| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/801/14 Rady Miasta Gdyni

z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie jednostki budżetowej "Gdyńskie Centrum Innowacji", uchwalonym uchwałą nr XXV/582/04 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Gdyńskie Centrum Innowacji" z późn. zm.[1]), wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł statutu otrzymuje nowe brzmienie:

Statut jednostki budżetowej Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia";

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, zwany w dalszej części PPNT, jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni";

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dyrektor jest wyłaniany w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta";

4) w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Dyrektor kieruje pracą PPNT przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników komórek organizacyjnych/działów";

5) Ilekroć w treści Statutu występuje oznaczenie literowe "GCI" zastępuje się je oznaczeniem literowym "PPNT".

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity statutu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/790/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni


dr inż. Stanisław Szwabski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/801/14
Rady Miasta Gdyni
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Statut jednostki budżetowej "Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia"

§ 1. 1. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, zwany w dalszej części PPNT, jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni.

2. Siedzibą PPNT jest Gdynia.

§ 2. PPNT działa na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy.

Przedmiot działania PPNT

§ 3. 1. Przedmiotem działania PPNT jest realizacja zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych na terenie Gdyni.

2. Zakres działania PPNT obejmuje w szczególności:

1) rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań między nauką a biznesem,

2) wspieranie i stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej,

3) promocję innowacyjności i aktywnej edukacji,

4) współpracę z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych,

5) kreowanie i stymulowanie współpracy klastrowej,

6) zarządzanie rozwojem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni - specjalistycznego ośrodka wspierania przedsiębiorczości innowacyjnej,

7) działania na rzecz zwiększenia absorpcji innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwach,

8) świadczenie specjalistycznych usług proinnowacyjnych,

9) wspieranie i promowanie sektorów kreatywnych,

10) propagowanie idei projektowania uniwersalnego i designu, prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej i usług publicznych oraz kreowania rozwiązań przyjaznych użytkownikom,

11) realizację i promocję innowacji społecznych, w szczególności w obszarze pomocy społecznej, profilaktyki zdrowotnej, kultury, rozwoju wspólnot lokalnych, partycypacji oraz wolontariatu,

12) kreowanie i udział w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym dla realizacji celów statutowych,

13) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,

14) tworzenie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych,

15) prowadzenie inwestycji, modernizacji i remontów obiektów i infrastruktury służących rozwojowi przedsięwzięć innowacyjnych,

16) obsługę techniczną i administracyjną obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych dla potrzeb przedsięwzięć innowacyjnych, w tym utrzymanie ich sprawności technicznej i użytkowej (w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników, osób trzecich i otoczenia), zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji, utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego i estetyki oraz windykacje i rozliczanie czynszu, opłat eksploatacyjnych i innych należności,

17) opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie prowadzonej działalności,

18) zawieranie umów z osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i kontrolę ich wykonywania,

19) egzekwowanie należności za wykonane usługi, roboty i świadczenia oraz sprzedaż wyrobów,

20) wnioskowanie do organów Miasta co do wielkości środków finansowych na realizację zadań.

Organizacja PPNT

§ 4. 1. PPNT kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gdyni, który sprawuje funkcje zwierzchnika służbowego względem Dyrektora.

2. Dyrektor jest wyłaniany w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta.

3. Dyrektor kieruje działalnością PPNT na zasadzie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

4. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do występowania w imieniu PPNT innym osobom.

5. Udzielenie pełnomocnictw wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności.

6. Dyrektor kieruje pracą PPNT przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników komórek organizacyjnych/działów.

7. Dyrektor, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, odpowiedzialny jest za:

1) należyte i terminowe wykonanie zadań wynikających z przyjętych planów rzeczowo-finansowych, przepisów Statutu, Uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta oraz zaleceń Skarbnika Miasta,

2) właściwe wykorzystanie przyznanych środków finansowych,

3) organizację pracy, strukturę zatrudnienia i należyte funkcjonowanie podległej administracji,

4) eksploatację i wykorzystanie powierzonego majątku.

8. Dyrektor w ramach udzielonych przez Prezydenta Miasta pełnomocnictw oraz zgodnie z zakresem swoich praw i obowiązków ma prawo w szczególności do:

1) dysponowania majątkiem, przyznanymi funduszami i środkami obrotowymi,

2) prowadzenia polityki kadrowej i płacowej podległej administracji, w ramach określonego przez Prezydenta Miasta funduszu płac,

3) reprezentowania PPNT na zewnątrz w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Gospodarka finansowa PPNT

§ 5. 1. Podstawą gospodarki finansowej PPNT jest plan dochodów i wydatków.

2. PPNT pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.

3. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej odbywa się zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej jednostek budżetowych.

4. Prowadzenie sprawozdawczości i innych dokumentów rozliczeniowych odbywa się zgodnie z przepisami oraz zaleceniami Skarbnika Miasta.

5. PPNT prowadzi odrębny rachunek bankowy.

6. PPNT samodzielnie dochodzi i egzekwuje należności z tytułu prowadzonych usług i robót, zarządzania lokalami i budynkami oraz sprzedaży wyrobów.

7. Majątek znajdujący się w zasobie PPNT stanowi własność Gminy Gdynia.

Nadzór nad PPNT

§ 6. Nadzór nad działalnością PPNT sprawuje Prezydent Miasta.

Postanowienia końcowe

§ 7. Zmiany niniejszego Statutu są dokonywane na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdyni.


[1]) uchwała została zmieniona uchwałą nr XXI/514/08 z 25.06.2008r., nr XXIII/556/08 z 24 września 2008 r. oraz nr XXII/453/12 z 29 sierpnia 2012 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »