| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/289/2010 Rady Miasta Jordanowa

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jordanowa"

Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 15, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Rada Miasta Jordanowa

Stwierdzając zgodność z ustaleniami "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jordanowa" uchwalonego Uchwałą Nr XII/90/99 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 grudnia 1999 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXI/211/2005 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 listopada 2005 r.

uchwala

zmianę "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jordanowa"

uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/245/2006 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 czerwca 2006 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 567 poz. 3572 z dnia 11 września 2006 r.), w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIV/217/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.

USTALENIA FORMALNE

§ 1.

1. "Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jordanowa" wyrażona jest w postaci niniejszej uchwały wraz z załącznikami.

2. Wprowadza się w przepisach zawartych w Rozdziałach I - III Planu Dotychczasowego zmiany określone w § 4 - § 6 niniejszej uchwały.

3. Pozostałe przepisy zawarte w Planie Dotychczasowym obowiązują również dla obszarów objętych zmianą Planu.

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) Integralne części planu: Załącznik Nr 1-16 - Rysunki planu nr Z 1 - Z 16 w skali 1 : 2 000 wraz z legendą - załącznik nr 17

2) Dokumenty nie stanowiące ustaleń planu:

a) Załącznik Nr 18

- Rozstrzygnięcie Rady Miasta Jordanowa dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta.

b) Załącznik Nr 19

- Rozstrzygnięcie Rady Miasta Jordanowa dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

5. Ustaleniami obowiązującymi na Rysunkach planu są następujące oznaczenia graficzne:

1) granice obszaru objętego zmianą planu.

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach.

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

4) symbole i numery identyfikujące tereny.

6. Pozostałe oznaczenia na rysunkach planu nie stanowią jego ustaleń i mają charakter informacyjny.

7. Uchyla się Plan Dotychczasowy w granicach terenów, o których mowa w § 1 ustęp 4, punkt 1.

§ 2.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. "Planie Dotychczasowym" - rozumie się przez to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jordanowa uchwalony Uchwałą Nr XXIV/217/2006 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 czerwca 2006 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 567 poz. 3572 z dnia 21 września 2006 r.).

2. "Zmianie Planu" - rozumie się przez to zmiany w Planie Dotychczasowym wyrażone w postaci niniejszej uchwały wraz z załącznikami, obejmujące tereny określone w części graficznej (Rysunki planu Z 1 - Z 16) i wydzielone "granicą obszaru opracowania" oraz zmiany tekstu wyrażone w § 3 - § 10.

3. "Studium" - rozumie się przez to Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jordanowa uchwalone Uchwałą Nr XII/90/99 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 grudnia 1999 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXI/211/2005 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 listopada 2005 roku.

4. "Rysunku planu" - rozumie się przez to rysunki wymienione w § 1 ustęp 4 punkt 1 stanowiące integralne części uchwały z uwidocznionymi granicami zmian planu, sporządzone na wycinkach z rysunków Planu Dotychczasowego sporządzonego na mapie w skali 1 : 2000 zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

USTALENIA OGÓLNE

§ 3.

W przepisach zawartych w Planie Dotychczasowym: Rozdział I - Przepisy ogólne i formalne, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ustęp 1 prowadza się punkt o brzmieniu:

"3/ dla obszarów objętych Zmianą Planu integralną częścią ustaleń są załączniki nr 1-16 do uchwały wprowadzającej zmianę planu".

2. W § 3 ustęp 6 na końcu akapitu, po słowie … Uchwały likwiduje się kropkę kończącą zdanie i wprowadza się tekst o brzmieniu:

"oraz dla obszarów objętych zmianą planu - Rysunki planu nr Z 1 do Z 16."

§ 4.

W przepisach zawartych w Planie Dotychczasowym: Rozdział II - Przepisy obowiązujące dla wszystkich obszarów objętych planem, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 ust. 10 w spisie symboli terenów położnych poza obszarem śródmiejskim zmienia się symbol MN31 na "…MN33…", dodaje się teren o symbolu "…MNu14…" i zmienia się symbol MNR142 na "…MNR155…"

2. W § 4 ustęp 11 dodaje się tekst o brzmieniu:

"W przypadku budynków sytuowanych w zabudowie zwartej w obrębie obszaru śródmiejskiego, na działkach o szerokości do 10 m. dopuszcza się stosowanie dachów o niejednakowym nachyleniu połaci - pod warunkiem dostosowania kąta nachylenia połaci od strony ulicy i wysokości kalenicy do zabudowy sąsiedniej".

3. W § 4 dodaje się ustęp o brzmieniu:

"11a. W przypadku obiektów dla działalności gospodarczej i magazynowych o szerokości powyżej 11 m, realizowanych na wydzielonych terenach oznaczonych symbolami UP i P, a położonych poza "strefą ochrony konserwatorskiej" dopuszcza się dachy o nachyleniu połaci co najmniej 20 stopni."

4. W § 4 ustęp 12 dodaje się pkt 4 o brzmieniu:

"4/ wysokości określone w punktach 1-3 nie dotyczą obiektów sytuowanych w obszarze śródmiejskim; obowiązują ustalenia jak ustęp 9."

5. W § 5 wprowadza się ustęp 10 o brzmieniu:

"10. Dla ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 445 "Zbiornik Warstw Magura (Babia Góra)" obowiązuje zachowanie rygorów określonych w § 5 ust. 1-7 oraz § 15 ust. 2."

6. W §11 ust. 1 pkt. 1 w spisie symboli terenów zmienia się symbole: MN31 na "…MN33…", MN142 na "…MN155…" i MLN13 na "…MLN14…".

7. W §11 ust. 1 pkt. 5 w spisie symboli terenów dodaje się symbol "…MNu14…"

8. W §15 ust. 2 pkt. 3 zmienia się symbol MNL13 na "…MNL14…".

9. W §15 ust. 5 zmienia się treść punktu 1/, na tekst o brzmieniu:

"1/ dla obsługi terenów zabudowy wielorodzinnej utrzymuje się istniejące kotłownie lokalne i sieć ciepłowniczą z możliwością rozbudowy,"

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

W przepisach zawartych w Planie Dotychczasowym: Rozdział III - Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz na rysunku planu wprowadza się następujące zmiany:

§ 5.

1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunkach planu symbolami:

1) Rysunek planu nr Z 10 - MN 32 i MN 33.

2. Dla terenów jak wyżej obowiązują ustalenia Planu Dotychczasowego zawarte w §17, a ponadto:

1) w §17 ustęp 1 zmienia się numerację terenów na "MN 1 - MN 33".

3. W §17 ust. 4 pkt 4 dodaje się: "(ograniczenie nie dotyczy działek o powierzchni powyżej 1500 m2)".

§ 6.

1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności gospodarczej oznaczone na rysunkach planu symbolami:

1) Rysunek planu nr Z 5 - MNu 14

2) Rysunek planu nr Z 7 - MNu 15.

2. Dla terenu jak wyżej obowiązują ustalenia Planu Dotychczasowego zawarte w §18, a ponadto:

1) w § 18 ustęp 1 zmienia się numerację terenów na "MNu 1 - MNu 15".

3. W § 18 ustęp 2 dodaje się punkt 5 o brzmieniu:

"5/ w obrębie terenu MNu 15 dopuszcza się realizację bazy gospodarki komunalnej lub zespołu garaży."

4. W § 18 ustęp 4 punkt 4 dodaje się: "(ograniczenie nie dotyczy działek o powierzchni powyżej 1500 m2)."

§ 7.

1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczone na rysunkach planu symbolami:

1) Rysunek planu nr Z 1 - MNR 143 i MNR 144

2) Rysunek planu nr Z 2 - MNR 145

3) Rysunek planu nr Z 3 - MNR 147

4) Rysunek planu nr Z 4 - MNR 148

5) Rysunek planu nr Z 8 - MNR 149

6) Rysunek planu nr Z 9 - MNR 150

7) Rysunek planu nr Z 10 - MNR 151

8) Rysunek planu nr Z 11 - MNR 155

9) Rysunek planu nr Z 12 - MNR 152

10) Rysunek planu nr Z 13 - MNR 153

11) Rysunek planu nr Z 14 - MNR 154.

2. Dla terenów jak wyżej obowiązują ustalenia Planu Dotychczasowego zawarte w § 19, a ponadto:

1) w § 19 ustęp 1 zmienia się numerację terenów na "MNR 1 - MNR 155".

3. W § 19 ustęp 4 punkt 4 dodaje się: "(ograniczenie nie dotyczy działek o powierzchni powyżej 1500 m2)".

§ 8.

1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej oznaczone na rysunkach planu symbolami:

1) Rysunek planu nr Z15 - MLN 14.

2. Dla terenów jak wyżej obowiązują ustalenia Planu Dotychczasowego zawarte w §21, a ponadto:

1) w §21 ustęp 1 zmienia się numerację terenów na "MLN 1 - MLN 14".

3. W §21 ustęp 2 dodaje się punkt 7 o brzmieniu:

"7/ zabudowy mieszkalno pensjonatowej o powierzchni zabudowy do 400 m2 na terenie MLN 14".

§ 9.

1. Wyznacza się teren z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkalnej i usługowej w obszarze śródmiejskim oznaczony na rysunku planu symbolem:

1) Rysunek planu Z 2 - MU 12.

2. Dla terenu jak wyżej obowiązują ustalenia planu dotychczasowego zawarte w § 23, a ponadto:

1) w § 23 zmienia się numerację terenów na "MU1 - MU12".

3. W § 23 ust. 4 dodaje się punkt o brzmieniu:

"6/ w północnej części działki nr 5827/2 dopuszcza się realizację budynku o wysokości do 15m."

§ 10.

1. W § 30 ustęp 6 dodaje się: "W szczególnie uzasadnionych przypadkach realizacja nowego obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż określona w ustępie 3 i przepisach odrębnych może być dopuszczona wyłącznie za zgodą zarządcy drogi."

§ 11.

Wykreśla się w całości treść § 37.

§ 12.

1. Wyznacza się teren z podstawowym przeznaczeniem dla lasów i zalesień oznaczony na rysunku planu symbolem:

1) Rysunek planu Z 16 - ZL.

2. Dla terenu jak wyżej obowiązują ustalenia planu dotychczasowego zawarte w § 43.

USTALENIA KOŃCOWE

§ 13.

Pozostałe ustalenia Planu Dotychczasowego obowiązują bez zmian.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.

§ 15.

Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na stronie internetowej Gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa


mgr Maria Pudo


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANÓW - RYSUNEK PLANU NR Z1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z11


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z12


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z13


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z14


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z15


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - RYSUNEK PLANU NR Z16


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXIII/289/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JORDANOWA - LEGENDA DO RYSUNKÓW PLANU Z1 - Z16

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »