rozpoczęciem roku budżetowego było możliwe podjęcie prac nad uchwałą w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru, poboru i zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także opublikowanie jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Niedotrzymanie terminów wynikających z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych mogło w ocenie podatników rodzić przekonanie, że w roku 2011 będą miały zastosowanie wzory formularzy podatkowych obowiązujące w roku 2010.

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej Izby.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »