| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Pomorskiego

z dnia 10 sierpnia 2015r.

w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Powiat Starogardzki

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r., poz. 525) oraz Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Powiat Starogardzki niektórych zadań i kompetencji z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, pomiędzy:

Wojewodą Pomorskim - Panem Ryszardem Stachurskim,

a

Powiatem Starogardzkim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego w osobach:

1. Leszek Burczyk - Starosta Starogardzki

2. Patryk Gabriel - Etatowy Członek Zarządu

zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1. Na wniosek Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Wojewoda Pomorski jako strona przekazująca powierza, a Powiat Starogardzki jako strona przejmująca, przejmuje prowadzenie, na terenie Powiatu Starogardzkiego, w granicach administracyjnych Powiatu Starogardzkiego wymienione w niniejszym porozumieniu sprawy należące do właściwości rzeczowej i miejscowej Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z zakresu ochrony zabytków nieruchomych.

§ 2. W ramach powierzonych niniejszym porozumieniem spraw do zakresu działania Powiatu Starogardzkiego należy:

1) uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), zwanej dalej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów objętych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków, o jakiej mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ), zwanej dalej ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

2) uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

3) uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów, objętych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków, o jakiej mowa w art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

4) uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

5) uzgadnianie w trybie art. 39 ust. 3 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego w odniesieniu do obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

6) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt 1 ,

7) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu obszarów zabytkowych, o których mowa w pkt 1 ,

8) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na dokonywanie podziałów w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt 1,

9) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt 1, z wyjątkiem znaków informacyjnych, których dotyczy art. 12 ust. 1 tej ustawy,

10) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na podejmowanie innych niż wymienione wyżej w pkt 6-10 działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obszarów zabytkowych, o których mowa w pkt 1 niniejszego porozumienia,

11) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt 1,

12) wydawanie w trybie art. 30 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego ujętego w gminnej ewidencji zabytków lub nieruchomości o cechach zabytku, położonych w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt 1 bądź w obszarach zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, udostępnienia zabytku lub nieruchomości wykonawcy badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych na czas niezbędny do przeprowadzenia tych badań,

13) wydawanie w trybie art. 43 pkt 1, 2 i 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wstrzymanie działań wykonywanych bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10 i 11 tej ustawy w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt 1 i w ich otoczeniu,

14) wydawanie w trybie art. 44 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2-3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa czynności na koszt osoby, która podjęła działania bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie przepisów art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10 i 11 tej ustawy, w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt 1 i w ich otoczeniu,

15) wydawanie w trybie art. 45 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa czynności na koszt osoby, która wykonała te czynności bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie przepisów art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10 i 11 tej ustawy, w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt 1 i w ich otoczeniu,

16) wydawanie w trybie art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa prac konserwatorskich lub robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem obszarów zabytkowych, o których mowa w pkt 1 i ich otoczenia,

17) prowadzenie w trybie art. 38, art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami kontroli przestrzegania i stosowania przepisów tej ustawy, dokumentowania jej ustaleń stosownymi protokołami i wydawanie w oparciu o te ustalenia zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie ich wykonania, jak również powiadamianie stosownych organów o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o jakich mowa w art. 108 - 118 tej ustawy, w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt 1, a także w odniesieniu do obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 3. Właściwość miejscowa do prowadzenia przez stronę przejmującą spraw wymienionych w § 2 niniejszego porozumienia, obejmuje teren w granicach administracyjnych Powiatu Starogardzkiego, z wyłączeniem zabytków nieruchomych, innych niż obszarowe, wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, które pozostają we właściwości rzeczowej i miejscowej Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

§ 4. Strona przejmująca, przy załatwianiu powierzonych niniejszym porozumieniem spraw, zobowiązana jest stosować właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy ustaw wymienionych w § 2 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

§ 5. 1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem w imieniu Starosty Starogardzkiego wykonywać będzie Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego, działający w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim w ramach wyodrębnionego stanowiska.

2. W przypadku długotrwałej nieobecności Konserwatora Zabytków Powiatu Starogardzkiego sprawy powierzone niniejszym porozumieniem wykonywać będzie osoba wskazana przez Starostę Starogardzkiego w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku.

§ 6. Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego wybierany jest przez Starostę Starogardzkiego po zasięgnięciu opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 7. Przy załatwianiu spraw określonych w § 2 niniejszego porozumienia Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego:

1) używać będzie swoich blankietów korespondencyjnych lub swoich pieczęci nagłówkowych, a przy podpisywaniu używać będzie pieczęci:

z up. Starosty

Imię i nazwisko

Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego

2) w podstawie prawnej decyzji i postanowień wydawanych na mocy niniejszego porozumienia powoływać będzie odpowiednie jego postanowienia.

§ 8. Z prowadzenia spraw wymienionych w § 2 niniejszego porozumienia Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego przekazywać będzie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku półroczne i roczne sprawozdania w terminie do 10 - go dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego półrocza i roku kalendarzowego.

§ 9. 1. Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych niniejszym porozumieniem zadań w imieniu Wojewody Pomorskiego sprawuje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku.

2. Kontroli dokonuje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub upoważnieni przez niego pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.

3. W ramach prowadzonej kontroli Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku mają prawo wglądu do akt spraw załatwianych na podstawie niniejszego porozumienia. Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego zobowiązany jest zapewnić kontrolującym warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznie przedstawić żądane dokumenty i materiały oraz udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

4. Protokół z przeprowadzonej kontroli oraz zalecenia pokontrolne Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazuje Konserwatorowi Zabytków Powiatu Starogardzkiego i Staroście Starogardzkiemu.

5. W razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów prawa lub zasad ochrony konserwatorskiej przy załatwianiu spraw powierzonych niniejszym porozumieniem Wojewoda Pomorski ma prawo rozwiązać niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie porozumienia następuje z dniem doręczenia stronie przejmującej oświadczenia Wojewody Pomorskiego o rozwiązaniu niniejszego porozumienia.

§ 10. 1. Każda ze stron może rozwiązać w całości lub części niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. W razie rozwiązania porozumienia, w tym również w trybie § 9 ust. 5 porozumienia, strona przejmująca jest zobowiązana:

1) sporządzić i doręczyć Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku wykaz spraw będących w toku,

2) przekazać akta spraw będących w toku wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1, przygotowane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, w nieprzekraczalnym terminie jednego tygodnia od dnia rozwiązania niniejszego porozumienia.

3. Strony są zobowiązane dokonać przekazania akt spraw będących w toku, o których mowa w ust. 2 w formie protokołu zdawczo - odbiorczego.

4. Akta spraw ostatecznie zakończonych archiwizowane są przez stronę przejmującą.

§ 11. Zadania powierzone niniejszym porozumieniem Powiat Starogardzki realizuje w ramach środków własnych.

§ 12. Wszelkie zmiany porozumienia pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 13. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch dla Wojewody Pomorskiego i po jednym dla Starosty Starogardzkiego i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01 września 2015 r.

§ 15. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski


Ryszard Stachurski


Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków


Dariusz Chmielewski

Starosta


Leszek Burczyk


Etatowy Członek Zarządu


Patryk Gabriel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »