| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/163/11 Rady Miasta Malbork

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 385/XLVII/02 Rady Miasta Malborka z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), Rada Miasta Malborka uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr 385/XLVII/02 Rady Miasta Malborka z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 01.01.2012r.

Przewodniczący Rady Miasta Malborka


Arkadiusz Mroczkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/163/11
Rady Miasta Malbork
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zgodnie z art. 91d ust.2 w/w ustawy zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w tym artykule wykonuje rada miasta. Corocznie w uchwale budżetowej Rada Miasta wyodrębnia wskazane powyżej środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Natomiast organ prowadzący, zgodnie z § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek, a także w porozumieniu z nimi ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Powyższe Burmistrz Miasta Malborka określa corocznie w stosownym zarządzeniu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.

Burmistrz Miasta Malborka


Andrzej Rychłowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »