| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr S.031.1.2013 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

z dnia 2 stycznia 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarte pomiędzy:

Powiatem Gdańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

1. Cezary Bieniasz -Krzywiec- Starosta Gdański,

2. Marian Cichon -Wicestarosta,

zwanym dalej Powiatem,

a

Gminą Miejską Pruszcz Gdański , 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, reprezentowaną przez:

Janusza Wróbla - Burmistrza Pruszcza Gdańskiego,

zwaną dalej Gminą Miejską.

§ 1. 1. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/178/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. i Uchwały Nr XXIII/245/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 grudnia 2012 r., Powiat powierza, a Gmina Miejska przejmuje do realizacji zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

2. Powiat oświadcza, iż powierzenie zadań , o których mowa w ust. 1 dotyczy ulic:

1) Ildefonsa Gałczyńskiego odługości 1 047 mb,

2) Józefa Konrada Korzeniowskiego o długości 1 442 mb,

3) Obrońców Westerplatte o długości 2 200 mb,

4) Emilii Plater o długości 1 150 mb,

5) Juliusza Słowackiego o długości 1 183 mb,

6) Prof. Mariana Raciborskiego (wyłącznie chodniki i ścieżki pieszo rowerowe) o długości 2 642 mb,

7) Obrońców Wybrzeża (wyłącznie chodniki) o długości 1 340 mb,

Ogółem - 11 004 mb.

3. Zakres zadań, o których mowa w ust. 1 obejmuje wyłącznie sprzątanie jezdni i chodników, utrzymanie zieleni (bez wycinki drzew) oraz odśnieżanie dróg i chodników. Pozostałe zadania określone w art. 20 ustawy o drogach publicznych realizowane będą przez Powiat Gdański.

4. Zadania, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą z częstotliwością określoną w umowie nr ZP.272.39.2011 z dnia 22 listopada 2011 r. zawartej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański na oczyszczanie letnie i zimowe utrzymanie ulic, jezdni i placów na terenie miasta Pruszcz Gdański oraz w umowie nr ZP.272.4.2012 z dnia 03 stycznia 2012 r. na utrzymanie zieleni oraz oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów na terenie miasta Pruszcz Gdański.

§ 2. Powiat Gdański zobowiązuje się do ubezpieczenia dróg określonych w § 1 ust. 2 od odpowiedzialności cywilnej.

§ 3. 1. Na zadania, o których mowa w § 1 Powiat zabezpieczy w budżecie Powiatu Gdańskiego kwotę 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Udział Powiatu w finansowaniu zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie przekazywany Miastu do dnia 25 każdego miesiąca w wysokości faktycznie poniesionych przez Gminę Miejską kosztów w miesiącu poprzedzającym przekazanie dotacji, na realizację zadania, o którym mowa w § 1, z wyłączeniem miesiąca grudnia.

3. Należną transzę za grudzień przekazuje się zaliczkowo w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Łączna wysokość faktycznie poniesionych kosztów nie może przekraczać kwoty wynikającej z ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Miasto zobowiązuje się do dostarczania Powiatowi rozliczenia kosztów, z którego wynikać będzie wysokość miesięcznego zobowiązania w terminie do 15 dnia miesiąca.

6. Końcową pisemną informację o ostatecznym wykorzystaniu środków dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Gmina Miejska przekaże Powiatowi do 25 stycznia roku następnego. Do przedkładanej informacji należy załączyć kserokopie faktur (rachunków) potwierdzane za zgodność z oryginałem.

7. Środki niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2013 r. podlegają zwrotowi na wskazany przez Powiat numer rachunku bankowego w terminie do dnia 25 stycznia 2014 r.

§ 4. 1. Porozumienie może być rozwiązane w każdym terminie, za porozumieniem stron.

2. Zmiana treści porozumienia może nastąpić tylko z zachowaniem formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

POWIAT

GMINA MIEJSKA

Starosta Gdański


Cezary Bieniasz-Krzywiec


Wicestarosta


Marian Cichon

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego


Janusz Wróbel


Skarbnik Miasta


Maria Niderla

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »