| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Trzebielino związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a

w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Trzebielino związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późń. zm.)

zawarte pomiędzy:

Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

reprezentowanym przez:

Pana Edwarda Zdzieborskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska

przy kontrasygnacie

Pani Doroty Bałukonis - Skarbnika Miasta Słupska

a

Gminą Trzebielino z siedzibą w Trzebielinie, 77-235 Trzebielino 7A

reprezentowaną przez:

Pana Tomasza Czechowskiego - Wójta Gminy Trzebielino

przy kontrasygnacie

Pani Krystyny Harasiuk - Skarbnika Gminy Trzebielino

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest przejęcie przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Trzebielino związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu, korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a, prowadzonej jako zadanie własne Miasta Słupska oraz ustalenie wysokości udziału Gminy Trzebielino w kosztach realizacji powierzonego zadania.

§ 2. 1. Wysokość udziału finansowego Gminy Trzebielino będzie wynikiem przemnożenia liczby przyjętych osób nietrzeźwych z terenu tej Gminy w danym kwartale przez umowną zryczałtowaną kwotę w wysokości 100 (słownie: sto złotych 00/100) od przyjętej osoby.

2. Windykacja należności z tytułu pobytu w Izbie będzie realizowana przez Izbę Wytrzeźwień na podstawie ogólnie obowiązujących zasad.

3. Kwota naliczona według określonego w ust. 1 wzorca, będzie każdorazowo przekazywana na rachunek bankowy Miasta Słupska mBank S.A. Oddział Korporacyjny Gdynia nr 57 1140 1153 0000 2175 4200 1002 do końca miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym, po uprzednim przedłożeniu zestawienia, o którym mowa w §3.

4. Na realizację zadania, o którym mowa w §1, Gmina Trzebielino posiada zabezpieczone w budżecie środki finansowe w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

5. W przypadku przyjmowania większej liczby osób nietrzeźwych zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino, zabezpieczenie finansowe może zostać zwiększone w formie aneksu do niniejszego Porozumienia.

§ 3. Zobowiązuje się Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Słupsku do przedkładania na koniec każdego kwartału zestawienia ilości osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Trzebielino i przyjętych do Izby Wytrzeźwień w Słupsku, wobec których przeprowadzono indywidualną terapię oraz działania profilaktyczne.

§ 4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Izby Wytrzeźwień w Słupsku, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Słupska.

§ 5. Niewywiązanie się przez Gminę Trzebielino z warunków określonych w niniejszym porozumieniu będzie skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych z terenu tej Gminy do Izby Wytrzeźwień w Słupsku.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 7. Porozumienie może być rozwiązane nie wcześniej jak z dniem 30 września danego roku z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. W przypadku rozwiązania Porozumienia strony zobowiązane są do pełnego rozliczenia się za czas jego obowiązywania na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Miasta Słupska i jeden egzemplarz dla Gminy Trzebielino.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Trzebielino


Tomasz Czechowski


Skarbnik Gminy


Krystyna Harasiuk

z up. Prezydenta Miasta Słupska
Zastępca Prezydenta


Edward Zdzieborski


Skarbnik Miasta


Dorota Bałukonis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »