| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/269/10 Rady Gminy Laskowa

z dnia 16 czerwca 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmianami) - Rada Gminy Laskowa uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Laskowa na 2010 r. o kwotę 35.897,00 zł. , oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35.897,00 zł.

- jak załącznik Nr 1.

Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi 26.417.674,90 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Laskowa na 2010 r. o kwotę 371.811,00 zł. , oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - jak załącznik Nr 2.

2. Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 265.811,00 zł. - z tego:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 269.956,00 zł., w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7,00 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 269.949,00 zł.,

b) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.557,04 zł.,

c) zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 o kwotę 20.702,04 zł.

- jak w załączniku Nr 2.1.

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 196.621,00 zł. , w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 196.621,00 zł.; oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 90.621,00 zł. , w tym wydatków na inwestycje o kwotę 90.621,00 zł.; z czego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 90.621,00 zł.

- jak w załączniku Nr 2.2.

Po wprowadzonej zmianie plan wydatków wynosi 28.112.547,90 zł.

§ 3. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 ust.1 i § 2 ust.1 zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 335.914,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu gminy, polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 335.914,00 zł. - jak załącznik Nr 3.

§ 4. Wydatki o których mowa w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - jak w załączniku Nr 4.

§ 5. Zmniejsza się planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - przyjmując plan po zmianach - jak w załączniku Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laskowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/269/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 16 czerwca 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

D o c h o d y

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-

10.011,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

10.011,00

w tym: dochody bieżące
- wpływy z dywidend - § 0740
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze - § 0750
- pozostałe odsetki - § 0920
- wpływy z różnych dochodów - § 0970


-
-


-
-


6.428,00
2.000,00


305,00
1.278,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.000,00

2.614,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

1.614,00

w tym: dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów - § 0970


-


1.614,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5.000,00

1.000,00

w tym: dochody bieżące
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - § 0960
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320


-
5.000,00


1.000,00
-

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

296,00

296,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-

9,00

w tym: dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat - § 0690


-


9,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

296,00

287,00

w tym: dochody bieżące
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490


296,00
-


-
287,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.423.869,00

1.436.824,00

80101

Szkoły podstawowe

-

12.955,00

w tym: dochody bieżące
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze - § 0750
- wpływy z różnych dochodów - § 0970


-


-


12.752,00


203,00

80104

Przedszkola

53.955,00

-

w tym: dochody bieżące
- wpływy z usług - § 0830
- wpływy z różnych dochodów - § 0970


53.816,00
139,00


-
-

80110

Gimnazja

1.369.914,00

1.369.914,00

w tym: dochody majątkowe
ze środków pochodzących z UE
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - § 6207
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - § 6208-


1.369.914,001.369.914,00


-

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

-

53.955,00

w tym: dochody bieżące
- wpływy z usług - § 0830
- wpływy z różnych dochodów - § 0970


-
-


53.816,00
139,00

852

POMOC SPOŁECZNA

-

5.905,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-

5.905,00

w tym: dochody bieżące
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - § 0960


-


5.905,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

180.561,97

175.511,97

85395

Pozostała działalność

180.561,97

175.511,97

w tym: dochody bieżące
ze środków pochodzących z UE
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - § 2007
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - § 2008
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - § 2009-


173.499,52


7.062,45175.511,97


-


-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

444.070,00

458.532,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

444.070,00

458.532,00

w tym: dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów - § 0970


-


14.462,00

dochody majątkowe
ze środków pochodzących z UE
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - § 6207
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - § 6208-


444.070,00444.070,00


-

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

333.000,00

333.000,00

92601

Obiekty sportowe

333.000,00

333.000,00

w tym: dochody majątkowe
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300


333.000,00


-


-


333.000,00

OGÓŁEM:
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
z tego:
- dochody bieżące
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- dochody majątkowe
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2.386.796,97
1.994.545,97


239.812,97
180.561,97

2.146.984,00
1.813.984,00

2.422.693,97
1.989.495,97


275.709,97
175.511,97

2.146.984,00
1.813.984,00

Objaśnienia:

1) w dziale 700, rozdział 70005 § 0740 - wpływy z dywidend w kwocie 6.428,00 zł. otrzymane od Stacji Narciarskiej Laskowa - Kamionna,

2) w dziale 700, rozdział 70005 § 0750 - zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł. z tytułu dzierżawy gruntu (wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej,

3) dział 750, rozdział 75075 § 0960 - otrzymana darowizna w kwocie 1.000,00 zł., z przeznaczeniem na Festiwal Śliwki, Miodu i Sera - od WOLIMEX PPUH Eugeniusz Wojak,

4) dział 801, rozdział 80101 - zwiększenie dochodów o kwotę 12.955,00 zł. - wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Laskowa,

5) dział 801, rozdział 80104 - zmniejszenie dochodów o 53.955,00 zł., a zwiększenie w rozdziale 80148 - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (dochody realizowane przez Samorządowe Przedszkola w zakresie odpłatności z tyt. wyżywienia),

6) dział 852, rozdział 85278 - otrzymana pomoc dla poszkodowanych w wyniku osuwisk:

- pracownicy Szpitala Powiatowego w Limanowej: 5.760,00 zł.,

- Pan Rafał Franciszek Potaczek Podobin 77: 10,00 zł.,

- Pan Hopej Tomasz Krynica-Zdrój: 35,00 zł.,

- Pan Michał Stach Kamionka Mała 50: 100,00 zł.,

7) dział 926, rozdział 92601 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację programu "Moje boisko - ORLIK 2012": 333.000,00 zł. (zwiększenie), środki z FRKFiS : 333.000,00 zł. (zmniejszenie).

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/269/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 16 czerwca 2010 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

T r e ś ć

W y d a t k i

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

90.621,00

90.621,00

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 200 - 2013
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

90.621,00

-
90.621,00

90.621,00

-
90.621,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

9.000,00

200.000,00

60017

Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące

9.000,00

9.000,00

-

-

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące

-

-

200.000,00

200.000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-

30.000,00

70078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące

-

-

30.000,00

30.000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.000,00

1.000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące

5.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-

30.000,00

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące

-

-

30.000,00

30.000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

123.955,00

80101

Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

-

-
-

116.000,00

10.000,00
106.000,00

80104

Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące

-

-

3.000,00

3.000,00

80110

Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące

-

-

4.955,00

4.955,00

851

OCHRONA ZDROWIA

7,00

7,00

85195

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące

7,00

7,00

7,00

7,00

852

POMOC SPOŁECZNA

15.652,04

21.558,04

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące

-


-

1,00


1,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące

15.652,04

15.652,04

15.652,04

15.652,04

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące

-

-

5.905,00

5.905,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

182.688,76

177.638,76

85395

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące

182.688,76

182.688,76

177.638,76

177.638,76

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

444.070,00

444.070,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
b) wydatki majątkowe

444.070,00

444.070,00

444.070,00

444.070,00

O g ó ł e m:
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

747.038,80

212.347,80
534.691,00

1.118.849,80

478.158,80
640.691,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr L/269/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 16 czerwca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY na 2010 r.

Dział

Rozdział

W y s z c z e g ó l n i e n i e

W y d a t k i

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

9.000,00

200.000,00

60017

Drogi wewnętrzne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

9.000,00

9.000,00

9.000,00

-

-

-

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

-

-

200.000,00

200.000,00

200.000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-

30.000,00

70078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

-

-

30.000,00

30.000,00

30.000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.000,00

1.000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.000,00

-

-
5.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
-

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-

30.000,00

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

-

-

30.000,00

30.000,00

30.000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

17.955,00

80101

Szkoły podstawowe
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

-

-

10.000,00

10.000,00

10.000,00

80104

Przedszkola
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

-

-

3.000,00

3.000,00

3.000,00

80110

Gimnazja
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

-

-

4.955,00

4.955,00

4.955,00

851

OCHRONA ZDROWIA

7,00

7,00

85195

Pozostała działalność
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

7,00

7,00

-
7,00

7,00

7,00

7,00
-

852

POMOC SPOLECZNA

15.652,04

21.558,04

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-


-

-

1,00


1,00

1,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

15.652,04

-
15.652,04

15.652,04

15.652,04
-

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

-

5.905,00

5.905,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

182.688,76

177.638,76

85395

Pozostała działalność
w tym:
(3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

182.688,76

182.688,76

177.638,76

177.638,76

RAZEM:
w tym:

212.347,80

478.158,80

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

9.007,00

-
9.007,00
5.000,00
198.340,80

278.963,00

7,00
278.956,00
21.557,04
177.638,76

Objaśnienia:

1) Zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie dróg osiedlowych w Laskowej o kwotę 9.000,00 zł., celem zwiększenia wydatków w zakresie:

- wydatki bieżące Samorządowego Przedszkola w Laskowej: 3.000,00 zł. (dział 801, rozdział 80104),

- wydatki inwestycyjne w dziale 801, rozdział 80101 w kwocie 6.000,00 zł. (wykonanie i montaż podestu),

2) dział 600, rozdział 60078: usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowo-mostowej (200.000,00 zł.),

3) dział 700, rozdział 70078: wynajem lokali mieszkalnych od osób fizycznych - dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi - osuwisk (30.000,00 zł.)

4) w dziale 750, rozdział 75075 - zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł. na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych "W cieniu Kretówki" (ze środków dotacji celowej Powiatu Limanowskiego - w związku z odwołaniem imprezy, oraz zwiększa się wydatki o 1.000,00 zł. (ze środków otrzymanej darowizny),

5) dział 754, rozdział 75478: opracowanie kart osuwiskowych - dokonanie oceny (ekspertyzy) powstałych w wyniku ulewnych opadów czynnych osuwisk, oraz wpływu tych osuwisk na budynki znajdujące się na tym terenie: 30.000,00 zł.,

6) dział 801, rozdział 80101: wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Laskowa: 8.000,00 zł., oraz wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej: 2.000,00 zł.

7) dział 801, rozdział 80110: wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Laskowa: 4.955,00 zł.

8) dział 852, rozdział 85278 - zwiększenie o kwotę 5.905,00 zł. (z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej).

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr L/269/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 16 czerwca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

1.

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

90.621,00

90.621,00

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

90.621,00

90.621,00

w tym:
Inwestycje


90.621,00


90.621,00

Odnowa Centrum wsi Strzeszyce
- program finansowany z udziałem środków PROW


90.621,00


-

Odnowa Centrum wsi Strzeszyce
- zakres robót nie objęty współfinansowaniem


-


90.621,00

2.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

106.000,00

80101

Szkoły podstawowe

-

106.000,00

w tym:
Inwestycje


-


106.000,00

1) Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sechnej

-

100.000,00

2) Wykonanie podestu - Zespół Szkół w Laskowej

-

6.000,00

3.

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

444.070,00

444.070,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

444.070,00

444.070,00

w tym:
Inwestycje

1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa
- program finansowany z udziałem środków MRPO

444.070,00

444.070,00

444.070,00

444.070,00

RAZEM
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- programy finansowane z udziałem środków PROW
- programy finansowane z udziałem środków MRPO

534.691,00

534.691,00

90.621,00
444.070,00

640.691,00

640.691,00

-
444.070,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/269/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 16 czerwca 2010 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.

W y s z c z e g ó l n i e n i e

Plan
przed zmianą

Zwiększenie

Plan
po zmianie

1

2

3

4

1. DOCHODY OGÓŁEM

26.381.777,90

35.897,00

26.417.674,90

2. WYDATKI OGÓŁEM

27.740.736,90

371.811,00

28.112.547,90

3. Wynik - DEFICYT (1-2)

- 1.358.959,00

- 335.914,00

-1.694.873,00

4. PRZYCHODY BUDŻETU:
z tego:
- zaciągane kredyty i pożyczki - (§ 952)
- inne źródła (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - (§ 955)

2.821.994,00

2.677.137,00
144.857,00

335.914,00

-
335.914,00

3.157.908,00

2.677.137,00
480.771,00

5. ROZCHODY BUDŻETU:
z tego:
- spłata rat z zaciągniętych kredytów (§ 992)
- spłata rat z zaciągniętych pożyczek (§ 992)

1.463.035,00

1.251.635,00
211.400,00

-

-
-

1.463.035,00

1.251.635,00
211.400,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/269/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 16 czerwca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2010 r.

W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

W y s z c z e g ó l n i e n i e

W y d a t k i

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

851

OCHRONA ZDROWIA

7,00

7,00

85195

Pozostała działalność
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

7,00

7,00

7,00

-
7,00

7,00

7,00

7,00

7,00
-

RAZEM:

7,00

7,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/269/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 16 czerwca 2010 r.

ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2010 r.

Dział

Rozdział

§

N a z w a

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

6

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.000,00

5.000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5.000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5.000,00

w tym: wydatki bieżące
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.000,00

5.000,00

OGÓŁEM:

5.000,00

5.000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/269/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 16 czerwca 2010 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »