| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr SO.II.5511.1.2012 Starosty Kwidzyńskiego

z dnia 30 stycznia 2012r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu kwidzyńskiego za rok 2011

Działając na podstawie art. 38b pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. roku o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), składam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.


Uzasadnienie

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w myśl art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym jest organem powołanym w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami ( stanowiącymi tzw. powiatową administrację zespoloną) oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W związku z upływem III już kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 18 lutego 2011 roku Zarządzeniem Starosty Kwidzyńskiego Nr 9/2011 została powołana nowa Komisja na 3 letnią kadencję w składzie:

1) Przewodniczący: Starosta Kwidzyński - Jerzy Godzik

2) przedstawiciele Starosty Kwidzyńskiego:

a) Sławomir Słupczyński - Zastępca Przewodniczącego - z-ca wójta Gminy Ryjewo

b) Andrzej Szpala - członek Stowarzyszenia Bezpieczny Kwidzyn

c) Barbara Drożdż - pracownik Poradni Psychologino - Pedagogicznej w Kwidzynie

3) radni delegowanych przez Radę Powiatu:

a) Andrzej Słowiński

b) Piotr Widz

4) delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie:

a) Jerzy Szatkowskiego - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kwidzynie

b) Jarosław Łapacz - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Kwidzynie

5) Osoby uczestniczące w pracach Komisji z głosem doradczym:

a) Bogdan Dubik - Dyrektor Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego

b) Sławomir Bogiel - Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie

c) Jolanta Mielniczak - Biesiekierska - Powiatowy Inspektor Sanitarny

d) Stanisław Kozłowski - członek Towarzystwa Inicjatyw Społecznych w Kwidzynie

e) Jacek Topolski - członek Stowarzyszenia Bezpieczny Kwidzyn

6) Mirosław Andryskowski - Prokurator Rejonowy w Kwidzynie wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Gdańsku

W okresie sprawozdawczym w składzie osobowym Komisji zaszły zmiany:

1) Zarządzeniem Starosty Kwidzyńskiego nr 28/2011 z dnia 18 maja w związku ze zmianą na stanowisku Prokuratora Rejowego w Kwidzynie do udziału w pracach Komisji powołano nowego Prokuratora Rejonowego wskazanego przez Prokuratora Okręgowego w Gdańsku w osobie Piotra Jankowskiego.

2) Zarządzeniem Starosty Kwidzyńskiego nr 61/2011 z dnia 21 listopada dodatkowo powołano do składu Komisji Ryszarda Mówińskiego - Prezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kwidzynie.

Ponadto w pracach komisji brali udział kierownicy służb, inspekcji i straży, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, których statutowe zadania wpływają na poprawę szerokorozumianego bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Obsługę administracyjno - biurową komisji zapewniał Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Komisja realizowała zadania w oparciu przyjęty Plan Pracy Komisji na 2011 r.

W roku sprawozdawczym Komisja odbyła 5 posiedzeń, na których omawiane były sprawy związane z realizacją działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego na terenie powiatu kwidzyńskiego.

Tematyka posiedzeń komisji nawiązywała do ustawowych zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspek¬cjami i strażami oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Na posiedzeniu w dniu 1 marca nowa Komisja zajęła się sprawami organizacyjnymi oraz rozpoczęła pracę nad Powiatowym Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011 - 2014.

1. W trakcie posiedzenia:

1) Zapoznano nowych członków komisji z regulaminem pracy Komisji.

2) Zatwierdzono Plan pracy Komisji na 2011 r.

3) Następnie Komisja rozpoczęła prace na Powiatowym Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011 - 2014. W wyniku dyskusji ustalono szczegółowo cele nowego Programu oraz określono obszary działań, w których istnieje ryzyko największego zagrożenia bezpieczeństwa na terenie powiatu kwidzyńskiego. Ponadto zobligowano członków komisji do opracowania i przedstawienia swoich propozycji zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dla zdefiniowanych obszarów zagrożeń. Ustalono termin zgłaszania propozycji zadań oraz zasady dalszej pracy nad Planem.

4) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie zasygnalizował ryzyko problemów finansowych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, związane z nowym uregulowaniami prawnymi w zakresie finansowania PSSE zwracając uwagę, że środki finansowe mogą się wyczerpać w już I półroczu i w związku z tym PSSE nie będzie mogła prowadzić swoich zadań i wykonywać podstawowych badań, co może wpłynąć negatywnie bezpieczeństwo sanitarne powiatu.

Posiedzenie w dniu 22 marca odbyło się wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Rady Powiatu.

Na posiedzeniu Komisje zapoznały się ze sprawozdaniami i informacjami z działalności służb, inspekcji i straży w roku 2010. Ponadto Komisje zapoznały się z projektem Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego na lata 2011 - 2014 oraz zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego na lata 2011 - 2014.

Posiedzenie w dniu 29 czerwca poświęcone było głównie zabezpieczeniem bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu kwidzyńskiego w sezonie letnim 2011 r., a w szczególności Komisja:

1) Dokonała oceny stanu przygotowań do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na terenie powiatu na podstawie informacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2) Zapoznała się z informacją Dyrektora Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Kwidzynie o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego przed letnim sezonem wypoczynkowym, jak również z zamierzeniami inwestycyjnymi na 2011 r. w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. W przedłożonej informacji na podkreślenie zasługuje fakt, że ubiegłoroczne zimowe utrzymanie dróg powiatowych pochłonęło parokrotnie więcej środków finansowych od zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu, ograniczając tym samych planowany zakres remontów wiosennych nawierzchni dróg. Przed okresem letnim wykonano naprawy najbardziej koniecznych ze względu na bezpieczeństwo odcinków dróg.

3) Zapoznała się z informacją KPP w Kwidzynie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu kwidzyńskiego. Przedłożonych danych statystycznych wynika, że nastąpił znaczący spadek przestępczości oraz wypadków drogowych w porównaniu do ubiegłych lat. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w omawianym okresie nie odnotowano wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Jako główne czynniki wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazano intensyfikowanie działań prewencyjnych Policji z użyciem urządzeń do pomiaru prędkości oraz ściślejsza współpraca z inspektorami z Inspekcji Transportu Drogowego. Ponadto w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Policja owocnie współpracuje także z żandarmerią wojskową, strażą rybacką, strażą graniczną. W dalszym ciągu kontynuowana będzie akcja w zakresie kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na wycieczki do miejsc wypoczynku.

4) Zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego na terenie powiatu kwidzyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem gotowości miejsc kąpielowych do letniego sezonu wypoczynkowego w 2011 r. Między innymi omówiono obecną sytuację prawno - organizacyjną miejsc wykorzystywanych do kąpieli w związku z wejściem w życie bardzo istotnych zmian przepisów prawa w tym zakresie.

5) Zapoznała się z informacją OT w Kwidzynie WZMiUW o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gmin nadwiślańskich powiatu kwidzyńskiego oraz o planowanych działaniach inwestycyjnych na 2011 r. w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury przeciwpowodziowej.

Na posiedzeniu w dniu 29 września Komisja dokonała podsumowania przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu:

1) Omówiono przebieg letniego wypoczynku na terenie powiatu oraz dokonano jego oceny. Na podstawie przedłożonych informacji przez jednostki samorządowe, służby, straże i inspekcje należy stwierdzić, że w trakcie okresu wakacyjnego nie zanotowano nadzwyczajnych wypadków z udziałem dzieci (utonięć, wypadków drogowych, przy pracach polowych) oraz nie odnotowano znaczących problemów związanych z bezpieczeństwem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, stan sanitarno - epidemiologiczny ośrodków wczasowych, miejsc do kąpieli oraz punktów zbiorowego żywienia był zapewniony przez organizatorów wypoczynku na dobrym poziomie.

2) Zapoznano się z informacją KPP w Kwidzynie o stanie bezpieczeństwa porządku i bezpieczeństwa publicznego i istotnych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego w I półroczu 2011 r.

3) Zapoznano się z informacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu kwidzyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2011 r. i istotnych zagrożeniach przeciwpożarowych.

4) Dokonano oceny bezpieczeństwa na imprezach masowych i sportowych jakie zaszły po ustaleniach na wiosennym spotkaniu przedstawicieli samorządów, klubów sportowych, policji i władz Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Stwierdzono, że organizacja lokalnych imprez i festynów, meczy piłkarskich jest na coraz lepszym poziomie. Niemniej zdarzają się jeszcze przypadki, że organizatorzy w dalszym ciągu nie powiadamiają Policji o planowanych imprezach z zachowaniem ustawowych terminów, jak również do zabezpieczenia imprez angażowane są firmy, które nie zawsze gwarantują zachowanie wymogów bezpieczeństwa.

5) Zapoznano się z informacją z działań podejmowanych przez Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach realizowanego programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie kwidzyńskim tzw. Gambit Kwidzyński. Komisja po wysłuchaniu informacji oraz dyskusji, pozytywnie oceniła działania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia Komisja:

1) Zapoznała się ze stanem przygotowań do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2011/12. Na odnotowanie zasługuje zmiana w stosunku do lat ubiegłych podziału dróg powiatowych na większą ilość rejonów - zadań w celu szybszej reakcji firm wykonujących ZUD oraz skrócenia czasu realizacji zadysponowanych usług. Powyższe rozwiązania przełożą się na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym. W dyskusji poruszono temat odśnieżania na terenie gminy Ryjewo dróg łączących powiat kwidzyński z powiatem sztumskim. Odcinki na terenie Gminy Ryjewo są odśnieżane natomiast odcinki po stronie powiatu sztumskiego nie są odśnieżane, co bardzo utrudnia komunikację. Komisja zawnioskowała do Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji o podjęcie działań w celu ustalenia z powiatem sztumskim zasad wspólnego odśnieżania tych dróg.

2) Zapoznała się z informacją KPP w Kwidzynie z przebiegu sezonu piłkarskiego na terenie powiatu kwidzyńskiego. Zasygnalizowano problem niewłaściwej ochrony imprez sportowych przez służby porządkowe. Wynajmowane firmy ochroniarskie są mało profesjonalnie przygotowane do reagowania na powstające zagrożenia w przypadku niebezpiecznych zachowań grup kibiców oraz niewłaściwie współpracują ze służbami policyjnymi, co stwarza realne zagrożenie dla pozostałych kibiców jak również piłkarzy. Bardzo dobrze oceniono współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na boiskach piłkarskich z Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej.

3) Następnie zaproszony na posiedzenie Komisji Gerard Sobecki - Sekretarz Komisji Bezpieczeństwa i Weryfikacji Boisk Pomorskiego Związku Piłki Nożnej - omówił bezpieczeństwo stadionowe w 2011 r. oraz planowane działania na 2012 r. W wystąpieniu podkreślił, że za organizację meczu odpowiada klub oraz jego zarząd. Organizowane na terenie powiatu kwidzyńskiego mecze nie są imprezami masowymi w myśl przepisów o imprezach masowych. Nie mniej nie zwalnia to organizatorów z konieczności właściwego zabezpieczenia meczu tj.: zapewnienia odpowiedniej ilości służb porządkowych, zabezpieczenia medycznego, sanitarnego. Zdarzają się przypadki, że na meczach zwłaszcza tych niższych kategorii brak jest powyższych wymogów. Bardzo ważne jest posiadanie przez klub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za skutki niebezpiecznych zdarzeń i ponoszenia kosztów nakładanych kar. Przyznał, że infrastruktura boisk piłkarskim na terenie powiatu w ostatnim czasie bardzo się poprawiła. W dyskusji członkowie pytali głównie o planowane zmiany w prawie w zakresie skutecznej walki z chuligaństwem stadionowym.

4) Kolejny punkt posiedzenia dotyczył bezpieczeństwa w szkołach. Pani Gabriela Mateusiak funkcjonariusz KPP w Kwidzynie przedłożyła informację o stanie bezpieczeństwa w szkołach oraz o podejmowanej współpracy Policji z placówkami szkolnymi na terenie powiatu kwidzyńskiego. Następnie Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

5) Zaproszony na posiedzenie Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przedstawił problem związany z młodzieżą, która na podstawie nakazów sądowych powinna być umieszczana w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub ośrodkach socjoterapii. Młodzież nie wykonywująca obowiązku szkolnego lub skazana przez sąd za przestępstwa obowiązkowo kierowana jest do w/w ośrodków. Niestety część skazanych osób skutecznie unika doprowadzenia do wyznaczonych ośrodków. Osoby te pozostając w swoim środowisku stwarzają realne zagrożenie, że będą dokonywać nowych przestępstw, kradzieży, ulegać dalszej deprawacji, a ponadto nie wykonują obowiązku szkolnego. W związku z tym, zaapelował do służb policyjnych o zwiększenie skuteczności doprowadzeń.

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku ujęte są w protokołach z posiedzeń Komisji, które są do wglądu w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Podsumowując należy stwierdzić, że wszelkie podjęte w 2011 roku działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kwidzyńskiego dają podstawę do dalszego, szerszego rozeznania zagrożeń, aktywizacji służb i inspekcji, jak również zwiększenia zarówno udziału jak i kontroli społecznej w skomplikowanym i trudnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Kwidzyn, dnia 13 stycznia 2012 roku.

Starosta Kwidzyński


Jerzy Godzik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »