| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/335/14 Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. , poz. 849 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (Monitor Polski z dnia 27 sierpnia 2014r. poz. 718) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. (Monitor Polski z dnia 13 października 2014 r. ,poz. 895) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Gniew:

1) Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 458

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 662

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 764

2) Dla samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie 918

- o liczbie osi - trzy i więcej 816

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie i trzy 1224

- o liczbie osi - cztery i więcej 1122

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi dwie i trzy 1060

- o liczbie osi - cztery i więcej 1730

3) Dla samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie 1307

- o liczbie osi - trzy i więcej 918

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie i trzy 1645

- o liczbie osi - cztery i więcej 1224

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- bez względu na liczbę osi 2560

4) Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 662

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 766

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 968

5) Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- bez względu na liczbę osi 1301

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36 ton:

- bez względu na liczbę osi 1480

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie 1475

- o liczbie osi - trzy i więcej 1808

6) Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- bez względu na liczbę osi 1799

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a do 36 ton:

- bez względu na liczbę osi 2023

c) wyższej niż 36 ton

- bez względu na liczbę osi 2660

7) Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 560

8) Dla przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- bez względu na liczbę osi 816

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36 ton:

- bez względu na liczbę osi 1020

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

- bez względu na liczbę osi 1200

9) Dla przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- bez względu na liczbę osi 984

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36 ton:

- bez względu na liczbę osi 1348

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

- bez względu na liczbę osi 1774

10) Dla autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 764

b) równej lub większej niż 30 miejsc 1274

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/249/13 Rady Miejskiej Gniewie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 4024).

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie


Walentyna Czapska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat. Stawki przedstawione w uchwale zostały dostosowane do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczącej opodatkowaniu. Podatkowi od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy, gdzie rada gminy określa, w drodze uchwały wysokość stawek. Ustawa nakłada również obowiązek uwzględnienia przy określaniu stawek zróżnicowania ze względu na rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji, rodzaj zawieszenia, liczby osi oraz liczbę miejsc do siedzenia w autobusie. Wysokość stawek ustalono mając na względzie rozwój przedsiębiorczości w gminie jak również dochody gminy Gniew. Stawki na rok 2015 zostały dostosowane do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r., oraz do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. Stawki pozostawione zostały na poziomie 2014 roku.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »