| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V.33.2015 Rady Gminy Parchowo

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Parchowo

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 715) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przepisy ogólne

1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania przez Gminę Parchowo zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanym przez kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe, zwane dalej klubami sportowymi, działające na terenie Gminy Parchowo.

2. Wspieranie finansowe może następować w formie dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, przyznanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.

§ 2. Cel i warunki otrzymania dotacji

1. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Parchowo prowadzą działalność sportową.

2. Kluby sportowe mogą otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Parchowo na realizację celu publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu w Gminie Parchowo, jeżeli udzielenie dotacji wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy i zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej.

3. Dotacja jest udzielana w oparciu o procedury wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

4. Dotacja, o której mowa w ust. 2 ma służyć realizacji celu publicznego, jakim jest wspieranie rozwoju sportu w Gminie Parchowo i może być przeznaczona na:

1) realizację programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego;

3) pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych;

4) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;

5) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

6) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

5. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

2) zapłaty kar i mandatów nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;

3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4) koszty, które klub sportowy poniósł na zadania nie ujęte we wniosku o przyznanie dotacji.

§ 3. Tryb udzielania dotacji.

1. Wyboru projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Parchowo, dokonuje się w drodze konkursu projektów.

2. Konkurs projektów ogłasza Wójt Gminy Parchowo podając termin i miejsce składania projektów oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację celu publicznego, jakim jest wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Parchowo.

3. W ogłoszeniu podaje się ponadto szczegółowy cel na jaki ma zostać przeznaczona dotacja z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 4 i 5 niniejszej uchwały.

4. Ogłoszenie o naborze projektów i jego wynikach zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Parchowo.

5. Wójt ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny, przesunąć termin składania ofert oraz termin rozstrzygnięcia konkursu.

6. Wójt unieważnia konkurs, jeżeli:

1) nie wpłynął żaden projekt;

2) żaden ze złożonych projektów nie spełniał wymogów zawartych w ogłoszeniu;

3) stwierdzono istotne naruszenie prawa przy wyborze projektów;

4) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że zakończenie procedury wyborem projektu nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

7. Informację o unieważnieniu lub odwołaniu konkursu Wójt podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 3.

8. Oceny projektu dokonuje komisja konkursowa.

9. W pracach komisji konkursowej bierze udział Wójt jako przewodniczący.

10. Pozostałych członków komisji powołuje Wójt w drodze zarządzenia.

11. Projekty konkursowe powinny zawierać:

1) szczegółowy zakres rzeczowy projektu proponowanego do realizacji;

2) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji projektu;

3) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrze.

§ 4. Umowa o dotację i rozliczenie dotacji.

1. Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja sporządza się umowę na czas realizacji projektu w formie pisemnej, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Przypadki i zasady zwrotu dotacji celowej określone są w przepisach art. 251 i 252 ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. Klub sportowy, któremu została udzielona dotacja jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

4. Wójt Gminy opracuje wzór umowy oraz wzór sprawozdania z rozliczenia się z otrzymanej dotacji.

5. Wójt kontroluje realizację projektu:

1) stan realizacji projektu;

2) efektywność i rzetelność jego wykonania;

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Parchowo.

4) prowadzenie dokumentacji księgowo - rachunkowej w zakresie wykorzystania dotacji.

6. Sprawozdanie z wykonania projektu określonego w umowie, kluby sportowe sporządzają w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kurkowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów odrębnych. Natomiast art. 28 tejże ustawy stanowi, że klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) ) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »