| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/169/2013 Rady Gminy Stare Pole

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stare Pole i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą".

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą odpady komunalne:

1) zmieszane - w każdej ilości;

2) selektywnie zebrane, o których mowa w § 3. ust. 1 pkt 2-10 - w każdej ilości;

3) popioły - w ilości proporcjonalnej do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% objętości odpadów komunalnych zmieszanych.

4) budowlane i rozbiórkowe - w ilości 1 m3/gospodarstwo domowe/rok.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy odbierane będą odpady komunalne:

1) zmieszane - w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. iloczynu liczby i wielkości pojemników oraz częstotliwości ich odbierania;

2) selektywnie zbierane, o których mowa w § 3. ust. 2 pkt 2-4 - w każdej ilości;

3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz popioły - w ilości proporcjonalnej do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% objętości odpadów komunalnych zmieszanych.

§ 3. 1. Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych będą odbierane według podziału na następujące frakcje:

1) odpady zmieszane;

2) papier;

3) szkło;

4) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;

5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

6) przeterminowane leki i chemikalia;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte opony;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym;

2. Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane według podziału na następujące frakcje:

1) odpady zmieszane;

2) papier;

3) szkło;

4) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;

5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

6) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym.

§ 4. Ustala się następujący sposób odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku, w którym znajduje się nie więcej niż 7 lokali:

a) odpady komunalne zmieszane - w pojemnikach, bezpośrednio z nieruchomości;

b) odpady komunalne selektywnie zbierane tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - w workach, bezpośrednio z nieruchomości lub w pojemnikach w lokalnych oraz gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów;

c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - w pojemnikach na terenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów;

d) meble i odpady wielkogabarytowe - bezpośrednio z nieruchomości dwa razy w roku, w terminach wskazanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub na terenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów;

e) popioły - w pojemnikach, bezpośrednio z nieruchomości;

2) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku, w którym znajduje się 8 i więcej lokali:

a) odpady komunalne zmieszane - w pojemnikach, bezpośrednio z nieruchomości;

b) odpady komunalne selektywnie zbierane tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - w pojemnikach w lokalnych oraz gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów;

c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - w pojemnikach na terenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów;

d) meble i odpady wielkogabarytowe - bezpośrednio z nieruchomości dwa razy w roku, w terminach wskazanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub na terenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów;

e) popioły - w pojemnikach, bezpośrednio z nieruchomości;

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

a) odpady komunalne zmieszane - w pojemnikach, bezpośrednio z nieruchomości;

b) odpady komunalne selektywnie zbierane tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - w workach, bezpośrednio z nieruchomości lub w pojemnikach w lokalnych oraz gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów;

c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - w pojemnikach na terenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów;

d) popioły - w pojemnikach, bezpośrednio z nieruchomości.

§ 5. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku, w którym znajduje się nie więcej niż 7 lokali:

a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

b) papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

c) szkło - nie rzadziej niż raz na kwartał;

d) popioły w sezonie grzewczym (od 2 listopada do 30 kwietnia) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub za każdym razem, w przypadku potrzeby pozbycia się odpadu;

f) zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe - za każdym razem, w przypadku potrzeby pozbycia się odpadu.

2) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku, w którym znajduje się 8 lub więcej lokali:

a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż raz na tydzień;

b) papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

c) szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

d) popioły w sezonie grzewczym (od 2 listopada do 30 kwietnia) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub za każdym razem, w przypadku potrzeby pozbycia się odpadu;

f) zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe - za każdym razem, w przypadku potrzeby pozbycia się odpadu.

3) w nieruchomościach gdzie nie zamieszkują mieszkańcy:

a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

b) papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

c) szkło - nie rzadziej niż raz na kwartał;

d) popioły w sezonie grzewczym (od 2 listopada do 30 kwietnia) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - za każdym razem, w przypadku potrzeby pozbycia się odpadu.

2. Przedsiębiorca odbierający odpady opracuje szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, uwzględniając wymagania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole, ilość pojemników i worków do zbierania odpadów, ich wielkość i rozmieszczenie.

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Stare Pole oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 6. 1. Na terenie Gminy Stare Pole organizuje się Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2. Informacja o lokalizacji oraz terminach otwarcia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, umieszczona jest na stronie internetowej Gminy Stare Pole.

3. Odpady do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy dostarczyć własnym transportem.

4. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych z wszystkich nieruchomości, takich jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.

5. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpady selektywnie zbierane, o których mowa w § 3, w każdej ilości z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których ilość nie może przekroczyć do 1 m3/gospodarstwo domowe/rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.

6. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, odpady selektywnie zbierane w ilościach:

1) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości;

2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - w ilości proporcjonalnej do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% objętości odpadów komunalnych zmieszanych.

§ 7. 1. Na terenie Gminy Stare Pole organizuje się lokalne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Lokalne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są ogólnodostępne.

3. Lokalne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lokalizowane są głównie przy budynkach, w których znajduje się 8 i więcej lokali oraz przy nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

4. W lokalnych punktach zbierania odpadów komunalnych odbiera się odpady selektywnie zebrane, takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości.

§ 8. 1. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych usytuowane w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pojemniki na popioły oraz worki do gromadzenia papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych są oznaczone zgodnie z wymaganiami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole.

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedsiębiorca odbierający odpady komunalne dostarczy wyposażenie lokalnych punktów zbierania odpadów oraz worki do selektywnego zbierania odpadów, biorąc pod uwagę sposób oraz częstotliwość zbierania odpadów komunalnych, zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Stare Pole


Jan Pawlina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »