| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/396/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia 28 stycznia 2010r.


Na podstawie art.211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz 1240 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz 1241) oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
Rada Miejska w Brzeszczach
uchwala
§ 1.
Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 45 877 002 zł
w tym:
1) dochody bieżące: 44 053 502 zł
2) dochody majątkowe: 1 823 500 zł
- jak w załączniku nr 1.
§ 2.
1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 49 777 002 zł
-jak w załączniku nr 2.
2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę, 47 792 702 zł
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej, z czego: 37 085 325 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 308 228 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 13 777 097 zł
budżetowych
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 933 500 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 116 884 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków 313 163 zł
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 343 830 zł
- jak w załączniku nr 2.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę, w tym: 1 984 300 zł
- finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 600 000 zł
Europejskiej
- jak w załączniku nr 3.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 900 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 600 000 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 300 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 600 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 700 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2010 kwocie 3 600 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
4. Upoważnia się Burmistrza Brzeszcz do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.3.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 186 450 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 253 315 zł; - z czego:
1) rezerwę na wydatki w zakresie oświaty 200 000 zł;
2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 5 000 zł;
3) rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych gminy 48 315 zł.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 5,
2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej- zgodnie z załącznikiem nr 6,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- zgodnie z załącznikiem nr 7,
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010- jak w załączniku nr 9.
§ 7. Wydatki budżetu na 2010r. obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 48 315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 8. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- jak załącznik nr 11.
2. Upoważnia się Burmistrza Brzeszcz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu jak w załączniku nr 11.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza Brzeszcz do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Brzeszcz do:
1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 300 000 zł;
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Brzeszcz do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku- na łączną kwotę 3 290 000 zł.
§ 12. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Brzeszcz Prognozę Kwotę Długu Gminy Brzeszcze - jak załącznik nr 12.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach
Kazimierz Senkowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/396/10
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/396/10
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/396/10
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/396/10
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/396/10
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/396/10
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/396/10
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/396/10
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/396/10
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/396/10
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/396/10
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/396/10
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »