| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr z dnia 25.03.2011 r. Rady Miasta Malbork

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Malborka

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województiwe (Dz.U. Nr 31, poz. 206) oraz Uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2010 roku, pomiędzy Wojewodą Pomorskim, Panem Romanem Zaborowskim, a Gminą Miasta Malborka, reprezentowaną przez Burmistrza, Pana Andrzeja Rychłowskiego, zostaje zawarte porozumienie, o następującej treści:

§ 1.

Na wniosek Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Wojewoda Pomorski, jako strona przekazująca, powierza a Gmina Miasta Malbork jako strona przejmująca, przejmuje prowadzenie niżej wymienionych spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku

1. uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków, o jakiej mowa w art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2. uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną w formie jej ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o jakiej mowa w art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

3. uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

4. uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków, o jakiej mowa w art. 7 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

5. uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

6. uzgadnianie w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

7. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt. 1

8. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu obszarów zabytkowych, o których mowa w pkt. 1,

9. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na dokonywanie podziałów w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt. 1

10. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt. 10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt. 1, z wyjątkiem znaków informacyjnych, których dotyczy art. 12 ust. 1 tej ustawy,

11. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na podejmowanie innych niż wymienione wyżej w pkt. 7 - 10 działań, które mogłby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obszarów zabytkowych, o których mowa w pkt. 1

12. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt. 1

13. wydawanie w trybie art. 30 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących właścicielowi zabytku nieruchomego ujętego w gminnej ewidencji zabytków lub nieruchomości o cechach zabytku, położonych w obszarach zabytkowych, o których mowa w punktach w/w, udostępnienia zabytku lub nieruchmości wykonawcy badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych na czas niezbędny do przeprowadzenia tych badań

14. wydawanie w trybie art. 43 pkt. 1, 2 i 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wstrzymanie działań wykonywanych bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie art, 36 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, 10 i 11 tej ustawy w obszarach zabytkowych i w ich otoczeniu, o których mowa w pkt. 1

15. wydawanie w trybie art. 44 ust. 1 pkt. 1 - 3 oraz ust. 2 - 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa czynności na koszt osoby, która podjęła działania bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie przepisów art. 36 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, 10 i 11 tej ustawy, w obszarach zabytkowych i w ich otoczeniu, o których mowa w pkt.1

16. wydawanie w trybie art. 45 ust. 1 pkt. 1 - 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa czynności na koszt osoby, która wykonała te czynności bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie przepisów art. 36 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, 10 i 11 tej ustawy, w obszarach zabytkowych i w ich otoczeniu, o których mowa w pkt. 1

17. wydawanie w trybie art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa prac konserwatorskich lub robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem obszarów zabytkowych i ich otoczenia, o których mowa w pkt.1

18. prowadzenie w trybie art. 38, art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami kontroli przestrzegania i stosowania przepisów tej ustawy, dokumentowania jej ustaleń stosownymi protokołami i wydawaniu w oparciu o te ustalenia zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie ich wykonania, jak również powiadamianie stosownych organów o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o jakich mowa w art. 108 - 118 tej ustawy, w obszarach i przy obiektach, o których mowa w pkt. 1

§ 2.

Właściwość miejscowa do prowadzenia przez stronę przejmującą spraw wymienionych w § 1 niniejszego porozumienia, obejmuje teren w granicach administracyjnych Gminy Miasta Malborka, z wyłączeniem terenu położenia zabytków nieruchomych wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków i z tych przyczyn objętych ochroną prawną w formie, o jakiej mowa w art. 7 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które pozostają we właściwości rzeczowej i miejscowej Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku

§ 3.

Strona przejmująca przy załatwianiu powierzonych niniejszym porozumieniem spraw zobowiązana jest stosować właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy ustaw wymienionych w § 1 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z roku 2000, Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

§ 4.

Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem w imieniu Burmistrza Miasta Malborka wykonywać będzie Konserwator Zabytków Miasta Malborka, działający w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Miasta Malborka w ramach wyodrębnionego stanowiska

§ 5.

Konserwator Zabytków Miasta Malborka wybierany jest przez Burmistrza Miasta Malborka po zasięgnięciu opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

§ 6.

Przy załatwianiu spraw określonych w § 1 niniejszego porozumienia Konserwator Zabytków Miasta Malborka

1. używać będzie swoich blankietów koroespondencyjnych lub swoich pieczęci nagłówkowych, a przy podpisywaniu używać będzie pieczęci o treści: z up. Burmistrza Miasta Malborka imię i nazwisko Konserwator Zabytków Miasta Malborka

2. w podstawie prawnej decyzji i postanowień wydawanych na mocy niniejszego porozumienia powoływać będzie odpowiednie jego postanowienia

§ 7.

Z prowadzniea spraw wymienionych w § 1 niniejszego porozumienia Konserwator Zabytków Miasta Malborka przekazywać będzie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku półroczne i roczne sprawozdania w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego półrocza i roku kalendarzowego

§ 8.

1. Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych niniejszym porozumieniem zadań w imieniu Wojewody Pomorskiego sprawuje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku

2. Kontroli dokonuje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub upoważnieni przez niego pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku

3. W ramach prowadzonej kontroli Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku mają prawo wglądu do akt spraw załatwianych na podstawie niniejszego porozumienia. Konserwator Zabytków Miasta Malborka zobowiązany jest zapewnić kontrolującym warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznie przedstawić żądane dokumenty i materiały oraz udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień

4. Protokół z przeprowadzonej kontroli oraz zalecenia pokontrolne Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazuje Konserwatorowi Zabytków Miasta Malborka i Burmistrzowi Miasta Malborka

5. W razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów prawa lub zasad ochrony konserwatorskiej przy załatwianiu spraw powierzonych niniejszym porozumieniem Wojewóda Pomorski ma prawo rozwiązać niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie porozumienia następuje z dniem doręczenia stronie przejmującej oświadczenia Wojewody Pomorskiego o rozwiązaniu niniejszego porozumienia

§ 9.

1. Każda ze stron może rozwiązać w całości lub części niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec misiąca kalendarzowego

2. W razie rozwiązania porozumienia, w tym również w trybie § 8 ust. 5 porozumienia, strona przejmująca jest zobowiązan

1) sporządzić i doręczyć Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wykaz spraw będących w toku

2) przekazać akta spraw będących w toku wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt. 1, przygotowane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, w nieprzekraczalnym terminie jednego tygodnia od dnia rozwiązania niniejszego porozumienia

3. Strony są zobowiązane dokonać przekazania akt spraw będących w toku, o których mowa w ust. 2 w formie protokołu zdawczo - odbiorczwego

4. Akta spraw ostatecznie zakończonych archiwizowane są przez stronę przejmującą

§ 10.

Zadania powierzone niniejszym porozumieniem Gmina Miasta Malborka realizuje w ramach środków własnych

§ 11.

Wszelkie zmiany porozumienia pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej

§ 12.

Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch dla Wojewody Pomorskiego i po jednym dla Burmistrza Miasta Malborka i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku

§ 13.

Traci moc Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Malborka z dnia 09.01.2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Pom. 2004 r., Nr 8, poz. 136)

§ 14.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania

§ 15.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Wojewoda Pomorski


Roman Zaborowski

Burmistrz Miasta Malborka


Andrzej Rychłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »