| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/333/14 Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1381 oraz z 2014 r., poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się na terenie Gminy Gniew od podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego:

1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem oddanych w posiadanie w celu prowadzenia działalności gospodarczej,

2) grunty oddane w użytkowanie lub dzierżawę przez Gminę Gniew na potrzeby boisk sportowych z zastrzeżeniem §2.

3) budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem działalności w zakresie edukacji ekologicznej i leśnej.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w §1 pkt. 2 nie przysługuje jeżeli grunty są zwolnione na mocy ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. , poz. 1381 z późn. zm.)

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w §1 obowiązuje na rok 2015.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie


Walentyna Czapska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat. Art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 13e ustawy o podatku rolnym określa, że rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe. W uchwale przedstawiono zwolnienia, które: 1) Uwzględniają szczególną rolę i znaczenie budynków oraz gruntów związanych z ochroną przeciwpożarową, 2) uwzględniają oddane umową użyczenia bądź umową dzierżawy od gminy Gniew grunty, które są przeznaczone na boiska sportowe 3) uwzględniają szczególną rolę i znaczenie budynków oraz gruntów zajętych na potrzeby edukacji ekologicznej i leśnej. Zwolnienie z podatku ma wpływ na zmniejszenie dochodów własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »