| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/438/2014 Rady Gminy Wejherowo

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wejherowo „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) [1] ) , w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013r., poz 182 ze zm.) [2] )

Rada Gminy Wejherowo
uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się na lata 2014-2020 Program Osłonowy Gminy Wejherowo "Pomoc gminy
w zakresie dożywiania" w celu realizacji zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym.

§ 2.

Celem Programu jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci
i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia oraz poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

§ 3.

Program przewiduje udzielanie wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom
i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa
w art. 8 ww. ustawy.

§ 4.

Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

§ 5.

Przyznanie pomocy której mowa w § 4 następuje w drodze decyzji administracyjnej.

§ 6.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Jednakże liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc ww. sposób nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

§ 7.

Przyznanie pomocy o której mowa w § 6 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej
w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

§ 8.

Podmiotem koordynującym i nadzorującym realizację Programu jest Wójt Gminy Wejherowo. Za realizację programu odpowiedzialnym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie wraz z Placówkami oświatowymi na terenie Gminy Wejherowo.

§ 9.

Do zadań podmiotów realizujących program należy:

1) Wójt Gminy Wejherowo koordynuje i nadzoruje realizację programu, przedstawia Radzie Gminy Wejherowo sprawozdania z jego wykonania w terminie właściwym dla sprawozdania z wykonania budżetu Gminy;

2) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje podziału środków przeznaczonych na realizację programu na poszczególne placówki oświatowe, przygotowuje sprawozdania z wykonania Programu we właściwym terminie, wydaje decyzje administracyjne;

3) Dyrektorzy samorządowych placówek oświatowych na terenie Gminy Wejherowo informują Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy
w formie posiłku dziecku bądź uczniowi wyrażającemu chęć zjedzenia posiłku.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Hubert Toma


[1] ) Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318

[2] ) Dz.U. z 2011 r., Nr 81, poz. 440, Dz.U. z 2013r., poz. 509

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »