| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/478/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia ”Regulaminu udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska„

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy O samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, ze zm.) Rada Miejska w Kartuzach, na wniosek Burmistrza Kartuz,uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska" określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc następujące akty prawa miejscowego:

1) uchwała nr IV/58/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na działania polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest;

2) uchwała nr XXVI/382/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr nr IV/58/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na działania polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest;

3) uchwała nr IV/59/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z przebudową, wymianą lub modernizacją źródeł ciepła z opalanych węglem na elektryczne, olejowe, gazowe, biomasę, pompy ciepła i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

4) uchwała nr XXVI/381/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/59/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z przebudową, wymianą lub modernizacją źródeł ciepła z opalanych węglem na elektryczne, olejowe, gazowe, biomasę, pompy ciepła i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach


Edmund Dunst


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/478/2013
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 20 listopada 2013 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska
Rodział 1
Przedmiot i źródło finansowania
§1

1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania i rozliczania

dotacji celowych /zwanych dalej dotacjami/ na zadania związane z ochroną

środowiska, realizowane w granicach administracyjnych

Gminy Kartuzy.

2. Dotacje, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) likwidację i wymianę ogrzewania węglowego na inne niż węglowe ekologiczne źródła ogrzewania: olejowe, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, biomasę;

2) demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest.

3. Dotacja udzielana jest ze środków budżetu Gminy oraz środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Rodział 2

Warunki otrzymania dotacji i podmioty uprawnione do ubiegania się o otrzymanie dotacji

§ 2. 1. Dotacja przekazywania jest w formie zwrotu poniesionych i udokumentowanych wydatków, po zakończeniu realizacji zadania.

2. Dotacją objęte są wyłącznie wydatki poniesione w roku, w którym został złożony wniosek.

§ 3. 1. O udzielnie dotacji mogą ubiegać się następujące podmioty, będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Kartuzy:

1) osoby fizyczne

2) wspólnoty mieszkaniowe

3) spółdzielnie mieszkaniowe.

Rozdział 3.
Miejsce, sposób i termin składania wniosków

§ 5. 1. Wnioski składa się w formie pisemnej, na gotowych drukach, na adres Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

2. Wzory wniosków oraz niezbędnych załączników zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.kartuzy.pl, www.kartuzy.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Zespole ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

3. Nabór wniosków odbywać się będzie na dany rok kalendarzowy, w którym wykonywana będzie usługa.

4. Termin naboru wniosków ogłaszany będzie na bieżąco w danym roku kalendarzowym, na stronie internetowej www.bip.kartuzy.pl, www.kartuzy.pl oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, nie później niż do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

5. O terminie złożenia wniosków decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

6. Wnioski, które wpłynęły do tut. Urzędu Miejskiego po terminie naboru wniosków, nie będą rozpatrywane.

7. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Rodział 4
Ogólne zasady kwalifikacji wniosków o udzielenie dotacji

§ 6. 1. Kwalifikacji wniosków dokonuje Burmistrz Kartuz.

2. W przypadku braków we wnioskach i załącznikach do wniosków, podmiot uprawniony do otrzymania dotacji, jest wzywany do uzupełnienia braków. W przypadku nie uzupełnienia braków, wniosek podlega odrzuceniu.

3. Burmistrz Kartuz może przeprowadzić kontrolę zadań objętych dotacją.

4. Podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą na przyznanie dotacji stanowi komplet dokumentów.

5. Zawarcie umowy z Gminą i przedłożenie dokumentów określonych w umowie, w wyznaczonym w umowie terminie, stanowi podstawę do wypłaty dotacji.

6. Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane z uwagi na wyczerpanie środków w danym roku kalendarzowym, nie przechodzą na rok następny.

7. Burmistrz Kartuz informuje wszystkich wnioskodawców o wynikach naboru.

Rozdział 5.
Dotacja na likwidację i wymianę ogrzewania węglowego

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie dotacji dostępny jest na stronie internetowej www.bip.kartuzy.pl, www.kartuzy.pl oraz w wersji papierowej w Zespole ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

2) oświadczenie o ogrzewaniu nieruchomości za pomocą pieca węglowego;

3) dokumentację fotograficzną obecnego źródła ciepła;

4) dokumenty wymagne do eksploatacji źródeł ciepła (zgłoszenie, pozwolenie na budowę itp.);

5) planowany efekt ekologiczny wg opracowanego wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.kartuzy.pl, www.kartuzy.pl oraz w wersji papierowej w Zespole ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

3. Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na zakup i montaż kotłów opalanych biomasą, kotłów gazowych lub olejowych, wykonania węzłów cieplnych wraz z przyłączem do sieci ciepłowniczej.

4. Głównym kryterium branym pod uwagę przy określaniu wysokości dotacji i kwalifikowaniu wniosku do przyznania dotacji, będzie planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny. Rozpatrywane będą wyłącznie te wnioski, gdzie planowana jest całkowita likwidacja i wymiana żródła ogrzewania węglowego.

5. Wysokość dotacji celowej wynosi do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł, przy czym o wysokości dotacji decyduje Burmistrz Kartuz biorąc pod uwagę wysokość środków w budżecie i planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny.

6. Nie przyznaje się dotacji na:

1) wymianę ogrzewania ekologicznego na inne ekologiczne systemy grzewcze;

2) instalację ogrzewania węglowego (np. piec opalany za pomocą ekogroszku);

3) zadanie wykonane przed podpisaniem umowy na otrzymanie dotacji.

Rozdział 6.
Dotacja na demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie dotacji dostępny jest na stronie internetowej www.bip.kartuzy.pl, www.kartuzy.pl, oraz w wersji papierowej w Zespole ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

2) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg opracowanego wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.kartuzy.pl, www.kartuzy.pl oraz w wersji papierowej w Zespole ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach;

3) dokumentacja fotograficzna obiektów zawierających azbest, przeznaczony do usunięcia;

3. Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na :

1) demontaż płyt azbestowych, wykonany przez przedsiębiorców posiadających wymagane prawem zezwolenie;

2) transport zdemontowanych odpadów na składowisko, przez uprawnionego przedsiębiorcę, posiadającego stosowne zezwolenie;

3) utylizację wyrobów zawierających azbest na właściwym składowisku odpadów.

4. Wysokość dotacji celowej nie może przekroczyć 60% udokumentowanych poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy czym o wysokości dotacji decyduje Burmistrz Kartuz, biorąc pod uwagę ilość złożonych wniosków i wysokość środków w budżecie.

5. Głównym kryterium branym pod uwagę przy określaniu wysokości dotacji i kwalifikowaniu wniosku do przyznania dotacji będzie kolejność wpływu wniosków.

6. Nie przyznaje się dotacji na zadanie wykonane przed podpisaniem umowy na otrzymanie dotacji.

Rozdział 7.
Kontrola wydatkowania przyznanej dotacji

§ 9. 1. Po terminie wykonania zadnia podanym w umowie na otrzymanie dotacji, Burmistrz Kartuz bądź osoba upoważniona, ma prawo przeprowadzenia kontroli wywiązania się z warunków umowy.

2. Dotowany musi udostępnić przedmiot kontroli Burmistrzowi Kartuz bądź upoważnionej osobie, w terminie wskazanym przez kontrolującego.

3. W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się z umowy, dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami na warunkach ustalonych w umowie.


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała ma na celu określenie zasad dotowania inwestycji związanych z ochroną środowiska. Zebranie zasad i ustalenie ich w formie regulaminu sprawia, że mechanizm przyznawania dotacji i naboru wniosków na przyznawanie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska - staje się bardziej przejrzysty.

Dotychczas sposób przyznawania dotacji na przedsięwzięcia związane z wymianą węglowych źródeł ciepła oraz na zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest, regulowały dwie odrębne uchwały Rady Miejskiej - nr IV/59/2011 i IV/58/2011 z dnia 23 lutego 2011 r., zmienione uchwałami nr XXVI/381 i XXVI/382/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. Zbiór wszystkich zasad, którymi kieruje się Organ przy rozpatrywaniu wnisków i przyznawaniu dotacji w formie jednego Regulaminu przyznawania dotacji - jest klarowny i bardziej czytelny niż obowiązujące dotychczas dwie główne uchwały oraz ich zmiany. Ponadto, uszczegółowiono zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania. Zmianie uległo główne kryterium brane pod uwagę przy przyznawaniu dotacji. Do chwili obecnej jedynym kryterium przyznawania dotacji - była kolejność wpływu wniosków. Przyjęte kryterium okazało się jednak niemiarodajne i niesprawiedliwe dla tych, którzy przyczyniają się do likwidacji zjawiska "niskiej emisji" poprzez całkowitą wymianę węglowych źródeł ciepła. W oparciu o przyjęte kryterium - osiągnięty efekt ekologiczny nie był brany pod uwagę, a o przyznawaniu dotacji decydowała kolejność wpływu wniosków, zatem opcja całkowitej likwidacji ogrzewania węglowego nierzadko przegrywała z działaniami mającymi na celu tylko usprawnienie istniejącego systemu ogrzewania poprzez jego przebudowę, podczas gdy ogrzewanie węglowe pozostawało nadal głównym źródłem ciepła. Niniejsza uchwała ma na celu realizację zadań określonych w dyrektywie CAFE, a związanych z dążeniem do zredukowania poziomu pyłu ogólnego w powietrzu, którego źródłem są m.in. przydomowe paleniska. Problem ten dotyczy głównie starych, istniejących budynków mieszkalnych, dla których nie istnieją środki przymuszające właścicieli takich nieruchomości do wymiany źródeł ogrzewania na proekologiczne. W przypadku nowo powstających budynków mieszkalnych, obowiązek stosowania paliwa niskoemisyjnego nakładany jest na właściciela w odrębnych pozwoleniach.

Niniejszą uchwałą przyjęto, że głównym kryterium rozpatrywania wniosków - będzie planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny, a rozpatrywane będą tylko te wnioski, gdzie wnioskodawca deklarować będzie chęć likwidacji i całkowitej wymiany źródła ogrzewania. Ponadto, w celu kontroli wydatkowania środków z budżetu gminy, zebrano i określono metody kontrolowania pożytkowania dotacji.

Sporz. N.Lekner

Zatw. A. Adamczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »