| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII.235.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 ze zm.) uchwala się

§ 1. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) W zamian za uiszczoną na dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) papier,

c) metal,

d) tworzywa sztuczne,

e) szkło,

f) opakowania wielomateriałowe,

g) odpady komunalne ulegające biodegradacji (bioodpady), w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

h) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia,

i) powstające w gospodarstwach domowych zużyte baterie i akumulatory,

j) powstający w gospodarstwach domowych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) powstające w gospodarstwach domowych zużyte meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) powstające w gospodarstwach domowych zużyte opony,

m) powstający w gospodarstwach domowych popiół,

- zebrane selektywnie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku.

2) Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku będą traktowane jako odpady zmieszane, a ich odbiór będzie następował w zamian za opłatę o podwyższonej wysokości, o której mowa w uchwale nr XXXIII.231.2013 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

3) Nie planuje się odbioru odpadów w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy.

4) W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy roboczy dzień następujący po dniu wolnym od pracy.

5) Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Miejska Człuchów zawarła umowę na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i częstotliwość odbierania:

1) Ustala się ilość odpadów obieranych w zamian za uiszczoną opłatę na :

- niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne w każdej wytworzonej ilości,

- odpady opakowanie - szklane, z papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych w każdej wytworzonej ilości,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony w każdej wytworzonej ilości,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są w każdej wytworzonej ilości,

- popiół wytworzony w sezonie grzewczym w każdej ilości.

2) Ustala się częstotliwość odbioru odpadów w zamian za uiszczoną opłatę :

a) Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym raz w tygodniu w wyznaczonym dniu tygodnia.

b) Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż jednorodzinny dwa razy w tygodniu, z zachowaniem trzydniowego odstępu pomiędzy dniami odbioru.

c) Odpady opakowaniowe - szklane zbierane są raz w miesiącu, dopuszcza się odbiór dwa razy w miesiącu w sezonie letnim.

d) Odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są:

- raz w miesiącu od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym- dopuszcza się dwa razy w miesiącu w sezonie letnim,

- raz w tygodniu od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż jednorodzinny

e) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są od właścicieli nieruchomości raz na kwartał lub na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

f) Odpady komunalne ulegające biodegradacji w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są:

- w okresie październik - marzec na terenie zabudowy wielorodzinnej jeden raz w tygodniu ,

- w okresie kwiecień - wrzesień na terenie zabudowy wielorodzinnej dwa razy w tygodniu, z zachowaniem trzydniowego odstępu pomiędzy dniami odbioru.

- w okresie październik - marzec na terenie zabudowy jednorodzinnej jeden raz w tygodniu ,

- w okresie kwiecień - wrzesień na terenie zabudowy jednorodzinnej dwa razy w tygodniu, z zachowaniem trzydniowego odstępu pomiędzy dniami odbioru.

- Popioły w okresie grzewczym jeden raz w tygodniu.

§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę dostarczane będą worki / pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w §2 pkt 1b,c,d uchwały nr XXX.201.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów.

§ 4. W zamian za uiszczoną opłatę wszystkie apteki na terenie gminy zostaną wyposażone w pojemniki na przeterminowane lekarstwa, o których mowa w § 2 pkt 1h uchwały nr XXX.201.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów.

§ 5. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) Punkt selektywnej zbiórki odpadów odbiera odpady dostarczone przez mieszkańców w dni robocze, w godzinach od 1200do 1800.

2) Odpady te są ewidencjonowane, czasowo gromadzone i przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów wyznaczonej dla regionu południowo - zachodniego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXX.207.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady


Maria Danuta Kordykiewicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »