| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/393/2013 Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 1 marca 2013r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z póz. zm.), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857) oraz art.7a ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2012, Nr 72,poz.406) Rada Gminy Chojnice uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się doroczną Nagrodę Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, zwaną dalej "Nagrodą".

§ 2. 1.
Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom, a w szczególności sportowcom oraz działaczom sportowym, twórcom, animatorom i organizatorom kultury za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki.

§ 3. 1. Nagrodę określoną w § 1 przyznaje Wójt Gminy Chojnice na wniosek Komisji Nagród. Komisja powoływana jest corocznie przez Wójta Gminy Chojnice.

2. Komisję powołuje Wójt Gminy Chojnice w drodze stosownego Zarządzenia i zwołuje jej posiedzenie

3. Wójt może przyznać także nagrodę z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Komisji Nagród.

4. Wójt Gminy Chojnice może nie przyznać żadnej nagrody, w przypadku uznania, że żadna z kandydatur nie zasługuje na nagrodę.

5. W skład Komisji Nagród wchodzą: Zastępca Wójta Gminy Chojnice, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Chojnice, Przewodniczący właściwej dla spraw Komisji Rady Gminy Chojnice,dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach oraz inne osoby,których udział w pracach Komisji Wójt uzna za koniczny i zasadny..

§ 4.
Nagrody przyznaje się według następujących zasad:

1. Nagroda przyznawana jest po przedłożeniu pisemnej propozycji w biurze podawczym Urzędu Gminy Chojnice.
2. Propozycja może być składana przez:

a) Wójta Gminy Chojnice;

b) Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki;

c) stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje sportowe i kulturalne;
d) jednostki organizacyjne, których statutowy zakres działania zawiera zadania z dziedziny sportu lub kultury;

e) instytucje artystyczne, instytucje kultury, szkoły;

f) grupę 5 radnych lub 50 pełnoletnich mieszkańców gminy.

3. Propozycja o przyznanie nagrody powinna zawierać:

a) dane jednostki zgłaszającej;

b) dane osoby, zespołu, instytucji lub organizacji zgłaszanej do Nagrody;

c) uzasadnienie wniosku i o ile to możliwe dokumentację (akty przyznania nagród, fotografie, wydawnictwa, opinie itp.);

4. Druki propozycji i zgłoszeń określonych w ust. 1 dostępne są w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach (www.gminachojnice.com.pl).

5. Wzór wniosku o przyznanie nagrody w dziedzinie sportu stanowi załącznik nr 1.

6. Wzór wniosku o przyznanie nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego stanowi załącznik nr 2.

§ 5.
Nagrodą jest dyplom oraz nagroda pieniężna lub rzeczowa, przyznawane łącznie. Zespołom sportowców, twórców lub wykonawców przyznawana jest nagroda zespołowa .

§ 6. Za kryteria przyznawania Nagrody uznaje się:

a) osiągnięcia sportowe i organizacyjne odnotowane w imprezach i zawodach oraz innych przedsięwzięciach sportowych o zasięgu ponadlokalnym, krajowym oraz międzynarodowym;
b) oryginalność, wartość, innowacyjność oraz inne walory uznawane za ważne dla oceny osiągnięć i dzieł twórczych w dziedzinach określonych w § 2;

c) nagrody mogą być przyznawane za całokształt działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu;

d) nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz;

e) każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

§ 7. 1.
Nagrody są finansowane ze środków wydzielonych na ten cel w budżecie Gminy Wiejskiej Chojnice na wniosek Wójta.
2. Ustala się wartość Nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej w granicach od 250 zł do 5.000 zł.

4. Nagrody Wójta przyznane mogą być w ramach przeznaczonej na ten cel kwoty w budżecie gminy na dany rok.

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 9.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia .

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/393/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 1 marca 2013 r.

Wzór wniosku do Nagrody Wójta Gminy Chojnice w dziedzinie sportu

Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika/trenera/działacza, animatora, organizacji* zasłużonego/zasłużonej w osiągnięciu wysokiego wyniku sportowego

w współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

…........................................

miejscowość i data

…................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko wnioskodawcy oraz jego adres zamieszkania lub siedziby

…...............................................................................................................................................................................

Wnioskuję o przyznanie nagrody dla

…................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko kandydata do nagrody oraz jego adres zamieszkania

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie:

(zawierające wskazanie wysokich osiągnięć sportowych, za które nagroda ma być przyznana)

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dotychczas otrzymane wyróżnienia i nagrody przez kandydata (rodzaj nagrody lub wyróżnienia i rok przyznania):

1. ….............................................................................................................................................................................

2. ….............................................................................................................................................................................

3. ….............................................................................................................................................................................

….....................................

podpis wnioskodawcy

Załączniki (dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata do nagrody)

1. …...................................................................................................................................................

2. …...................................................................................................................................................

3. …...................................................................................................................................................

Opinia Komisji Nagród

…...................................................................................................................................................

…........................................

podpis

…........................................

miejscowość i data

Decyzja Wójta Gminy Chojnice

.......................................................................................................................................................

….......................................podpis

…........................................

miejscowość i data

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/393/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 1 marca 2013 r.

Wzór wniosku do Nagrody Wójta Gminy Chojnice w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniana kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Wniosek o przyznanie nagrody dla działacza kultury, animatora, organizacji* zasłużonego/ zasłużonej dla kultury:

…........................................

miejscowość i data

…................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko wnioskodawcy oraz jego adres zamieszkania lub siedziby

…...............................................................................................................................................................................

Wnioskuję o przyznanie nagrody dla

…................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko kandydata do nagrody oraz jego adres zamieszkania

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie:

(zawierające wskazanie wysokich osiągnięć, za które nagroda ma być przyznana)

…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dotychczas otrzymane wyróżnienia i nagrody przez kandydata (rodzaj nagrody lub wyróżnienia i rok przyznania):

1….................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

3. …............................................................................................................................................

….....................................

podpis wnioskodawcy

Załączniki (dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata do nagrody)

1. ….............................................................................................................................................................................

2. ….............................................................................................................................................................................

3. ….............................................................................................................................................................................

Opinia Komisji Nagród

…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…........................................

podpis

…........................................

miejscowość i data

Decyzja Wójta Gminy Chojnice

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…........................................

podpis

…........................................

miejscowość i data

* niepotrzebne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »