| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Studzienice

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2008r. nr 115 poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy Studzienice uchwala, co następuje:

§ 1.

Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mogą korzystać osoby wymienione w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, zamieszkujące na terenie Gminy Studzienice.

§ 2.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę jest niższy lub równy kryterium dochodowemu określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego oraz zasad określonych w poniższej tabeli, przyjmując koszt jednej godziny za usługę w kwocie 8,75 zł.

Procentowy wskaźnik odpłatności ustalone od kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dla osoby samotnej i samotnie gospodarującej

Dla osoby w rodzinie

Dochód w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności w procentach

Dochód w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności w procentach

powyżej 100 % do 200 %

10%

powyżej 100 % do 200 %

20%

powyżej 200% do 300%

20%

powyżej 200% do 300%

30%

powyżej 300% do 350%

30%

powyżej 300% do 350%

40%

powyżej 350% do 400%

40%

powyżej 350% do 400%

50%

powyżej 400% do 500%

50%

powyżej 400% do 500%

70%

powyżej 500%

100%

powyżej 500%

100%

§ 4.

Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi opiekuńcze.

§ 5.

W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, do czasu ustania skutków, zwalnia się całkowicie z odpłatności.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Studzienice.

§ 7.

Z wejściem w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy w Studzienicach z dnia 06 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2012.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Aleksander Siluta

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nel Berezowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »