| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-47(15)/2014/2015/382/XII/RSt Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 22 maja 2015r.

decyzja nr OGD-4210-47(15)/2014/2015/382/XII/RSt Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 maja 2015r

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej"ustawą - Prawo energetyczne"oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim

zwanego dalej "Przedsiębiorstwem"

z dnia 29 grudnia 2014 r., uzupełnionym późniejszymi pismami z dnia: 4 lutego 2015 r., 20 marca 2015 r., 20 kwietnia 2015 r. oraz 30 kwietnia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

zatwierdzam:

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 30 czerwca 2016 r.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.:

1)Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Jantarowa 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański

2)Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

3)a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 30.12.2014 r. na rachunek:
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym

Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku

Rafał Stefański


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Jantarowa 5

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 22 maja 2015 r.
nr OGD-4210-47(15)/2014/2015/382/XII/RSt

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

2015

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.3

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.5

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.5

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.6

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.8

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.8

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1.1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),

- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Jantarowa 5, zwane dalej"PEC",

- odbiorca- każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

- przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

- instalacja odbiorcza - połączoneze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

- lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

- układ pomiarowo-rozliczeniowy- dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,

- zamówiona moc cieplna- ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

- warunki obliczeniowe :

a)obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b)normatywną temperaturę ciepłej wody.

1.2. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

a) źródło ciepła zlokalizowane w Nowym Dworze Gdańskim:

nr 1 - przy ul. Jantarowej 5, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

b) źródła ciepła, dla których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW:

nr 2 - zlokalizowane w Nowym Dworze Gdańskim przy Placu Wolności 5, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

nr 3 - zlokalizowane w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 27, w którym ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego,

nr 5 - zlokalizowane w Kmiecinie, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

PEC prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/148/382/U/2/98/JJ z dnia 1 października 1998 r. (zmienionej późniejszymi decyzjami),

- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/158/382/U/2/98/JJ z dnia 1 października 1998 r. (zmienionej późniejszymi decyzjami).

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

Grupa IA- odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne dzierżawione i eksploatowane przez PEC,

Grupa IB- odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne dzierżawione i eksploatowane przez PEC oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,

Grupa II- odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne dzierżawione i eksploatowane przez PEC,

Grupa III- odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 3, dostarczane jest bezpośrednio do obiektu, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,

Grupa V- odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 5, dostarczane jest bezpośrednio do obiektu, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Grupa odbiorców IA

j.m.

netto

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

106 821,97

rata miesięczna

8 901,83

cena ciepła

zł/GJ

32,67

cena nośnika ciepła

zł/m3

13,12

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

20 708,37

rata miesięczna

1 725,70

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,51

Grupa odbiorców IB

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

106 821,97

rata miesięczna

8 901,83

cena ciepła

zł/GJ

32,67

cena nośnika ciepła

zł/m3

13,12

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

25 173,68

rata miesięczna

2 097,81

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

9,16

Grupa odbiorców II

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

127 613,19

rata miesięczna

10 634,43

cena ciepła

zł/GJ

35,84

cena nośnika ciepła

zł/m3

11,65

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

23 818,11

rata miesięczna

1 984,84

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,78

Grupa odbiorców III

j.m.

stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

4 067,35

stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

64,59

Grupa odbiorców V

j.m.

stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

10 983,57

stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

49,20

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

przyłącze z rur
preizolowanych

Za 1 mb przyłącza

Na terenie bez nawierzchni utwardzonej

Na terenie z nawierzchnią utwardzoną

(zł/mb przyłącza)

Dn=25/90

129,25

178,45

Dn=32/110

140,75

189,94

Dn=40/110

150,00

199,20

Dn=50/125

171,53

222,79

Dn=65/140

185,46

236,73

Dn=80/160

206,50

259,82

Dn=100/200

219,88

273,20

Dn=125/225

265,90

321,29

Dn=150/250

272,23

327,62

Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1 Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2 W przypadkach:

a) niedotrzymania przez PEC standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

c) udzielania bonifikat,

d) nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

PEC wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie, nie wcześniej, niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PREZES

Danuta Początek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »