| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kwidzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 52 poz. 420, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Kwidzynie po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kwidzyna" w brzmieniu, jak niżej:

Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Kwidzyna

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kwidzyna zwanego dalej "Regulaminem" jest mowa o:

1) "Zakładzie Utylizacji Odpadów" Spółce z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej "ZUO" - należy przez to rozumieć, regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych,

2) "odpadach komunalnych" - należy przez to rozumieć odpady powstającew gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

3) "odpadach zielonych" - należy przez to rozumieć odpady powstającew wyniku utrzymania terenów zieleni,

4) "właścicielu nieruchomości" - należy przez to rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

5) "terenach zieleni" - należy przez to rozumieć tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe,

6) "PSOOK" - należy przez to rozumieć punkt selektywnego odbioru odpadów komunalnych przy ul. Owczej 7 w Kwidzynie,

7) "EKO-składy" - należy przez to rozumieć kontenerowe punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych akumulatorów,

8) "odbiorcy opadów stałych" - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania i transportu komunalnych odpadów stałych, działający na zlecenie gminy,

9) "odbiorcy nieczystości ciekłych" - należy przez to rozumieć podmiot posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

10) "dysponencie" - należy przez to rozumieć właściciela, dzierżawcę, użytkownika pojemnika,

11) "opakowaniach wielomateriałowych" - należy przez to rozumieć opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych,

12) "osobie uprawnionej" - należy przez to rozumieć osobę wykonującą czynności kontrolne na podstawie upoważnienia burmistrza lub policja,

13) "małej ilości odpadów remontowych" - należy przez to rozumieć do 110L odpadów wytworzonych w gospodarstwie domowym.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania następujących odpadów:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,

2) zużytych baterii i akumulatorów,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) zużytych opon,

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

7) metali,

8) tworzyw sztucznych,

9) odpadów zielonych,

10) opakowań wielomateriałowych,

11) papieru i tektury,

12) szkła.

§ 4.

1. Odpady komunalne wymienione w § 3 pkt od 7 do 12 będą odbierane przez odbiorcę odpadów stałych zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 14.

2. Odpady wymienione w § 3 z wyłączeniem pkt 5, właściciele nieruchomości mogą przekazać nieodpłatnie do "PSOOK".

3. Odpady elektryczne i elektroniczne selektywnie zebrane z gospodarstw domowych, można dostarczyć do EKO-składów, ustawionych na terenie miasta. Wykaz tych punktów podany jest do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na terenie miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie - www.bip.kwidzyn.pl

4. Małe ilości odpadów remontowych wymienionych w § 3 pkt 5 można przekazać odpłatnie do "PSOOK", z zachowaniem warunku określonego w § 14 pkt 3.

5. Odpady niebezpieczne takie, jak:

1) przeterminowane leki powinny być gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych, znajdujących się w punktach sprzedaży leków oraz "PSOOK",

2) zużyte baterie powinny być gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych, znajdujących się w punktach sprzedaży detalicznej baterii, szkołach oraz innych instytucjach publicznych. Wykaz tych punktów podany będzie do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na terenie miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie - www.bip.kwidzyn.pl ,

3) chemikalia powinny być gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych, znajdujących się w "PSOOK".

§ 5.

1. Wprowadza się jednolitą kolorystykę pojemników oraz worków foliowych przeznaczonych do segregacji:

1) makulatura - kolor niebieski,

2) tworzywo sztuczne - kolor żółty,

3) szkło - kolor zielony,

4) odpady zielone - kolor brązowy,

2. Za utrzymanie porządku i czystości wokół pojemnika na odpady, odpowiada właściciel pojemnika.

3. W dniu odbioru odpadów, pojemniki oraz worki na odpady winny być ustawione w miejscu łatwo dostępnym, pozwalającym na sprawne opróżnianie.

4. Odbiorca komunalnych odpadów stałych, w terminie wywozu odpadów, uprzątnie teren wokół pojemników na odpady.

§ 6.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego według następujących zasad:

1) usunięte błoto z chodników należy zgarnąć do krawędzi jezdni,

2) uprzątanie chodników z zanieczyszczeń w okresie wiosenno-letnim odbywać się winno poprzez zamiatanie i odchwaszczanie chodników a powstałe nieczystości należy uprzątać do krawędzi jezdni,

3) w okresie jesienno-zimowym, jeżeli wystąpi gołoledź, należy niezwłocznie po wystąpieniu złych warunków atmosferycznych chodnik posypać piaskiem,

4) w przypadku opadów śniegu, bezpośrednio po ich zakończeniu, należy chodnik odśnieżyć i posypać piaskiem, a śnieg pryzmować wzdłuż krawędzi chodnika.

2. Działania wynikające z realizacji postanowień ust.1 nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni chodników.

3. Usuwanie nieczystości z trawników, placów zabaw i innych terenów znajdujących się w granicach nieruchomości a służących do użytku publicznego należy do obowiązków właściciela.

4. Właściciele nieruchomości wyposażonych w piaskownice znajdujące się w miejscach służących do publicznego użytku, są zobowiązani do wymiany piasku minimum dwa razy w sezonie wiosenno letnim, a kolejne wymiany należy dostosować do potrzeb.

§ 7.

Zarządcy dróg są zobowiązani niezwłocznie, jednak nie później niż do końca kwietnia każdego roku usuwać pozostałości po zimowym utrzymaniu dróg, a w szczególności ziemię i piasek.

§ 8.

1. Mycie i naprawy pojazdów mechanicznych winno się odbywać w miejscach do tego przeznaczonych tj. w myjniach i warsztatach samochodowych.

2. Dopuszcza się możliwość mycia pojazdów mechanicznych, poza myjniami, czystą wodą bez użycia środków chemicznych na terenach utwardzonych, urządzonych przez właściciela nieruchomości, odpowiednio oznaczonych i wyposażonych w piaskownik. Odpływ zanieczyszczonej wody powinien być ukierunkowany w stronę piaskownika.

3. Piasek w piaskowniku należy wymieniać przynajmniej raz w roku, a zanieczyszczony wywozić bezpośrednio do ZUO.

4. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania drobnych napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi. Naprawy te nie mogą powodować zanieczyszczenia środowiska, a w szczególności przedostawania się zanieczyszczeń do kanalizacji sanitarnej, deszczowej i zbiorników wodnych.

§ 9.

Zabrania się składowania na terenie nieruchomości odpadów występujących w postaci ciekłej
o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, łatwopalnych oraz oleistych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych
oraz warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 10.

1. Pojemniki na odpady komunalne i selektywnie zebrane powinny być przystosowane do opróżniania za pomocą urządzeń mechanicznych.

2. Pojemniki powinny stać w miejscu specjalnie przygotowanym tj.: utwardzonym i utrzymanym w czystości, nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców, oddalone od ciągów ulicznych.

3. Ciągi uliczne winny być wyposażone w kosze uliczne o pojemności od 20L do 70L.

§ 11.

1. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych mogą być stosowane wyłącznie znormalizowane pojemniki i kontenery typu: P-60L, P-80L, P-110L, P-120L, P-140L, P-180L, P-240L, P-340L, P-360L, P-370L, P-500L, P-660L, P-770L, PA-1100, KP-5, KP-7, KP-10.

2. Nieruchomości powinny być wyposażone w pojemniki, których łączna pojemność będzie odpowiadała iloczynowi liczby zamieszkałych osób x 30L.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach o niżej określonych pojemnościach /w zależności od ilości wyselekcjonowanych odpadów/:

1) pojemniki - 240L, 340L, 360L, 1100L

2) worki - 60L, 90L, 120L

4. Ustala się dla nieruchomości niezamieszkałych, minimalne wielkości pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych:

1) lokale handlowe o powierzchni do 200m2- 30L na każde 10m2powierzchni całkowitej,

2) lokale handlowe o powierzchni powyżej 200m2- 10L na każde 10m2powierzchni całkowitej,

3) lokale gastronomiczne - 50L na każde 10m2powierzchni całkowitej,

4) szkoły, przedszkola, żłobki - 3L na każdego ucznia/dziecko i pracownika,

5) obiekty użyteczności publicznej (np. urzędy) - 10L na każdego pracownika,

6) domy opieki, szpitale, internaty, hotele, pensjonaty - 30L na każdego pacjenta lub lokatora,

7) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne ( w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych) - co najmniej 1 pojemnik 60L,

8) ogrody działkowe - 30L na jedną działkę /na zespół działek - 1100L/.

5. Tereny, na których prowadzone są prace budowlane lub remontowe powinny być wyposażone w pojemniki o następujących pojemnościach :P-110L, KP -5, KP 10 /w zależności od skali przedsięwzięcia/.

§ 12.

1. W okresie od maja do września pojemniki na odpady komunalne powinny być poddawane dezynfekcji nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i utrzymywane w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

2. Za przeprowadzenie dezynfekcji pojemnika odpowiedzialny jest jego dysponent.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13.

1. Pozbywanie się gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych nieczystości ciekłych powinno następować stosownie do ilości zużytej wody tak, aby nie dopuścić do przepełniania zbiorników bezodpływowych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, o których mowa w ust. 1, co najmniej dwa razy na kwartał.

§ 14.

1. Odpady komunalne selektywnie zebrane i zmieszanebędą odbierane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w sposób określony w harmonogramie ustalonym z odbiorcą opadów stałych, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, ale nie rzadziej niż:

1) metale - raz w tygodniu,

2) tworzywo sztuczne - raz w tygodniu,

3) odpady zielone - raz w tygodniu (nie więcej niż 4 worki o pojemności 120L),

4) opakowania wielomateriałowe - raz w tygodniu,

5) papier i tektura - raz w tygodniu,

6) szkło - raz w tygodniu.

2. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą z terenu nieruchomości raz w tygodniu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odbiór odpadów dwa razy w tygodniu.

3. Odpady komunalne z terenu budowy powinny być gromadzone i wywożone w taki sposób, aby na terenie budowy zapewnić porządek.

4. Małe ilości odpadów remontowych raz w roku można przekazać nieodpłatnie do"PSOOK".

§ 15.

1. Kosze uliczne znajdujące się w miejscach publicznych w okresie od października do kwietnia powinny być opróżniane co najmniej dwa razy w tygodniu, a od maja do września co najmniej trzy razy w tygodniu.

2. Kosze na śmieci ustawione przed lokalami, w których prowadzona jest stała lub sezonowa działalność gastronomiczna bądź handlowa branży spożywczej, powinny być opróżniane z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnianiu.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami .

§ 16.

1. Odbiorca opadów stałych obowiązany jest przekazywać odpady do "ZUO", zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

2. Dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych na terenie nieruchomości, na której powstały.

3. Kompostowanie nie może być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 17.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) niezwłocznego sprzątania i usuwania odchodów pozostawionych przez te zwierzętaw miejscach publicznych w szczególności na klatkach schodowych, lub innych pomieszczenia wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach,i na terenach zieleni,

2) wyposażenia psów w obrożę z oznaczeniem umożliwiającym identyfikację właściciela,

3) wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Obowiązek dotyczy również prowadzenia psów w pomieszczeniach wspólnego użytku, takich jak korytarze, klatki schodowe znajdujących się w budynkach wielolokalowych, z zastrzeżeniem zawartym w § 20,

4) okazywania na żądanie osób uprawnionych dokumentu dokonania obowiązkowego szczepienia,

5) dbania o to, aby zwierzęta nie zakłócały spokoju innym mieszkańcom oraz nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla mieszkańców.

2. Wyprowadzanie zwierząt domowych poza teren nieruchomości powinno odbywać się pod nadzorem opiekuna.

§ 18.

Psy zwolnione ze smyczy, bez kagańca, lub bez znaczka identyfikacyjnego oraz pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych, traktowane będą jak bezdomne, chwytanei przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt lub do okresowej przechowalni dla zwierząt zlokalizowanej na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych "Miłosna" Spółka z o.o.

§ 19.

Zabrania się wyprowadzania psów na tereny służące do zabaw dzieci tj. terenów zieleni, piaskownic, boisk, żłobków, przedszkoli i szkół.

§ 20.

Zezwala się na zwolnienie psów ze smyczy tylko i wyłącznie na terenach oznaczonych. Wykaz tych punktów podany jest do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na terenie miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie - www.bip.kwidzyn.pl .

§ 21.

Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną, wymaga zezwolenia Burmistrza Miasta Kwidzyna wydanego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 22.

1. Zabrania się hodowli kotów ipsów w budynkach wielorodzinnych orazw budynkach
o zabudowie szeregowej, jak też w budynkach jednorodzinnych znajdujących się na działkach o powierzchni mniejszej niż 1500 m2z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Dopuszcza się możliwość prowadzenia hodowli kotów i psów na terenach o powierzchni mniejszej niż 1500 m2, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli sąsiednich nieruchomości, na której zlokalizowana jest hodowla .

§ 23.

Zabrania się :

1) pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, albo na terenie ogrodzonym w sposób umożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz,

2) doprowadzania zwierząt przez drażnienie lub płoszenie do stanu, w którym stają się one niebezpieczne.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 24.

1. Na terenie miasta Kwidzyna wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz gołębi, za wyjątkiem terenów gospodarstw rolnych położonych w granicach miasta.

2. Na terenach nie będących gospodarstwem rolnym zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane jeśli właściciel zainteresowany hodowlą uzyska pisemną zgodę właścicieli sąsiednich nieruchomości z zachowaniem zasad:

1) zwierzęta gospodarskie winny być utrzymywane w obiektach położonych w odległości nie mniejszej niż 10 m od sąsiedniej nieruchomości, z zachowaniem zasad utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarnego całego terenu wykorzystywanego do chowu zwierząt.

2) hodowca zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do zabezpieczenia utrzymywanych zwierząt przed wydostaniem się poza teren prowadzenia chowu zwierząt,

3) hodowla zwierząt gospodarskich winna być prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków sanitarnych zdrowotnych ludzi i zwierząt, i nie powodowała zanieczyszczeń powietrza,

4) nieczystości powstałe w wyniku utrzymywania zwierząt gospodarskich winny być składowane w miejscach o podłożu nieprzepuszczalnym, oddalonym od budynków przeznaczonych do stałego pobytu ludzi.

3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia hodowli gołębi na terenie miasta poza gospodarstwami rolnymi po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli sąsiednich nieruchomości, na której zlokalizowany jest gołębnik.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania.

§ 25.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, tereny przemysłowe zakładów pracy, przetwórstwa rolno spożywczego i innych jednostek organizacyjnych.

2. Deratyzację przeprowadza się obowiązkowo co roku, pierwszego miesiąca wiosny i jesieni.

§ 26.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna.

§ 27.

Traci moc uchwała Nr XLI/321/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kwidzyna (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 68 poz. 1419 z 26.06.2006r).

§ 28.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie


Kazimierz Gorlewicz


Uzasadnienie

Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897z 2011 r. ze zmianami) w art. 22 ust. 2 ustawodawca zobowiązał gminy uchwalenia nowego regulaminu utrzymania porządku i czystości na swoim terenie w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r.

Niniejszy Regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta Kwidzyna poszerzony został o nowe kategorie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych. Obok zbieranych dotąd zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zbiórce podlegać będą przeterminowane leki i chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, a także odpady zielone.

Regulamin jest zgodny z wojewódzkim planem gospodarki odpadami - Uchwała
Nr 416/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018" (Dz. Urz. Pomor. Poz. 2490).

Projekt niniejszego Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany Postanowieniem
nr SE.HK-30/4720/680/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie.

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu wypełnienie obowiązku gminy w zakresie stanowienia prawa miejscowego zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »