| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/801/14 Rady Miasta Gdyni

z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie jednostki budżetowej "Gdyńskie Centrum Innowacji", uchwalonym uchwałą nr XXV/582/04 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Gdyńskie Centrum Innowacji" z późn. zm.[1]), wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł statutu otrzymuje nowe brzmienie:

Statut jednostki budżetowej Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia";

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, zwany w dalszej części PPNT, jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni";

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dyrektor jest wyłaniany w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta";

4) w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Dyrektor kieruje pracą PPNT przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników komórek organizacyjnych/działów";

5) Ilekroć w treści Statutu występuje oznaczenie literowe "GCI" zastępuje się je oznaczeniem literowym "PPNT".

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity statutu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/790/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni


dr inż. Stanisław Szwabski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/801/14
Rady Miasta Gdyni
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Statut jednostki budżetowej "Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia"

§ 1. 1. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, zwany w dalszej części PPNT, jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni.

2. Siedzibą PPNT jest Gdynia.

§ 2. PPNT działa na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy.

Przedmiot działania PPNT

§ 3. 1. Przedmiotem działania PPNT jest realizacja zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych na terenie Gdyni.

2. Zakres działania PPNT obejmuje w szczególności:

1) rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań między nauką a biznesem,

2) wspieranie i stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej,

3) promocję innowacyjności i aktywnej edukacji,

4) współpracę z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych,

5) kreowanie i stymulowanie współpracy klastrowej,

6) zarządzanie rozwojem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni - specjalistycznego ośrodka wspierania przedsiębiorczości innowacyjnej,

7) działania na rzecz zwiększenia absorpcji innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwach,

8) świadczenie specjalistycznych usług proinnowacyjnych,

9) wspieranie i promowanie sektorów kreatywnych,

10) propagowanie idei projektowania uniwersalnego i designu, prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej i usług publicznych oraz kreowania rozwiązań przyjaznych użytkownikom,

11) realizację i promocję innowacji społecznych, w szczególności w obszarze pomocy społecznej, profilaktyki zdrowotnej, kultury, rozwoju wspólnot lokalnych, partycypacji oraz wolontariatu,

12) kreowanie i udział w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym dla realizacji celów statutowych,

13) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,

14) tworzenie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych,

15) prowadzenie inwestycji, modernizacji i remontów obiektów i infrastruktury służących rozwojowi przedsięwzięć innowacyjnych,

16) obsługę techniczną i administracyjną obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych dla potrzeb przedsięwzięć innowacyjnych, w tym utrzymanie ich sprawności technicznej i użytkowej (w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników, osób trzecich i otoczenia), zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji, utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego i estetyki oraz windykacje i rozliczanie czynszu, opłat eksploatacyjnych i innych należności,

17) opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie prowadzonej działalności,

18) zawieranie umów z osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i kontrolę ich wykonywania,

19) egzekwowanie należności za wykonane usługi, roboty i świadczenia oraz sprzedaż wyrobów,

20) wnioskowanie do organów Miasta co do wielkości środków finansowych na realizację zadań.

Organizacja PPNT

§ 4. 1. PPNT kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gdyni, który sprawuje funkcje zwierzchnika służbowego względem Dyrektora.

2. Dyrektor jest wyłaniany w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta.

3. Dyrektor kieruje działalnością PPNT na zasadzie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

4. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do występowania w imieniu PPNT innym osobom.

5. Udzielenie pełnomocnictw wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności.

6. Dyrektor kieruje pracą PPNT przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników komórek organizacyjnych/działów.

7. Dyrektor, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, odpowiedzialny jest za:

1) należyte i terminowe wykonanie zadań wynikających z przyjętych planów rzeczowo-finansowych, przepisów Statutu, Uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta oraz zaleceń Skarbnika Miasta,

2) właściwe wykorzystanie przyznanych środków finansowych,

3) organizację pracy, strukturę zatrudnienia i należyte funkcjonowanie podległej administracji,

4) eksploatację i wykorzystanie powierzonego majątku.

8. Dyrektor w ramach udzielonych przez Prezydenta Miasta pełnomocnictw oraz zgodnie z zakresem swoich praw i obowiązków ma prawo w szczególności do:

1) dysponowania majątkiem, przyznanymi funduszami i środkami obrotowymi,

2) prowadzenia polityki kadrowej i płacowej podległej administracji, w ramach określonego przez Prezydenta Miasta funduszu płac,

3) reprezentowania PPNT na zewnątrz w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Gospodarka finansowa PPNT

§ 5. 1. Podstawą gospodarki finansowej PPNT jest plan dochodów i wydatków.

2. PPNT pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.

3. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej odbywa się zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej jednostek budżetowych.

4. Prowadzenie sprawozdawczości i innych dokumentów rozliczeniowych odbywa się zgodnie z przepisami oraz zaleceniami Skarbnika Miasta.

5. PPNT prowadzi odrębny rachunek bankowy.

6. PPNT samodzielnie dochodzi i egzekwuje należności z tytułu prowadzonych usług i robót, zarządzania lokalami i budynkami oraz sprzedaży wyrobów.

7. Majątek znajdujący się w zasobie PPNT stanowi własność Gminy Gdynia.

Nadzór nad PPNT

§ 6. Nadzór nad działalnością PPNT sprawuje Prezydent Miasta.

Postanowienia końcowe

§ 7. Zmiany niniejszego Statutu są dokonywane na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdyni.


[1]) uchwała została zmieniona uchwałą nr XXI/514/08 z 25.06.2008r., nr XXIII/556/08 z 24 września 2008 r. oraz nr XXII/453/12 z 29 sierpnia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »