| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/533/2014 Rady Gminy Wejherowo

z dnia 10 września 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami)[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)[2]),

Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXX/350/2013 Rady Gminy Wejherowo z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wejherowo uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/331/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 lipca 2009 r., zmienionego uchwałą Nr XVII/210/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXXIV/406/2013 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 października 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXV/423/2013 Rady Gminy Wejherowo z dnia 27 listopada 2013 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, zwaną dalej planem.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino - "Gościcino Okrężna" uchwalonym uchwałą Nr XXXII/320/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 18 września 2009 r. Nr 125, poz. 2429) wprowadza się następujące zmiany w § 6 w karcie terenu nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino - "Gościcino Okrężna" (o przeznaczeniu MN,U):

1) ust. 6 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie "dla obszaru zieleni osiedlowej, o której mowa w pkt 5.2 - 30%,";

2) w ust. 13 dodaje się pkt 11 o treści "dopuszcza się realizację zadania rządowego, służącemu realizacji ponadlokalnych celów publicznych umieszczonych w wojewódzkim rejestrze zadań rządowych prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego dot. modernizacji infrastruktury dla systemu dowodzenia i kontroli".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Wejherowo.

Przewodniczący Rady


Hubert Toma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/533/2014
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 10 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/533/2014
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 10 września 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Wejherowo
o sposobie rozpatrzenia uwag
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo

Rada Gminy Wejherowo po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną planu oraz protokółem z dyskusji publicznej nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, rozstrzyga, co następuje:

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu zmiany planu jest załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany planu w dniach od 19 maja 2014 r. do 16 czerwca 2014 r. oraz w ciągu 14 dni po jego wyłożeniu, to jest do dnia 30 czerwca 2014 r., nie wniesiono uwag, o których mowa w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przewodniczący Rady


Hubert Toma


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/533/2014
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 10 września 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Wejherowo
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo

Na obszarze planu nie występują urządzenia z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady


Hubert Toma


[1]) Dz.U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014 r. poz. 379, poz. 768

[2]) Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »