| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm. poz. 1593) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komisji Polityki Społecznej i Komisji Polityki Gospodarczej - Rada Miejska w Tczewie uchwala co następuje:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI PORZADKU
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w Gminie Miejskiej Tczew dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych i bioodpadów,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

a) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

b) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

c) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

4) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

5) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawie:

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,

2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.,

4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.,

5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Rozdział 2.
Obowiązki właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Tczew

§ 2.

1. Na wszystkich nieruchomościach na terenie Gminy Miejskiej Tczew prowadzi się selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:

1) papier (inaczej makulatura np: papier, gazety, kartony, opakowania z papieru, kartonu),

2) szkło (np. opakowania szklane, z wyłączeniem ceramiki i szkła okiennego lub samochodowego),

3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (np. opakowania z tworzyw sztucznych, zabawki plastikowe, pojemniki plastikowe, puszki aluminiowe lub stalowe, opakowania wielomateriałowe po mleku lub innych produktach). Opakowania wielomateriałowe to opakowania wykonane, co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych,

4) odpady zielone tj. stanowiące części roślin, odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów,

5) przeterminowane leki i chemikalia,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, tj. odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (stolarka budowlana, meble, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach). Dopuszcza się zbieranie dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz choinek po okresie Bożonarodzeniowym, w ramach odpadów wielkogabarytowych,

9) zużyte opony,

10) odpady budowlano - rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych i materiałów występujących w stanie naturalnym,

11) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym lub ogrzewających wodę paliwem stałym.

§ 3.

1. Właściciel nieruchomości zobowiązani są do:

1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, podwórzy, bram i przejść niezwłocznie po ich pojawieniu się,

2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych,

3) usunięcia śliskości na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości niezwłocznie po jej pojawieniu się, poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych (np. posypanie piaskiem),

4) właściciele nieruchomości nie są obowiązani do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów;

5) usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku (np. podwórzy, bram, zieleńców) a także pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku ( np. klatek schodowych, korytarzy, itp.);

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości płynnych poprzez zapewnienie systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz niedopuszczania do ich przepełniania i wylewania się ścieków na powierzchnię.

§ 4.

1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.

3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.

Zakazuje się montażu bezpośrednio na elewacji w budynkach wielokondygnacyjnych, należących do spółdzielni, będących blokami komunalnymi lub wspólnotowymi, elementów służących do wieszania bielizny i innych materiałów typu chodniki, dywany, ubrania, itp. oraz wywieszania w sposób widoczny z zewnątrz, rzeczy w/w wymienionych.

§ 6.

Dla utrzymania właściwego stanu sanitarnego właściciele budynków zobowiązani są do wymiany piasku w piaskownicach, co najmniej 2 razy do roku - wiosną i w okresie letnim oraz na każde żądanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rozdział 3.
Wymagania dotyczące pojemników i urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

§ 7.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i umieszczania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych do pojemników i worków, według ich przeznaczenia, oraz usuwania odpadów zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.

Odpady komunalne zmieszane

§ 8.

1. Niesegregowane odpady komunalne należy gromadzić wyłączenie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.

2. Pojemniki muszą być szczelne, zamykane pokrywą, z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, wyposażone w kółka do przemieszczania oraz w uchwyty boczne.

3. Pojemniki powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym, przez pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów.

4. Dopuszcza się stosowanie pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych o wzmocnionej konstrukcji o następującej wielkości:

1) 60 litrów

2) 110/120 litrów

3) 240 litrów

4) 360 litrów

5) 1100 litrów

6) 1500 litrów

5. W uzasadnionych przypadkach (brak miejsca na nieruchomości) dopuszcza się stosowanie kontenerów o pojemności do 7m3.

6. W przypadku okresowego nagromadzenia większej ilości odpadów, dopuszcza się stosowanie czarnych worków do ich zbierania o pojemności 60 lub 240 litrów.

7. Na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i jest ona wykorzystywana w inny sposób, wymaga się ustawienia pojemników odrębnie dla części mieszkalnej i odrębnie dla części użytkowej.

§ 9.

1. W odniesieniu do nieruchomości, dla których Gmina organizuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów, Gmina wyposaża te nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Gmina organizuje dostarczenie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) biorąc pod uwagę następujące parametry:

1) w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej (do 7 lokali mieszkalnych) na jednego mieszkańca musi przypadać, co najmniej 25 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 60 litrów,

2) w odniesieniu do zabudowy wielorodzinnej (powyżej 7 lokali mieszkalnych) na jednego mieszkańca musi przypadać, co najmniej 30 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów jeden raz na tydzień, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 litrów lub kilka pojemników o łącznej pojemności 240 litrów.

3. Gmina przejmie także obowiązek utrzymania pojemników do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym.

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) biorąc pod uwagę następujące parametry:

1) w odniesieniu do szkół wszelkiego typu na każdego ucznia, studenta i pracownika musi przypadać co najmniej 7 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 360 litrów lub kilka pojemników o łącznej pojemności 360 litrów,

2) w odniesieniu do żłobków i przedszkoli na każde dziecko i pracownika musi przypadać co najmniej 10 litrów pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 360 litrów lub kilka pojemników o łącznej pojemności 360 litrów,

3) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co najmniej 30 litrów pojemności pojemnika, oraz 7 litrów pojemnika na każdą zatrudnioną osobę, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 litrów,

4) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 20 litrów pojemności pojemnika oraz 7 litrów pojemnika na każdą zatrudnioną osobę, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 litrów,

5) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji na jeden punkt musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 litrów, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień lub kilka pojemników o łącznej pojemności 240 litrów,

6) w odniesieniu do lokali prowadzących działalność spożywczą lub gastronomiczną wymagane jest ustawienie na zewnątrz lokalu kosza o minimalnej pojemności 50 litrów i jego codzienne opróżnianie,

7) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (dotyczy pomieszczeń biurowych i socjalnych) na każdego pracownika musi przypadać co najmniej 6 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym dla każdego obiektu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 litrów,

8) w odniesieniu do szpitali, internatów, koszar, sanatoriów, hoteli, pensjonatów itp. na jedno łóżko musi przypadać co najmniej 10 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym dla każdego obiektu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 litrów lub kilka pojemników o łącznej pojemności 240 litrów,

9) w odniesieniu do ogrodów działkowych, na jeden ogród musi przypadać, co najmniej 30 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym dla zespołu ogrodów zlokalizowany musi być, co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 1100 litrów. W okresie poza sezonem wegetacyjnym (od listopada do marca) dopuszcza się zmniejszenie wielkości pojemników proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych.

5. Wielkość pojemników winna być dostosowana do częstotliwości odbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

Odpady selektywnie zbierane

§ 10.

1. W odniesieniu do nieruchomości, dla których Gmina organizuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów, Gmina wyposaża te nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy selektywne zbieranie odpadów typu: papier; szkło; tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady zielone, popioły, prowadzi się w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów tj. w workach lub zestawach pojemników.

3. Worki lub pojemniki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem lub kolorem w następujący sposób:

1) dla odpadów szkła - napis "SZKŁO" lub kolor zielony,

2) dla odpadów makulatury - napis "MAKULATURA" lub kolor niebieski,

3) dla odpadów tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali - napis "PLASTIK" lub kolor żółty,

4) dla odpadów zielonych - napis "ZIELONE" lub kolor brązowy,

5) dla popiołów - napis "POPIOŁY" - pojemnik musi być metalowy.

4. Selektywne zbieranie odpadów prowadzi się poprzez umieszczanie poszczególnych frakcji odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) w workach dla szkła o pojemności minimum 60 litrów,

b) w workach dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali o pojemności minimum 120 litrów,

c) w workach dla makulatury o pojemności minimum 120 litrów, (dopuszcza się wystawienie makulatury w wiązkach związanych sznurkiem),

d) w workach dla odpadów zielonych o pojemności minimum 120 litrów

e) w pojemnikach metalowych dla popiołów o pojemności minimum 120 litrów,

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) w pojemnikach dla szkła o pojemności minimum 1100 litrów,

b) w pojemnikach dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali o pojemności minimum 1100 litrów,

c) w pojemnikach dla makulatury o pojemności minimum 1100 litrów,

d) w pojemnikach metalowych dla popiołów o pojemności minimum 240 litrów.

5. W przypadku, gdy nie jest możliwe zlokalizowanie zestawu pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przy każdym budynku wielorodzinnym, dopuszcza się lokalizację jednego zestawu dla kilku budynków wielorodzinnych.

§ 11.

1. Właściciele nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, a na terenie których, powstają odpady zielone tj. stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji ogrodów (trawa, gałęzie, resztki roślin itp.), zobowiązani są do ich selektywnego zbierania w workach lub pojemnikach, o których mowa w § 7 lub do dostarczania do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji, pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani do zapewnienia selektywnego zbierania odpadów poniższych grup odpadów w następujący sposób:

1) przeterminowane leki należy dostarczać do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów lub do aptek, przy czym papierowe opakowania oraz papierowe ulotki informacyjne należy dołączyć do makulatury,

2) chemikalia należy dostarczać do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów,

3) zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach na baterie w sklepach, placówkach oświatowych lub dostarczać do centralnego punktu zbierania selektywnego odpadów,

4) akumulatory należy umieszczać w pojemnikach przy stacjach obsługi samochodów lub dostarczać do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zostawiać w placówkach handlowych (dotyczy sytuacji zakupu nowego sprzętu i pozostawienia starego) lub dostarczać do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów, dopuszcza się wystawianie sprzętu w trakcie "wystawek", o których mowa w pkt. 6)

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawiać, w trakcie "wystawek" tj. okresowego odbierania odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru:

a) na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe winny być wystawiane przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej przy pergoli śmietnikowej. W przypadku ustawienia kontenerów oznakowanych "wystawki" odpady wielkogabarytowe należy umieszczać w tych kontenerach.

b) właściciel nieruchomości może dostarczyć odpady wielkogabarytowe do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów,

7) zużyte opony należy pozostawiać w punktach/ placówkach wymiany opon lub dostarczać do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów,

8) odpady budowlano - rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy dostarczać w ilości do 1 m3 do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.

3. Właściciel nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub mieszkaniec może zamówić odrębną usługę u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów opisanych w ust. 2 bezpośrednio z nieruchomości. Usługa taka jest odrębnie płatna i nie jest objęta opłatą wnoszoną do gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 12.

1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i pozostałych odpadów komunalnych o których mowa w § 2 ust 2 pkt 4, 8 i 11.

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, są zobowiązani do zapewnienia worków lub pojemników do selektywnego zbierania odpadów, co najmniej takich jak: makulatura; szkło; tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe.

3. Pojemniki i worki na odpady komunalne selektywnie zbierane powinny być odpowiednio oznakowane zgodnie z wymaganiami opisanymi w § 10 ust 2.

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a także właściciele nieruchomości na terenie których, w wyniku pielęgnacji terenów zielonych, parków i cmentarzy, a także z targowisk powstają odpady zielone, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie których, powstają odpady budowlano rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe i inne odpady komunalne (np. popioły z ogrzewania budynków), zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub innemu podmiotowi zgodnie z przepisami prawa.

§ 13.

1. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub pojemnikach i workach na odpady selektywnie zebrane, odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem.

2. Zabrania się umieszczania w pojemnikach, o których mowa wyżej śniegu i lodu.

3. Zabrania się umieszczania w pojemnikach gorącego popiołu. Popiół po przestudzeniu należy umieszczać w pojemnikach metalowych do ich selektywnego zbierania.

4. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli nieruchomości.

5. Zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków.

6. Zabrania się także:

1) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,

2) wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego niewyznaczonych,

3) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu punktami zlewnymi.

Rozmieszczenie pojemników do gromadzenia odpadów

§ 14.

1. Właściciele nieruchomości podczas lokalizowania na terenie nieruchomości pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani są do uwzględnienia przepisów, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w razie braku możliwości spełniania wymogów zawartych w przepisach zobowiązani są do zawarcia umowy z właścicielem innej nieruchomości celem zapewnienia użytkowania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i poinformowania o tym gminę.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia zgodnie z przepisami i odpowiedniego przygotowania miejsca ustawienia pojemników, które powinno znajdować się na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

3. Pojemniki na odpady zmieszane lub segregowane stojące poza pergolą należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym przesuwaniem się np. pod wpływem wiatru oraz do zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do pojemników, jak również możliwości przemieszczania pojemników na odpady z punktu ich zbierania do miejsca zatrzymania pojazdu, służącego do odbioru odpadów.

§ 15.

1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak drogi publiczne (chodniki), przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne o pojemności od 40 litrów do 80 litrów.

2. Właściciele nieruchomości (terenów publicznych) zobowiązani są do systematycznego opróżniania koszy ulicznych, nie dopuszczając do ich przepełnienia, oraz do utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym porządkowym i technicznym.

Rozdział 4.
Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych

oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 17.

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 18.

1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiera wybrany w drodze przetargu zorganizowanego przez gminę, przedsiębiorca, który zawarł z Gminą umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, odbiera przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

3. Zbiorniki bezodpływowe, w których gromadzone są nieczystości ciekłe, opróżnianie są przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, z którym właściciel nieruchomości pozbywający się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zawarł umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

§ 19.

1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy następuje, według poziomu zapełnienia pojemników na odpady, przy uwzględnieniu następującego harmonogramu:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) odpady selektywnie zebrane: makulatura, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz metale odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc, natomiast szkło nie rzadziej niż raz na kwartał,

c) odpady zielone odbierane są od 1 kwietnia do 30 listopada, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

d) odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, choinki po okresie Bożonarodzeniowym (od 1 stycznia do 15 lutego), w ramach "wystawek" - raz w tygodniu tj. co poniedziałek,

e) popioły odbierane są w sezonie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a poza sezonem grzewczym nie rzadziej niż raz na miesiąc,

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) odpady selektywnie zebrane: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast szkło nie rzadziej niż raz na miesiąc,

c) odpady zielone odbierane są od 1 kwietnia do 30 listopada, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

d) odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, choinki po okresie Bożonarodzeniowym (od 1 stycznia do 15 lutego), w ramach "wystawek" - raz w tygodniu tj. co poniedziałek,

e) popioły odbierane są w sezonie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a poza sezonem grzewczym nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 20.

1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy następuje według harmonogramu ustalonego w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przy czym odbiór odpadów komunalnych dopuszczalny jest przy częstotliwości nie mniejszej niż:

1) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

2) odpady selektywnie zebrane: makulatura i opakowania wielomateriałowe oraz tworzywa sztuczne i metale odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc, natomiast szkło nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 21.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą, przy czym nieczystości ciekłe muszą być usuwane nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 22.

1. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki i worki wypełnione odpadami:

1) w przypadku zabudowy wielorodzinnej i zabudowy gospodarczej w wyznaczonych miejscach umożliwiających ich odbiór,

2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - przy drodze dojazdowej do nieruchomości.

2. Udostępnienie pojemników i worków powinno nastąpić przed godziną 7:00 rano.

3. Uregulowania ust. 1 i 2 mają zastosowanie także w odniesieniu do odpadów selektywnie zebranych.

§ 23.

1. Właściciel nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszcza na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat ustalonych przez gminę w drodze uchwały. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty określa uchwała rady gminy.

2. Właściciel nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy uiszcza opłatę na rzecz przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, na zasadach wskazanych w zawartej z nim umowie.

3. Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości uiszcza opłatę na rzecz przedsiębiorcy wykonującego przedmiotową usługę, na zasadach wskazanych w zawartej z nim umowie.

§ 24.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przechowywania przez okres 5 lat i okazywania do kontroli osobom upoważnionym:

1) dowodów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy) oraz umów i dowodów zapłaty za odbiór odpadów komunalnych (dotyczy właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy),

2) umów i dowodów zapłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

2. Jeżeli właściciele nieruchomości, o których mowa w § 17 ust. 2 i 3, nie zawarli umów, gmina organizuje odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych z tych nieruchomości i obciąża właścicieli nieruchomości kosztami odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 25.

1. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów:

1) 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,

2) 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

2. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązani są do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów, a w przypadku jej braku - do instalacji przeznaczonej do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami komunalnymi,

2) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych wskazanych w umowie.

3. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 r. dla Gminy Miejskiej Tczew został wyznaczony region gospodarki odpadami - Region Wschodni.

4. W regionie tym funkcjonować będą 2 instalacje regionalne, RIPOK Gilwa Mała oraz RIPOK Tczew, którego budowa została zakończona na początku 2014 r.

5. W ramach zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów zielonych jako instalację regionalną wyznaczono także, należącą do firmy Kommunalservice Vornkahl Polska kompostownię pryzmową.

6. W przypadku awarii instalacji regionalnej bądź w stanach odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych RIPOK Stary Las, RIPOK Szadółki.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 26.

1. Właściciel psa oraz innych drobnych zwierząt domowych obowiązany jest do zachowania należytych środków ostrożności przy ich trzymaniu, a w szczególności do ochrony przed:

1) zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi,

2) zanieczyszczeniami korytarzy, klatek schodowych i innych wspólnych części budynku oraz terenów publicznych, a w szczególności piaskownic dla dzieci, placów zabaw, boisk szkolnych.

2. Zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy, itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników.

3. Zanieczyszczenie piaskownicy przez psa i kota spowoduje obciążenie jego właściciela kosztami dezynfekcji i wymiany piasku.

4. Właściciel lub osoby nadzorujące psa, kota w miejscach publicznych zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta.

5. W miejscach publicznych na terenie miasta psa należy wyprowadzać na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną lub psa w typie tej rasy - na smyczy i w kagańcu.

6. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

7. Zwolnienie psa ze smyczy i bez kagańca dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

8. Obowiązek nakładania kagańca nie dotyczy psów u których występują przeciwwskazania:

1) anatomiczne,

2) zdrowotne, oraz psów do 12 miesiąca życia.

9. Przeciwwskazania, o których w ust. 8 muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu zawierającym:

1) datę wydania zaświadczenia,

2) oznaczenie lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie,

3) oznaczenie właściciela,

4) oznaczenie psa,

5) powód wydania zaświadczenia,

6) informację na jaki czas wydano zaświadczenie.

10. Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na place zabaw dla dzieci, piaskownice, boiska szkolne i sportowe, a także na inne nieruchomości o ile ich właściciel wprowadził taki zakaz i umieścił go w widocznym miejscy.

11. Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej jest dopuszczalne, gdy pies znajduje się na smyczy i w kagańcu na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

12. Właściciel psa jest zobowiązany do:

1) jego rejestracji oraz trwałego oznakowania, poprzez wszczepienie psu pod skórę elektronicznego mikroprocesora przez lekarza weterynarii. Obowiązek ten w przypadku psa młodego należy wykonać nie wcześniej niż przed ukończeniem przez psa 12-go m-ca życia, zaś w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłego należy wykonać w terminie 30 dni od dnia nabycia psa,

2) opłacania podatku od posiadania psów,

3) przeprowadzanie okresowego szczepienia ochronnego psów przeciw wściekliźnie,

4) niedopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta,

5) zgłoszenia do Urzędu hodowli lub utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną.

13. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych będą wychwytane i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

14. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, koszty pobytu zwierzęcia w schronisku oraz zapewnienie mu w tym czasie opieki weterynaryjnej poniesie jego właściciel lub opiekun, bez względu czy zwierzę będzie odebrane czy też nie.

15. Zwierzęta schwytane podczas wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczone w schronisku, będą zwracane ich właścicielom po uiszczeniu opłaty wynikającej z cennika usług.

16. Szczegółowe zasady postępowania ze zwierzętami znajdującymi się w schronisku określa regulamin schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 7.
Zasady utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 27.

1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich z zastrzeżeniem ust 2.

2. Zwierzęta gospodarskie: drób, króliki, konie, kozy można utrzymywać na potrzeby własne poza terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3. Utrzymywanie zwierząt na potrzeby własne powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby:

1) nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia,

2) nie powodowało zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody,

3) nie powodowało innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na pobyt stały lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń.

4. Zabrania się zanieczyszczania podwórzy, domów mieszkalnych, ulic i innych miejsc publicznych wydalinami zwierząt, karmą dla nich przeznaczoną, ściółką lub innymi nieczystościami.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 28.

1. Właściciele posesji prywatnych i przedsiębiorcy zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na swój koszt w czasie trwania ogólnej deratyzacji miasta oraz okresowo w przypadku pojawienia się gryzoni.

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą gryzoni na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie przeprowadza się deratyzację w terminie natychmiastowym.

3. Akcją deratyzacji obejmuje się wszystkie obiekty osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości, za wyjątkiem akcji deratyzacji ogólnej, której koszty ponosi Gmina Miejska Tczew .

5. W przypadku stwierdzenia na terenie nieruchomości istnienia szkodników sanitarnych, takich jak myszy, szczury, osy, szerszenie i inne, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ich likwidacji.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 29.

Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Regulaminu sprawuje Prezydent, który może zwrócić się do Straży Miejskiej lub do Policji o pomoc w przeprowadzaniu odpowiednich czynności kontrolnych.

§ 30.

Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny przewidzianej w kodeksie wykroczeń oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 31.

Z dniem 1 czerwca 2015 r. traci moc uchwała Nr XXVIII/243/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miejskiej Tczew (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 1778).

§ 32.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie


Mirosław Augustyn


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 zobowiązuje radę gminy, do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Gmina Miasto Tczew przejęła od 1 lipca 2013 r obowiązki w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina przejęła także obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym.

W wyniku rocznych doświadczeń, jak również w wyniku zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców, poszerzono zakres usług odbierania odpadów o odpady zielone. Odpady te będą odbierane w sezonie wegetacyjnym t. j. od 1 kwietnia do 30 listopada. Poszerzono także czasokres odbierania popiołów, które będą odbierane w okresie całego roku.

Powyższe powinno zwiększyć efektywność selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz pozwolić na wydzielenie odpadów zielonych z odpadów zmieszanych, a także poprawić efektywność zbierania popiołów. W efekcie możliwe będzie zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych kierowanych do przetwarzania mechaniczno-biologicznego.

W regulaminie uporządkowano zapisy, jak również odniesiono się do aktualnego stanu prawnego (na dzień sporządzania projektu zmiany regulaminu).

Z uwagi na przejrzystość i czytelność regulaminu proponuje się uchwalenie tekstu jednolitego zamiast wprowadzenia pojedynczych zmian w paragrafach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »