| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/278/10 Rady Gminy Laskowa

z dnia 9 sierpnia 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami), art.211, art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zmianami) - Rada Gminy Laskowa u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Laskowa na 2010 r. o kwotę 40.260,00 zł., w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 20.270,00 zł.;

2) dochody majątkowe o kwotę 19.990,00 zł.

- jak załącznik Nr 1.

Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi 27.458.046,90 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Laskowa na 2010 r. o kwotę 40.260,00 zł., oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - jak załącznik Nr 2.

2. Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:

1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 77.230,00 zł. - z tego:

a) zmniejszenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 107.500,00 zł., w tym na:

- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.700,00 zł.,

- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 105.800,00 zł.,

b) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.270,00 zł.,

c) zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 o kwotę 10.000,00 zł.

- jak w załączniku Nr 2.1.

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 250.942,00 zł., w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 250.942,00 zł.; oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 133.452,00 zł.; z czego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 5.000,00 zł.

- jak w załączniku Nr 2.2.

Po wprowadzonej zmianie plan wydatków wynosi 30.082.919,90 zł.

§ 3. Wydatki o których mowa w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - jak w załączniku Nr 3.

§ 4. Zmniejsza się planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laskowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/278/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

Zwiększenie
dochodów

1

2

3

4

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

19.990,00

60017

Drogi wewnętrzne

19.990,00

w tym: dochody majątkowe
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260


19.990,00

852

POMOC SPOŁECZNA

20.270,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

20.270,00

w tym: dochody bieżące
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - § 0960
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710


270,00
20.000,00

OGÓŁEM:
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
z tego:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

40.260,00
-


20.270,00
19.990,00

Objaśnienia:

1) w dziale 600, rozdział 60017 - zwiększa się dochody z tytułu przyznanych środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 20 lipca 2010 r. - pismo GK.III.3043/1-1/10: 19.990 zł.

2) w dziale 852, rozdział 85278 - zwiększa się dochody z tytułu:

- otrzymanej pomocy dla poszkodowanych w wyniku powodzi od Pani Urszuli Grzywacz Kraków: 270 zł.,

- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego, z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, jaka miała miejsce w maju br. - umowa Nr ZK.I.0812/4/2010 z dnia 01.07.2010 r.: 20.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/278/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

T r e ś ć

W y d a t k i

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

5.000,00

5.000,00

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

5.000,00

-
5.000,00

5.000,00

-
5.000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-

19.990,00

60017

Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

-

-
-

19.990,00

-
19.990,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

30.000,00

12.200,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

30.000,00

-
30.000,00

12.200,00

-
12.200,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

98.452,00

-

75412

Ochotnicze Straże Pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
a) wydatki majątkowe

98.452,00

-
98.452,00

-

-
-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

109.000,00

11.500,00

80101

Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące

109.000,00

109.000,00

1.500,00

1.500,00

80110

Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące

-

-

10.000,00

10.000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

1.700,00

21.970,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące

1.700,00


1.700,00

1.700,00


1.700,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące

-

-

20.270,00

20.270,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-

58.560,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

-

-
-

58.560,00

-
58.560,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

-

155.192,00

92601

Obiekty sportowe
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

-

-
-

155.192,00

-
155.192,00

O g ó ł e m:
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

244.152,00

110.700,00
133.452,00

284.412,00

33.470,00
250.942,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 2.1. do Uchwały Nr LIV/278/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY na 2010 r.

Dział

Rozdział

W y s z c z e g ó l n i e n i e

W y d a t k i

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

109.000,00

11.500,00

80101

Szkoły podstawowe
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

109.000,00

109.000,00

109.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

80110

Gimnazja
w tym:
(3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

-

-

10.000,00

10.000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

1.700,00

21.970,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1.700,00


1.700,00

1.700,00
-

1.700,00


1.700,00

-
1.700,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

-

20.270,00

20.270,00

RAZEM:
w tym:

110.700,00

33.470,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

110.700,00

1.700,00
109.000,00
-
-

3.200,00

-
3.200,00
20.270,00
10.000,00

Objaśnienia:

1) dział 801, rozdział 80101 - zmniejsza się wydatki na "Remont budynku Zespołu Szkół w Ujanowicach, polegający na wymianie stolarki" o kwotę 109.000 zł., oraz zwiększa się plan wydatków na "Remont przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej" o 1.500 zł.,

2) dział 801, rozdział 80110 - zwiększa się wydatki związane z promocją (tablica pamiątkowa, naklejki na meble …) zrealizowanego w 2009 r. projektu pn.: "Rozbudowa budynku Gimnazjum przy Zespole Szkół w Laskowej" o kwotę 10.000 zł.,

3) dział 852, 85278 - zwiększenie o kwotę 20.270 zł. - pomoc dla osób poszkodowanych na skutek powodzi w maju 2010 r. (w tym: ze środków budżetu Powiatu Nowotarskiego - 20.000 zł. oraz ze środków otrzymanej pomocy od Pani Urszuli Grzywacz Kraków - 270 zł.),

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 2.2. do Uchwały Nr LIV/278/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

1.

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

5.000,00

5.000,00

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

5.000,00

5.000,00

w tym:
Inwestycje


5.000,00


5.000,00

Odnowa Centrum wsi Strzeszyce
- program finansowany z udziałem środków PROW


5.000,00


-

Odnowa Centrum wsi Strzeszyce
- zakres robót nie objęty współfinansowaniem (wydatki związane z promocją)


-


5.000,00

2.

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-

19.990,00

60017

Drogi wewnętrzne

-

19.990,00

w tym:
Inwestycje


-


19.990,00

1) Przebudowa drogi rolniczej "Strzeszyce - Jaworzna" w m. Strzeszyce

-

19.990,00

3.

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

30.000,00

12.200,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30.000,00

12.200,00

w tym:
Inwestycje


30.000,00


12.200,00

1) Likwidacja barier architektonicznych - dostawa i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych w NZOZ w Ujanowicach

30.000,00

-

2) Likwidacja barier architektonicznych - projekt techniczny -roboty budowlane polegające na budowie podnośnika dla niepełnosprawnych w NZOZ w Ujanowicach

-

12.200,00

4.

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

98.452,00

-

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

98.452,00

-

w tym:
Inwestycje


98.452,00


-

1) Rozbudowa budynku Remizy OSP w Laskowej

70.000,00

-

2) Zakup samochodu pożarniczego - dotacja celowa dla jednostki OSP Ujanowice

28.452,00

-

5.

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-

58.560,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-

58.560,00

w tym:
Inwestycje


-


58.560,00

1) Projekt kanalizacji do osiedla Kubówka w Laskowej

-

58.560,00

6.

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

-

155.192,00

92601

Obiekty sportowe

-

155.192,00

w tym:
Inwestycje

1) Budowa komleksu sportowego w Laskowej w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012

-

155.192,00

RAZEM
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
programy finansowane z udziałem środków PROW

133.452,00

133.452,00

5.000,00

250.942,00

250.942,00

-

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/278/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2010 r.

W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

W y s z c z e g ó l n i e n i e

W y d a t k i

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

852

POMOC SPOŁECZNA

1.700,00

1.700,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1.700,00


1.700,00

1.700,00

1.700,00
-

1.700,00


1.700,00

1.700,00

-
1.700,00

RAZEM:

1.700,00

1.700,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/278/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE ZMNIEJSZENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2010 r.

Dział

Rozdział

Treść

Rodzaj dotacji z budżetu gminy

Kwota zmniejszenia dotacji

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

2

3

4

5

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

28.452,00

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

dotacja celowa - inwestycyjna, na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ujanowice

28.452,00

RAZEM zmniejszenie dotacji
w tym:
- dotacje celowe inwestycyjne

28.452,00

28.452,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »