| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 055/g273/P/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 16 lutego 2011r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Starogard Gd. z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, załącznika do informacji i deklaracji: dane o nieruchomościach (ZN-1A, ZR-1A, ZL-1A) oraz załącznika do informacji i deklaracji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1B, ZR-1B, ZL-1B),

• orzeka nieważność § 4 badanej uchwały od słów "i ma zastosowanie od 1.01.2011r."

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2011r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała Nr IV/33/2011 Rady Gminy Starogard Gd. z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, załącznika do informacji i deklaracji: dane o nieruchomościach (ZN-1A, ZR-1A, ZL-1A), załącznika do informacji i deklaracji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1B, ZR-1B, ZL-1B). Uchwała ta w dniu 16 lutego 2011r. była przedmiotem badania tutejszego Kolegium.

W powyższej uchwale Rada Gminy w § 4 postanowiła, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r.

W ocenie Kolegium zapis ten w sposób istotny narusza postanowienia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy, a takimi aktami są uchwały podatkowe, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 13 pkt 2 ww. ustawy) i zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Zgodnie natomiast z ust. 2 tego artykułu, w uzasadnionych przypadkach mogą one wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, wówczas dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Art. 5 przywołanej ustawy stanowi, że przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W podstawie prawnej badanej uchwały nie przywołano jednak ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

W ocenie Kolegium, nadanie badanej uchwale mocy wstecznej, nie znajduje uzasadnienia, bowiem przed rozpoczęciem roku budżetowego było możliwe podjęcie prac nad uchwałą w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru, poboru i zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także opublikowanie jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Niedotrzymanie terminów wynikających z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych mogło w ocenie podatników rodzić przekonanie, że w roku 2011 będą miały zastosowanie wzory formularzy podatkowych obowiązujące w roku 2010.

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej Izby.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »