| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/238/13 Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21,228) Rada Miejska w Pelplinieuchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z terenu Miasta i Gminy Pelplin, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) Komunalne odpady zmieszane - w każdej ilości,

2) Odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pelplin - w każdej ilości,

3) Odpady z papieru i tektury oraz odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy - w każdej ilości,

4) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, odpady niebezpieczne, odpady biodegradowalne i popiół zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy - w każdej ilości.

§ 3. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy, będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane)

§ 4. 1. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na grupy - ze względu na sposób i częstotliwość odbioru:

1) grupa podstawowa: odpady surowcowe: 1. szkło, 2. tworzywa sztuczne. odpady pozostałe po wysortowaniu odpadów surowcowych, odbierane od właścicieli nieruchomości oraz zmieszane odpady komunalne.

2) grupa dodatkowa obejmująca odpady zielone (z ogrodów), meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, metale, papier i popiół;

2. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy terminy odbioru frakcji odpadów komunalnych grupy dodatkowej, o których mowa w ust.1 pkt 2.

§ 5. 1. Na terenie gminy wydziela się dwa rejony ze względu na częstotliwość odbioru odpadów z grupy podstawowej o których mowa w § 4, ust. 1) a i b

a) Rejon I obejmujący: Pelplin, Rajkowy, Rudno, Rożental, Kulice, Stocki Młyn, Janiszewko, Pelplin-Wybudowanie, Wola.

b) Rejon II obejmujący: Gręblin, Wielki Garc, Międzyłęż, Małe Walichnowy, Lignowy Szlacheckie, Janiszewo, Nowy Dwór Pelpliński, Bielawki, Rombark, Nadleśnictwo, Ropuchy, Pomyje, Dębina.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z grupy podstawowej, o których mowa w § 4 ust. 1 z terenów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) w rejonie I:

a) zmieszane odpady komunalne i pozostałości po sortowaniu - raz na tydzień,

b) odpady segregowane - tworzywa sztuczne odbierane z częstotliwością raz w miesiącu,

c) odpady segregowane - szkło odbierane z częstotliwością co 2 miesiace,

d) popiół - w okresie grzewczym (od 15 października do 15 kwietnia) raz na dwa tygodnie, poza sezonem grzewczym popioły odbierane będą z częstotliwością co 2 miesiące.

2) w rejonie II:

a) zmieszane odpady komunalne i pozostałości po sortowaniu - raz na dwa tygodnie,

b) odpady segregowane - tworzywa sztuczne odbierane z częstotliwością raz w miesiącu,

c) odpady segregowane - szkło odbierane z częstotliwością co 2 miesiace,

d) popiół - w okresie grzewczym (od 15 października do 15 kwietnia) raz na dwa tygodnie, poza sezonem grzewczym popioły odbierane będą z częstotliwością co 2 miesiące.

§ 6. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z grupy dodatkowej, o której mowa w § 4, ust. 1, pkt 2) z terenów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

a) Odpady komunalne typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, opony, odpady niebezpieczne odbierane będą w formie zbiórki objazdowej dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez gminę lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

b) Odpady biodegradowalne odbierane będą w formie zbiórki objazdowej trzy razy w roku zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez gminę.

c) Odpady popiołów pochodzących ze spalania paliw stałych w piecach z terenów nieruchomości zamieszkałych odbierane będą w okresie grzewczym (od 15 października do 15 kwietnia) z częstotliwością raz na dwa tygodnie, poza sezonem grzewczym popioły odbierane będą z częstotliwością co 2 miesiące.

d) Odpady z makulatury, papieru można dostarczyć w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

e) Odpady w postaci nienadających się do spożycia leków oraz baterie należy wydzielać z odpadów komunalnych, a następnie wrzucać je do oznakowanych pojemników, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie gminy:

1) Leki nienadające się do spożycia w przychodni zdrowia lub aptekach.

2) Baterie w placówkach oświatowych, urzędzie gminy.

2. Informacje dotyczące lokalizacji punktów zbierania przeterminowanych leków oraz zużytych baterii oraz godzin ich funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

§ 7. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ropuchach świadczyć będzie usługi w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 16.00 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin organizuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK),

1. W PSZOKu, przyjmowane będą nieodpłatnie od mieszkańców - nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pelplin odpady zbierane selektywnie, takie jak: odpady surowcowe ,plastik, szkło, makulatura, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady elektryczne i elektroniczne, odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, baterie i akumulatory, popiół.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOKu odpady komunalne zebrane w sposób selektywny z wyłączeniem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

3. Właściciele nieruchomości prowadzący prace budowlane i rozbiórkowe zobowiązani są do gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub workach i dostarczenia do Zakładu przetwarzania odpadów budowlanych, który zostanie utworzony w Ropuchach.

4. Transport odpadów do PSZOKu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta i Gminy oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy godziny pracy PSZOKu oraz szczegółowy wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów.

6. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub mieszkaniec może zamówić odrębną usługę u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, odbiór odpadów nietypowych opisanych w pkt 1 bezpośrednio z nieruchomości. Usługa taka jest odrębnie płatna i nie jest objęta opłatą wnoszoną do gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ 9. Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej Pelplinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie


Mirosław Chyła


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wynikający z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391), obowiązek podjęcia uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przygotowanym projekcie uchwały zostało określone, jakie frakcje odpadów i z jaką częstotliwością zostaną odebrane przez Miasto i Gminę Pelplin od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Został też określony sposób i zakres świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

W celu obniżenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a co za tym idzie stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniono: - częstotliwość wywozu odpadów opakowaniowych ze szkła ( z co miesiąc na raz na dwa miesiące), zmniejszono częstotliwość zbiórek odpadów biodegradowalnych
(z czterech objazdowych zbiórek na trzy), zrezygnowano z umieszczenia na terenie Miasta
i Gminy Pelplin " gniazd segregacyjnych" przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów a także wprowadzono dodatkowy odbiór popiołów po sezonie grzewczym z częstotliwością raz na dwa miesiące.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »