| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-78(7)/2012/2013/20515/I/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 29 stycznia 2013r.

decyzja nr OPO-4210-78(7)/2012/2013/20515/I/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2013r

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059)

po rozpatrzeniu wniosku
z 6 grudnia 2012 r.,
uzupełnionego pismem z 14 stycznia 2013 r.
VAPO Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu ,
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9730691688
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"
postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła dotyczącą opisu grupy oraz cen i stawek opłat dla źródła ciepła zlokalizowanego w Czersku, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Decyzją z 24 października 2012 r. nr OPO-4210-25(19)/2012/20515/I/ASz Prezes URE zatwierdził, na okres do 30 listopada 2013 r., ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 29 października 2012 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 2875, 25 października 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2233, 26 października 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego poz. 2331 oraz 29 października 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 3386.

Pismem z 6 grudnia 2012 r., które wpłynęło do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 10 grudnia 2012 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła, polegającą na zmianie opisu grupy odbiorców P 7.1, zaopatrywanej w ciepło ze źródła ciepła zlokalizowanego w Czersku, w związku z błędnym sformułowaniem nazwy w tekście taryfy, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa URE z z 24 października 2012 r. nr OPO-4210-25(19)/2012/20515/I/ASz. Dodatkowo w trakcie postępowania Przedsiębiorstwo zawnioskowało o zmianę cen i stawek opłat dla odbiorców ciepła z tegoż źródła. Uzasadnieniem wnioskowanej zmiany taryfy jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), tj. istotna, nieprzewidziana zmiana warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej wpływająca na koszty zakupu paliwa gazowego od dostawcy - PGNiG S. A. w związku z zatwierdzeniem zmiany taryfy tego przedsiębiorstwa (decyzja Prezesa URE z 17 grudnia 2012 r. znak DTA-4212-48(9)/2012/652/V/AG, zmiana taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, opublikowana w " Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe " Nr 89/2012 (555) z 17 grudnia 2012 r., która to zmiana skutkuje zmniejszeniem kosztów zakupu paliwa gazowego zużywanego do wytwarzania ciepła).

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której, strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny analizowany w perspektywie wielomiesięcznej. Za uwzględnieniem wniosku Przedsiębiorstwa przemawia interes społeczny, a zmianie decyzji nr OPO-4210-25(19)/2012/20515/I/ASz nie sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne.

Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Radca Prezesa URE w Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Lidia Styperek

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty

skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie

skarbowej w związku z treścią załącznika

do tej ustawy (część I pkt 53)

Anna Szmatuła, starszy specjalista

Otrzymują:

1. VAPO sp. z o.o. , 87-100 Toruń,

ul. Bydgoska 1/3

2. Wojewoda Pomorski.


Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-78(7)/2012/2013/20515/I/ASz
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »