| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/62/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 29 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" w Myślicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) Rada Gminy Stary Dzierzgoń uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" w Myślicach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Maślanka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/62/12
Rady Gminy Stary Dzierzgoń
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko- ORLIK 2012"

1. Kompleks boisk sportowych "Moje boisko- ORLIK 2012" jest obiektem ogólnodostępnym, administrowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Myślicach.

2. Wszyscy korzystający z kompleksu boisk sportowych zobowiązani są do zapoznania się
z niniejszym regulaminem.

3. Korzystanie z kompleksu boisk sportowych jest bezpłatne.

4. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu sportowego i jego urządzeń czuwa upoważniony pracownik administratora.

5. Osobami korzystającymi z kompleksu boisk sportowych są zarówno "grający" jak i widzowie- kibice.

6. Kompleks boisk sportowych czynny jest w następujących terminach:

1) poniedziałek- piątek w godzinach od 8.00 do 15.00- planowane zajęcia szkolne dla uczniów
w czasie roku szkolnego,

2) poniedziałek- piątek w godzinach od 16.00 do 18.00, sobota- niedziela w godzinach od 13.00 do 18.00 dla wszystkich chętnych.

7. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu ustalony przez administratora i podany do publicznej wiadomości.

8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w trakcie przeprowadzania remontów lub konserwacji boisk, administrator może zawiesić korzystanie z obiektu.

9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z kompleksu boisk sportowych u administratora.

10. Administrator ma prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć, w celu przeprowadzenia imprez sportowo- rekreacyjnych, widowiskowych lub innych, po uprzednim uzgodnieniu
z zainteresowanym.

11. Osoby korzystające z kompleksu boisk sportowych zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników, prowadzonego przez administratora.

12. Za uczniów korzystających z obiektu podczas zajęć edukacyjnych odpowiada prowadzący zajęcia.

13. Osoby korzystające z kompleksu boisk sportowych mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

14. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego.

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z kompleksu boisk sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem, zabrania się:

1) korzystania z kompleksu boisk sportowych bez zgody administratora,

2) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz butów z kolcami,

3) wprowadzania oraz użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
w szczególności: rower, motorower, deskorolka, rolka,

4) niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk,

5) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe,

6) palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,

7) przebywania na obiekcie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,

8) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych oraz metalowych,

9) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,

10) wprowadzania zwierząt.

16. Osoba upoważniona przez administratora, w zależności od sytuacji może:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

3) nakazać opuszczenie terenu obiektu,

4) wezwać Policję.

17. Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach socjalnych i na boiskach administrator nie ponosi odpowiedzialności.

18. Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu boisk sportowych można zgłaszać do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach.

19. Korzystający z obiektu są zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny oraz stosowania się do uwag administratora.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142. Poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu może wydać akt prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Akt ten ustanawia Rada w formie uchwały. Biorąc pod uwagę fakt, że kompleks boisk sportowych jest obiektem użyteczności publicznej zasadne jest podjęcie uchwały ustanawiającej regulamin korzystania z tego obiektu.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »