| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/329/2013 Rady Gminy Lichnowy

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3 art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teskt jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości - 15 029 128,00 zł w tym:

- dochody majątkowe - 880 995,00 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydaktów na realizację zadan finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 723 695,00 zł

- dochody bieżące - 14 142 757,00 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 25 000,00 zł w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2 498 850,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości - 17 940 000,00 zł w tym: wydatki majątkowe - 3 829 402,00 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3 829 402,00 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1 371 606,00 zł

- wydatki bieżące - 14 110 598,00 zł w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 6 573 891,00 zł, wydatki związane z realzacją zadań statutowych - 3 316 291,00 zł, dotacje na zadania bieżące - 673 700,00 zł, wydatki na obsługę długu - 240 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 306 716,00 zł, w tym: wyodręnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 2 498 850,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetowy w wysokości 2 910 872,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1 849 000,00 zł,

- pożyczek w kwocie 1 028 703,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 33 169,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 748 685,00 zł oraz rozchody w wysokości 837 813,00 zł zgodnie z załączenikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 18 000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym w wysokości 37 000,00 zł.

3. W budżecie ustala się kwotę 240 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości:

- przychody - 8 500,00 zł

- wydatki - 8 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 51 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 51 000,00 zł.

3. Ustala się plan wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 1 000,00 zł.

4. Ustala się limit wydatków w formie dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu realizacji zadań zleconych przez centra integracji społecznej wysokości 1 000,00 zł oraz dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 23 000,00 zł

5. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500,00 zł na realizację zadań związanych z odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów.

6. Ustala się wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 38 600,00 zł.

7. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 466 292,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 466 292,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy w 2014 r. w wysokości 2 498 850,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy określa załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 564 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity dotacji celowych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 13 do nieniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limity zobwiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 877 703,00 zł,

3. spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 837 813,00 zł

4. wyprzedzające finansowanie działań finasnowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 028 703,00 zł

5. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w WPF do wysokości 1 849 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy:

1. zaciągania kredtytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

- finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 910 872,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 837 813,00 zł,

- wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 028 703,00 zł

- finansowanie wydaktów na inwestycję i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w WPF do wysokości 1 849 000,00 zł Żródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy.

2. Dokonywania zmian w planie wydaktów na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dziennniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Rybicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy Lichnowy na 2014 rok.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody w budżecie gminy Lichnowy na 2014 rok.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody budżetu gminy Lichnowy wg najważniejszych źródeł na 2014 rok.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki w budżecie gminy Lichnowy na 2014 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie wydatków budżetowych wg zadań na 2014 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2014 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone gminie Lichnowy na 2014 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Limity wydatków na programy i projekty reaalizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na rok budżetowy 2014

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Lichnowy zleconych do realizacji w drodze umów i porozumień w roku 2014

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLV/329/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

Informacja o planowanych dochodach i przewidywanych wydatkach budżetowych w 2014 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »