| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Skarszewach

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.) Rada Miejska w Skarszewach uchwala co następuje :

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach , stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/222/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach zdnia 28.12.2012 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Skarszewach:

1) w § 12 ust.1 pkt 1 Statutu skreśla się literę e)

2) w § 12 ust.1 pkt 2 Statutu po lit.d) dodaje sie lit.e) w brzmieniu :

e) regulaminu organizacyjnego .

3) w § 13 dodaje się ust.6-8 o treści następującej :

6. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez Radę Miejską w Skarszewach przed upływem kadencji w przypadku :

1) rezygnacji ;

2) wniosku podmiotu którego jest przedstawicielem;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;

7. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady Społecznej przez upływem kadencji , Rada Miejska z własnej inicjatywy lub inicjatywy podmiotu którego ten członek był przedstawicielem uzupełnia skład Rady Społecznej .

8. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust.7 pełnią swą funkcję do końca kadencji Rady Społecznej .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kamiński


Uzasadnienie

W myśl art.23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( Dz.U. nr 112 poz.654 ze zm ) "Regulamin organizacyjny nadaje podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą jego kierownik " . W związku z tym podmiotem właściwym do kierowania do niego wniosków i opinii w sprawach regulaminu podmiotu leczniczego jest dyrektor GOZ-u a nie podmiot tworzący, czyli Rada Miejska . Stąd zmiana w § 12 Statutu.

Art.42. wyżej cytowanej ustawy dotyczący treści Statutu , podaje w ust.4 że statutu powinien zawierać "okoliczności odwołania członków Rady Społecznej przed upływem kadencji . W związku z powyższym istnieje potrzeba uzupełnienia Statutu o wyżej przedstawione okoliczności, jak również podania sposobu uzupełnienia składu Rady Społecznej w sytuacji gdy zostanie ona zdekompletowana .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »