| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.2.2013 Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 4 marca 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 17 poz. 128, z 2006r. Nr 17 poz. 128, z 2006r. Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010r. NR 157 poz. 1241, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 Nr 149 poz. 887, Nr 567) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362, Nr 65 poz. 554, Nr 157 poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, Nr 217 poz. 1427, z 2011r. Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 149 poz. 887, z 2012r. Nr 579)Rada Miejska w Czarnem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi może być przyznana: z urzędu, na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

2. Osobie samotnej , której z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób , a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w sposób określony w ust.1.

§ 2. 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwracają wydatki poniesione na realizację tych usług w zależności od posiadanego dochodu, wysokości ustalonych opłat zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość dochodu posiadanego w stosunku do kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej w %

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba gospodarująca w rodzinie

Do 100% kryterium dochodowego

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Powyżej 100% do 200%

10%

10%

Powyżej 200% do 250%

20%

20%

Powyżej 250 % do 300%

30%

30%

Powyżej 300% do 350%

50%

50%

Powyżej 350%

100%

100%

2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 8,00 zł.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach niezależnie od dochodu na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej można odstąpić częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze na czas określony w szczególności gdy odpłatność stanowiłaby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłaby skutki udzielanej pomocy, zwłaszcza ze względu na :

1) konieczność sprawowania opieki nad osobą przewlekle chorą więcej niż 3 godziny dziennie,

2) miesięcznie koszty leczenia i zakupu leków stanowią 20% dochodów rodziny,

3) zdarzenie losowe,

4) oraz innych uzasadnionych przyczyn, które mają wpływ na sytuację dochodową i rodzinną.

§ 4. Odpłatność za usługi o których mowa w § 1 wnoszona jest przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty na dowód wpłaty na konto wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem w terminie określonym w decyzji administracyjnej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem.

§ 6. Traci moc uchwała nr 0007.66.2012 Rady Miejskiej w Czarnem z dania 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Pom.z 2013r. poz.914).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od miesiąca przypadającego po miesiącu w którym została opublikowana.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnem


Benedykt Lipski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »