| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr S.031.1.2013 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

z dnia 2 stycznia 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarte pomiędzy:

Powiatem Gdańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

1. Cezary Bieniasz -Krzywiec- Starosta Gdański,

2. Marian Cichon -Wicestarosta,

zwanym dalej Powiatem,

a

Gminą Miejską Pruszcz Gdański , 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, reprezentowaną przez:

Janusza Wróbla - Burmistrza Pruszcza Gdańskiego,

zwaną dalej Gminą Miejską.

§ 1. 1. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/178/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. i Uchwały Nr XXIII/245/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 grudnia 2012 r., Powiat powierza, a Gmina Miejska przejmuje do realizacji zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

2. Powiat oświadcza, iż powierzenie zadań , o których mowa w ust. 1 dotyczy ulic:

1) Ildefonsa Gałczyńskiego odługości 1 047 mb,

2) Józefa Konrada Korzeniowskiego o długości 1 442 mb,

3) Obrońców Westerplatte o długości 2 200 mb,

4) Emilii Plater o długości 1 150 mb,

5) Juliusza Słowackiego o długości 1 183 mb,

6) Prof. Mariana Raciborskiego (wyłącznie chodniki i ścieżki pieszo rowerowe) o długości 2 642 mb,

7) Obrońców Wybrzeża (wyłącznie chodniki) o długości 1 340 mb,

Ogółem - 11 004 mb.

3. Zakres zadań, o których mowa w ust. 1 obejmuje wyłącznie sprzątanie jezdni i chodników, utrzymanie zieleni (bez wycinki drzew) oraz odśnieżanie dróg i chodników. Pozostałe zadania określone w art. 20 ustawy o drogach publicznych realizowane będą przez Powiat Gdański.

4. Zadania, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą z częstotliwością określoną w umowie nr ZP.272.39.2011 z dnia 22 listopada 2011 r. zawartej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański na oczyszczanie letnie i zimowe utrzymanie ulic, jezdni i placów na terenie miasta Pruszcz Gdański oraz w umowie nr ZP.272.4.2012 z dnia 03 stycznia 2012 r. na utrzymanie zieleni oraz oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów na terenie miasta Pruszcz Gdański.

§ 2. Powiat Gdański zobowiązuje się do ubezpieczenia dróg określonych w § 1 ust. 2 od odpowiedzialności cywilnej.

§ 3. 1. Na zadania, o których mowa w § 1 Powiat zabezpieczy w budżecie Powiatu Gdańskiego kwotę 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Udział Powiatu w finansowaniu zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie przekazywany Miastu do dnia 25 każdego miesiąca w wysokości faktycznie poniesionych przez Gminę Miejską kosztów w miesiącu poprzedzającym przekazanie dotacji, na realizację zadania, o którym mowa w § 1, z wyłączeniem miesiąca grudnia.

3. Należną transzę za grudzień przekazuje się zaliczkowo w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Łączna wysokość faktycznie poniesionych kosztów nie może przekraczać kwoty wynikającej z ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Miasto zobowiązuje się do dostarczania Powiatowi rozliczenia kosztów, z którego wynikać będzie wysokość miesięcznego zobowiązania w terminie do 15 dnia miesiąca.

6. Końcową pisemną informację o ostatecznym wykorzystaniu środków dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Gmina Miejska przekaże Powiatowi do 25 stycznia roku następnego. Do przedkładanej informacji należy załączyć kserokopie faktur (rachunków) potwierdzane za zgodność z oryginałem.

7. Środki niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2013 r. podlegają zwrotowi na wskazany przez Powiat numer rachunku bankowego w terminie do dnia 25 stycznia 2014 r.

§ 4. 1. Porozumienie może być rozwiązane w każdym terminie, za porozumieniem stron.

2. Zmiana treści porozumienia może nastąpić tylko z zachowaniem formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

POWIAT

GMINA MIEJSKA

Starosta Gdański


Cezary Bieniasz-Krzywiec


Wicestarosta


Marian Cichon

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego


Janusz Wróbel


Skarbnik Miasta


Maria Niderla

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »