| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Główczyce związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a

w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Główczyce związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późń. zm.)

zawarte pomiędzy:

Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

reprezentowanym przez:

Pana Edwarda Zdzieborskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska

przy kontrasygnacie

Pani Doroty Bałukonis - Skarbnika Miasta Słupska

a

Gminą Główczyce z siedzibą w Główczycach, ul. Kościuszki 8, 76-220 Główczyce

reprezentowaną przez:

Panią Teresę Florkowską - Wójta Gminy Główczyce

przy kontrasygnacie

Pani Marioli Barna - Skarbnika Gminy Główczyce

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest przejęcie przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Główczyce związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu, korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a, prowadzonej jako zadanie własne Miasta Słupska oraz ustalenie wysokości udziału Gminy Główczyce w kosztach realizacji powierzonego zadania.

§ 2. 1. Wysokość udziału finansowego Gminy Główczyce będzie wynikiem przemnożenia liczby przyjętych osób nietrzeźwych z terenu tej Gminy w danym kwartale przez umowną zryczałtowaną kwotę w wysokości 100 (słownie: sto złotych 00/100) od przyjętej osoby.

2. Windykacja należności z tytułu pobytu w Izbie będzie realizowana przez Izbę Wytrzeźwień na podstawie ogólnie obowiązujących zasad.

3. Kwota naliczona według określonego w ust. 1 wzorca, będzie każdorazowo przekazywana na rachunek bankowy Miasta SłupskamBank S.A. Oddział Korporacyjny Gdynia nr 57 1140 1153 0000 2175 4200 1002do końca miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym, po uprzednim przedłożeniu zestawienia, o którym mowa w §3.

4. Na realizację zadania, o którym mowa w §1, Gmina Główczyce posiada zabezpieczone w budżecie środki finansowe w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

5. W przypadku przyjmowania większej liczby osób nietrzeźwych zamieszkałych na terenie Gminy Główczyce, zabezpieczenie finansowe może zostać zwiększone w formie aneksu do niniejszego Porozumienia.

§ 3. Zobowiązuje się Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Słupsku do przedkładania na koniec każdego kwartału zestawienia ilości osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Główczyce i przyjętych do Izby Wytrzeźwień w Słupsku, wobec których przeprowadzono indywidualną terapię oraz działania profilaktyczne.

§ 4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Izby Wytrzeźwień w Słupsku, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Słupska.

§ 5. Niewywiązanie się przez Gminę Główczyce z warunków określonych w niniejszym porozumieniu będzie skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych z terenu tej Gminy do Izby Wytrzeźwień w Słupsku.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 7. Porozumienie może być rozwiązane nie wcześniej jak z dniem 30 września danego roku z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. W przypadku rozwiązania Porozumienia strony zobowiązane są do pełnego rozliczenia się za czas jego obowiązywania na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Miasta Słupska i jeden egzemplarz dla Gminy Główczyce.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Główczyce


Teresa Florkowska


Skarbnik Gminy


Mariola Barna

z up. Prezydenta Miasta Słupska
Zastępca Prezydenta


Edward Zdzieborski


Skarbnik Miasta


Dorota Bałukonis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »