| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Ustka związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a

w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Ustka związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)

zawarte pomiędzy:

Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

reprezentowanym przez:

Pana Edwarda Zdzieborskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska

przy kontrasygnacie

Pani Doroty Bałukonis - Skarbnika Miasta Słupska

a

Gminą Ustka z siedzibą w Ustce, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

reprezentowaną przez:

Panią Annę Sobczuk - Jodłowską - Wójta Gminy Ustka

przy kontrasygnacie

Pani Jadwigi Dic - Skarbnika Gminy Ustka

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest przejęcie przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Ustka związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu, korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a, prowadzonej jako zadanie własne Miasta Słupska oraz ustalenie wysokości udziału Gminy Ustka w kosztach realizacji powierzonego zadania.

§ 2. 1. Wysokość udziału finansowego Gminy Ustka będzie wynikiem przemnożenia liczby przyjętych osób nietrzeźwych z terenu tej Gminy w danym kwartale przez umowną zryczałtowaną kwotę w wysokości 100 (słownie: sto złotych 00/100) od przyjętej osoby.

2. Windykacja należności z tytułu pobytu w Izbie będzie realizowana przez Izbę Wytrzeźwień na podstawie ogólnie obowiązujących zasad.

3. Kwota naliczona według określonego w ust. 1 wzorca, będzie każdorazowo przekazywana na rachunek bankowy Miasta SłupskamBank S.A. Oddział Korporacyjny Gdynia nr 57 1140 1153 0000 2175 4200 1002do końca miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym, po uprzednim przedłożeniu zestawienia, o którym mowa w §3.

4. Na realizację zadania, o którym mowa w §1, Gmina Ustka posiada zabezpieczone w budżecie środki finansowe w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).

5. W przypadku przyjmowania większej liczby osób nietrzeźwych zamieszkałych na terenie Gminy Ustka, zabezpieczenie finansowe może zostać zwiększone w formie aneksu do niniejszego Porozumienia.

§ 3. Zobowiązuje się Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Słupsku do przedkładania na koniec każdego kwartału zestawienia ilości osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Ustka i przyjętych do Izby Wytrzeźwień w Słupsku, wobec których przeprowadzono indywidualną terapię oraz działania profilaktyczne.

§ 4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Izby Wytrzeźwień w Słupsku, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Słupska.

§ 5. Niewywiązanie się przez Gminę Ustka z warunków określonych w niniejszym porozumieniu będzie skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych z terenu tej Gminy do Izby Wytrzeźwień w Słupsku.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 7. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. W przypadku rozwiązania Porozumienia strony zobowiązane są do pełnego rozliczenia się za czas jego obowiązywania na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Miasta Słupska i jeden egzemplarz dla Gminy Ustka.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Ustka


Anna Sobczuk - Jodłowska


Skarbnik Gminy


Jadwiga Dic

z up. Prezydenta Miasta Słupska
Zastępca Prezydenta


Edward Zdzieborski


Skarbnik Miasta


Dorota Bałukonis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »