| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X / 80 / 2011 Rady Gminy Szemud

z dnia 3 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 12 ust 1 i 2 i art. 14 ust.6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. 2002 Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na liczbę 50.

§ 2. Ustala się ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na liczbę 20.

§ 3. Określa się zasady usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 4. Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr V / 26 / 2003 Rady Gminy Szemud z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży,

2) Uchwała Nr XLII / 392 / 2009 Rady Gminy Szemud z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/26/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Grzegorz Lasowski


Załącznik do Uchwały Nr X / 80 / 2011
Rady Gminy Szemud
z dnia 3 sierpnia 2011 r.

ZASADY USYTUOWANIA NA TERENIE GMINY MIEJSC SPRZEDAŻY I PODAWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

§ 1. 1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą być usytuowane - z zastrzeżeniem ust. 3 - w restauracjach i pozostałych placówkach gastronomicznych w rozumieniu przepisów Polskiej Klasyfikacji Działalności (podklasa 56.10.A).

2. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości alkoholu poniżej 4,5% oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą być usytuowane w placówkach wymienionych w ust. 1, a także w piwiarniach, barach piwnych i pubach.

3. W placówkach gastronomicznych, przygotowujących i podających napoje (w rozumieniu przepisów Polskiej Klasyfikacji Działalności - podklasa 56.30.Z), prowadzących pozostałą działalność rozrywkową i/lub rekreacyjną (w rozumieniu przepisów Polskiej Klasyfikacji Działalności - podklasa 93.29.Z), mogą być usytuowane wyłącznie punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości alkoholu poniżej 4,5% oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane na terenie plaż i kąpielisk.

§ 3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych tj.:

- na placach wyznaczonych i oznakowanych przez organizatora imprezy.

§ 4. W przypadkach nieokreślonych w niniejszych "Zasadach …" stosuje się przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Uzasadnienie

Niniejszy projekt uchwały wynika z obowiązku ustalenia przez Radę Gminy ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dotychczasowa uchwała (Uchwała Nr V/26/2003 Rady Gminy Szemud z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, z późniejszymi zmianami), podjęta w roku 2003, stanowiła powtórzenie wcześniejszych ustaleń Rady Gminy Szemud, sięgających połowy lat 90-tych ub. wieku, a objętych kilku odrębnymi uchwałami. Jej celem było zebranie tychże ustaleń w jednym akcie prawnym. Poza kilkakrotną zmianą liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, dokonaną na przestrzeni ostatnich lat, została jedynie doprecyzowana o zapis związany ze sprzedażą alkoholu w miejscach związanych z działalnością rozrywkową.
Z uwagi na to, że na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się linia orzecznictwa sądów administracyjnych i NSA w kwestii realizacji przez samorządy gminne obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w ostatnim czasie pojawiły się spory związane z interpretacją zapisów tejże ustawy. W obecnym roku pojawiły się wątpliwości również w stosunku do uchwały obowiązującej na terenie naszej gminy. W dniu 8 czerwca br. do Urzędu Gminy Szemud wpłynęło pismo z kancelarii prawnej, występującej w imieniu mieszkanki Gminy Wejherowo, prowadzącej od lipca 2010 roku na terenie gminy Szemud działalność gospodarczą związaną z działalnością rozrywkową, w którym wzywa się do uchylenia załącznika do przedmiotowej uchwały jako podjętego z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z tym pismem podjęto czynności mające na celu ustalenie faktycznego stanu prawnego z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa w tym zakresie. Ponadto uzyskano opinię prawną z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajmującej się bezpośrednio na szczeblu krajowym wspomnianą problematyką oraz będącą współautorką projektu przedmiotowej ustawy. PARPA w swej opinii podtrzymała w części wątpliwości, pojawiające się w związku z tą uchwałą oraz wskazała na kwestie, które należałoby doprecyzować. W związku z tym, że uwzględnienie opinii PARPA skutkowało ingerencją w treść uchwały w sposób, który mógłby ją czynić nieczytelną, zdecydowano się na uchylenie dotychczasowej uchwały oraz podjęcie w jej miejsce nowej uchwały, uwzględniającej powyższe wątpliwości.
Projekt niniejszej uchwały ustala ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określa zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W treści zasad usytuowania dookreśla - zgodnie z zaleceniami PARPA - definicje miejsc, w których mogą być usytuowane punkty sprzedaży alkoholu. Wskazuje również na miejsca związane z działalnością rozrywkową jako miejsca szczególnie wrażliwe pod kątem dostępności do alkoholu osób niepełnoletnich i osób nietrzeźwych. Miejsca te wyodrębniono z uwagi na ich charakter, w tym m. in. z uwagi na fakt kierowania oferty rozrywkowej głównie do młodzieży w wieku szkolnym oraz akademickim. Polityka gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, w tym alkoholizmowi, skierowana jest przede wszystkim na profilaktyczne oddziaływanie na młodzież i tworzenie warunków ograniczających dostępność do alkoholu osobom nieletnim, co zawarto w gminnych programach profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, uchwalanych corocznie przez Radę Gminy. Dlatego z uwagi na podejmowane w tym obszarze działania wspomniane wyodrębnienie w pełni wpisuje się w gminną politykę przeciwdziałania uzależnieniom.
W związku z powyższym wnosi się o podjęcie przedmiotowej uchwały w proponowanym brzmieniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »