| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII.515.2014 Rady Gminy Ustka

z dnia 23 października 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.364.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.364.2013 Rady Gminy Ustka
z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594
ze zmianami: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku: poz. 379, poz. 107) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianą; poz. 1593), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:

§1.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka przyjętym Uchwałą Nr XXX.364.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w §3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

Odpady, o których mowa w §3 ust. 2, pkt. 8 należy zbierać w workach określonych
w rozdziale 3 lub poddawać kompostowaniu.";

2) §4 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych są zobowiązani
do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:

1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,

2) z chodników położonych wzdłuż nieruchomości zabudowanych.

2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany codziennie do godz. 9oo,
a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:

1) zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.,

2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego oraz gromadzone w pryzmach na skraju chodnika od strony jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej, pozostawiając wolne przejście dla pieszych. Pryzmy nie powinny znajdować się na terenach zieleni, przy drzewach i w misach drzew, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy latarniach, urządzeniach energetycznych, sygnalizatorach świateł itp.

3. Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego powinny być gromadzone w miejscach, w których nie powodują zakłóceń w ruchu pieszym lub kołowym.

4. Inne zanieczyszczenia z nieruchomości i chodników należy usuwać w miarę potrzeby.

5. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników
na jezdnię.

6. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania w należytym stanie terenów zielonych wchodzących w skład nieruchomości poprzez koszenie trawników, usuwanie chwastów oraz usuwanie śmieci i innych nieczystości.";

3) w §9 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie
w sytuacji, gdy objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, oraz tej, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne przekroczyła objętość określoną w ust. 8 pkt 1.";

4) §9 ust 8 otrzymuje brzmienie:

Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela/zarządcy, jednakże opróżniane
w dwutygodniowym cyklu odbioru powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą
co najmniej:

1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

2) 8 litrom na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej
i placówek oświatowych,

3) 4 litrom na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,

4) 12 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, jednak
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,

5) 120 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych i punktów handlu poza lokalem,

6) 10 litrom na każdego 1 pracownika dla zakładu rzemieślniczego, usługowego, produkcyjnego, biura, magazynu, hurtowni, pracowni, gabinetu,

7) 20 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,

8) 1 litrowi na 1 m2 powierzchni pola namiotowego i campingowego,

9) 30 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 3 litrom poza tym okresem,

10) 0,4 litra na 1 m2 powierzchni cmentarza.";

5) §9 ust 11 otrzymuje brzmienie:

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła, opróżniane w dwutygodniowym cyklu odbioru powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) 8 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

2) 5 litrom na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej
i placówek oświatowych,

3) 3 litrom na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego,

4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego,

5) 60 litrom lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych i punktów handlu poza lokalem,

6) 7 litrom na każdego 1 pracownika dla zakładu rzemieślniczego, usługowego, produkcyjnego, biura, magazynu, hurtowni, pracowni, gabinetu,

7) 5 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,

8) 0,5 litra na 1 m2 powierzchni pola namiotowego i campingowego,

9) 30 litrów na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 3 litrom poza tym okresem,

10) 0,4 litra na 1 m2 powierzchni cmentarza.";

6) §9 ust 12 otrzymuje brzmienie:

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów z papieru, opróżniane
w dwutygodniowym cyklu odbioru powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą
co najmniej:

1) 15 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

2) 5 litrom na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej
i placówek oświatowych,

3) 4 litrom na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego,

4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego,

5) 60 litrom lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych i punktów handlu poza lokalem,

6) 7 litrom na każdego 1 pracownika dla zakładu rzemieślniczego, usługowego, produkcyjnego, biura, magazynu, hurtowni, pracowni, gabinetu,

7) 5 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,

8) 0,5 litra na 1 m2 powierzchni pola namiotowego i campingowego,

9) 30 litrów na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 3 litrom poza tym okresem,

10) 0,1 litra na 1 m2 powierzchni cmentarza.";

7) §9 ust 13 otrzymuje brzmienie:

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów z tworzywa sztucznego, metalu
i opakowań wielomateriałowych, opróżniane w dwutygodniowym cyklu odbioru powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

2) 5 litrom na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej
i placówek oświatowych,

3) 4 litrom na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego,

4) 8 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego,

5) 60 litrom lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych i punktów handlu poza lokalem,

6) 7 litrom na każdego 1 pracownika dla zakładu rzemieślniczego, usługowego, produkcyjnego, biura, magazynu, hurtowni, pracowni, gabinetu,

7) 5 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,

8) 0,5 litra na 1 m2 powierzchni pola namiotowego i campingowego,

9) 30 litrów na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 3 litrom poza tym okresem,

10) 0,1 litra na 1 m2 powierzchni cmentarza.";

8) §11 ust 2 otrzymuje brzmienie:

W pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zabrania się gromadzenia śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gałęzi, gruzu budowlanego, remontowego i rozbiórkowego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odpadów z działalności gospodarczej, nie będących odpadami komunalnymi.";

9) §14 ust 2 otrzymuje brzmienie:

Częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości określa poniższa tabela:";

Rodzaj odpadu

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

komunalne odpady zmieszane

co najmniej 1 raz na dwa tygodnie

co najmniej 1 raz
w tygodniu

szkło

co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,
z uwzględnieniem
potrzeb

papier

tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe

komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji

zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

meble i inne odpady
wielkogabarytowe

za każdym razem , w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

zużyte opony

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

powstające w gospodarstwach
domowych przeterminowane leki
i chemikalia oraz zużyte baterie
i akumulatory

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

odpady budowlane i rozbiórkowe

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

10) W §14 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości z miejscowości w pasie nadmorskim t.j.: Rowy, Dębina, Poddąbie, Przewłoka, w okresie od 01.05. do 30.09. w zależności od rodzaju nieruchomości określa poniższa tabela:";

Rodzaj odpadu

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

komunalne odpady zmieszane

Co najmniej 1 raz w tygodniu

co najmniej 3 razy
w tygodniu

szkło

co najmniej 1 raz na dwa tygodnie

co najmniej 1 raz na tydzień

papier

tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe

komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji

zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

meble i inne odpady
wielkogabarytowe

za każdym razem , w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

zużyte opony

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

powstające w gospodarstwach
domowych przeterminowane leki
i chemikalia oraz zużyte baterie
i akumulatory

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

odpady budowlane i rozbiórkowe

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

11) §15 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, pozbywają się z terenu nieruchomości komunalnych odpadów zmieszanych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pozbywają się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób obejmujący:

1) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła białego i kolorowego w jednym pojemniku,

2) gromadzenie i przekazanie odpadów z papieru w jednym pojemniku,

3) gromadzenie i przekazywanie odpadów z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych w jednym pojemniku,

4) przekazanie komunalnych odpadów niebezpiecznych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na terenie Gminy Ustka, w tym:

a) odpadów wielkogabarytowych,

b) odpadów budowlanych, z remontów i rozbiórek zbieranych w osobnych kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów,

c) przeterminowanych leków; alternatywnie do pojemników ustawionych
w aptekach,

d) zużytych baterii; alternatywnie do pojemników ustawionych w sklepach
ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, w urzędach, placówkach oświatowych, itp.,

e) pozostałych odpadów niebezpiecznych, w szczególności farb, klejów, rozpuszczalników, środków ochrony roślin, aerozoli, środków czyszczących, wywabiaczy plam, środków do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lamp fluorescencyjnych i akumulatorów,

f) zużytych opon.

5) przekazanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

a) podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzedawcom sprzętu elektrycznego lub elektronicznego,

b) do PSZOK.

6) poddanie komunalnych odpadów zielonych ulegających biodegradacji kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub gromadzenie tych odpadów w workach i przekazanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.

3. Adres i regulamin działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustka, na stronie http://bip.ustka.ug.gov.pl.";

12) §16 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów innych niż odpady komunalne
w sposób określony w § 15, przy czym przekazywanie odpadów następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, a przepisów określonych w §15 ust. 2 pkt 4, 5 lit. b i 6 w zakresie możliwości oddania odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie stosuje się.";

13) §26 ust 6 otrzymuje brzmienie:

Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla własnych potrzeb. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich:

1) na terenie osiedli o zabudowie powyżej dwóch kondygnacji naziemnych,

2) w budynkach wielorodzinnych,

3) na nieruchomościach zabudowy jednorodzinnej o powierzchni poniżej 1000 m2.".

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Wacław Laskowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »