| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Gminy Sulęczyno

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 roku Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz.1568,z 2004 roku Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203 i Nr 167,poz.1759,z 2005 roku Nr 172,poz.1441 i Nr 175,poz.1457, z 2006 roku Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007 roku Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111 i Nr 223,poz.1458, z 2009 roku Nr 52,poz.420 i Nr 157,poz.1241, z 2010 roku Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz.675, z 2011 roku Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149,poz.887 i Nr 217,poz.1281 oraz z 2012 roku,poz.567 ), art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz.391 i 951 ), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz.U. z 2012 roku, poz.299 ) Rada Gminy Sulęczyno uchwała , co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sulęczyno, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 roku, poz.391 i 951 ) zobowiązuje Radę Gminy do podjęcia uchwały w zakresie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, podjęcie przez Radę Gminy Sulęczyno uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/152/2012
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sulęczyno, powinien:

§ 1. Złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane i wymagane dokumenty określone w art.8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 roku, poz.391 i 951 ).

§ 2. Przedłożyć aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności ( np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru handlowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej ).

§ 3. Posiadać zaplecze techniczno-biurowe, odpowiednie do ilości sprzętu oraz zatrudnionych pracowników i spełniające wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także utwardzony plac o powierzchni umożliwiającej garażowaniu środków transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem.

§ 4. Dysponować środkami transportu odpowiednimi do rodzaju prowadzonej działalności, tj. pojazdami asenizacyjnymi, spełniającymi wymogi dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. z 2002 roku Nr 193,poz.1617 ) w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę.

§ 5. Posiadać miejsce do mycia pojazdów opisanych w § 4, spełniające wymagania ochrony środowiska lub umowę z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi.

§ 6. Oznakować w sposób trwały i widoczny samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy.

§ 7. Podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a także dróg na trasie przejazdu pojazdów.

§ 8. Przedłożyć umowę lub zapewnienie, stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno


Kazimierz GAWIN

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »