| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/278/10 Rady Gminy Laskowa

z dnia 9 sierpnia 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami), art.211, art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zmianami) - Rada Gminy Laskowa u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Laskowa na 2010 r. o kwotę 40.260,00 zł., w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 20.270,00 zł.;

2) dochody majątkowe o kwotę 19.990,00 zł.

- jak załącznik Nr 1.

Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi 27.458.046,90 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Laskowa na 2010 r. o kwotę 40.260,00 zł., oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - jak załącznik Nr 2.

2. Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:

1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 77.230,00 zł. - z tego:

a) zmniejszenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 107.500,00 zł., w tym na:

- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.700,00 zł.,

- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 105.800,00 zł.,

b) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.270,00 zł.,

c) zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 o kwotę 10.000,00 zł.

- jak w załączniku Nr 2.1.

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 250.942,00 zł., w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 250.942,00 zł.; oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 133.452,00 zł.; z czego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 5.000,00 zł.

- jak w załączniku Nr 2.2.

Po wprowadzonej zmianie plan wydatków wynosi 30.082.919,90 zł.

§ 3. Wydatki o których mowa w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - jak w załączniku Nr 3.

§ 4. Zmniejsza się planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laskowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/278/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

Zwiększenie
dochodów

1

2

3

4

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

19.990,00

60017

Drogi wewnętrzne

19.990,00

w tym: dochody majątkowe
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260


19.990,00

852

POMOC SPOŁECZNA

20.270,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

20.270,00

w tym: dochody bieżące
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - § 0960
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710


270,00
20.000,00

OGÓŁEM:
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
z tego:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

40.260,00
-


20.270,00
19.990,00

Objaśnienia:

1) w dziale 600, rozdział 60017 - zwiększa się dochody z tytułu przyznanych środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 20 lipca 2010 r. - pismo GK.III.3043/1-1/10: 19.990 zł.

2) w dziale 852, rozdział 85278 - zwiększa się dochody z tytułu:

- otrzymanej pomocy dla poszkodowanych w wyniku powodzi od Pani Urszuli Grzywacz Kraków: 270 zł.,

- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego, z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, jaka miała miejsce w maju br. - umowa Nr ZK.I.0812/4/2010 z dnia 01.07.2010 r.: 20.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/278/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

T r e ś ć

W y d a t k i

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

5.000,00

5.000,00

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

5.000,00

-
5.000,00

5.000,00

-
5.000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-

19.990,00

60017

Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

-

-
-

19.990,00

-
19.990,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

30.000,00

12.200,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

30.000,00

-
30.000,00

12.200,00

-
12.200,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

98.452,00

-

75412

Ochotnicze Straże Pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
a) wydatki majątkowe

98.452,00

-
98.452,00

-

-
-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

109.000,00

11.500,00

80101

Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące

109.000,00

109.000,00

1.500,00

1.500,00

80110

Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące

-

-

10.000,00

10.000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

1.700,00

21.970,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące

1.700,00


1.700,00

1.700,00


1.700,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące

-

-

20.270,00

20.270,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-

58.560,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

-

-
-

58.560,00

-
58.560,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

-

155.192,00

92601

Obiekty sportowe
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

-

-
-

155.192,00

-
155.192,00

O g ó ł e m:
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

244.152,00

110.700,00
133.452,00

284.412,00

33.470,00
250.942,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 2.1. do Uchwały Nr LIV/278/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY na 2010 r.

Dział

Rozdział

W y s z c z e g ó l n i e n i e

W y d a t k i

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

109.000,00

11.500,00

80101

Szkoły podstawowe
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

109.000,00

109.000,00

109.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

80110

Gimnazja
w tym:
(3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

-

-

10.000,00

10.000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

1.700,00

21.970,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1.700,00


1.700,00

1.700,00
-

1.700,00


1.700,00

-
1.700,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

-

20.270,00

20.270,00

RAZEM:
w tym:

110.700,00

33.470,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

110.700,00

1.700,00
109.000,00
-
-

3.200,00

-
3.200,00
20.270,00
10.000,00

Objaśnienia:

1) dział 801, rozdział 80101 - zmniejsza się wydatki na "Remont budynku Zespołu Szkół w Ujanowicach, polegający na wymianie stolarki" o kwotę 109.000 zł., oraz zwiększa się plan wydatków na "Remont przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej" o 1.500 zł.,

2) dział 801, rozdział 80110 - zwiększa się wydatki związane z promocją (tablica pamiątkowa, naklejki na meble …) zrealizowanego w 2009 r. projektu pn.: "Rozbudowa budynku Gimnazjum przy Zespole Szkół w Laskowej" o kwotę 10.000 zł.,

3) dział 852, 85278 - zwiększenie o kwotę 20.270 zł. - pomoc dla osób poszkodowanych na skutek powodzi w maju 2010 r. (w tym: ze środków budżetu Powiatu Nowotarskiego - 20.000 zł. oraz ze środków otrzymanej pomocy od Pani Urszuli Grzywacz Kraków - 270 zł.),

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 2.2. do Uchwały Nr LIV/278/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

1.

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

5.000,00

5.000,00

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

5.000,00

5.000,00

w tym:
Inwestycje


5.000,00


5.000,00

Odnowa Centrum wsi Strzeszyce
- program finansowany z udziałem środków PROW


5.000,00


-

Odnowa Centrum wsi Strzeszyce
- zakres robót nie objęty współfinansowaniem (wydatki związane z promocją)


-


5.000,00

2.

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-

19.990,00

60017

Drogi wewnętrzne

-

19.990,00

w tym:
Inwestycje


-


19.990,00

1) Przebudowa drogi rolniczej "Strzeszyce - Jaworzna" w m. Strzeszyce

-

19.990,00

3.

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

30.000,00

12.200,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30.000,00

12.200,00

w tym:
Inwestycje


30.000,00


12.200,00

1) Likwidacja barier architektonicznych - dostawa i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych w NZOZ w Ujanowicach

30.000,00

-

2) Likwidacja barier architektonicznych - projekt techniczny -roboty budowlane polegające na budowie podnośnika dla niepełnosprawnych w NZOZ w Ujanowicach

-

12.200,00

4.

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

98.452,00

-

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

98.452,00

-

w tym:
Inwestycje


98.452,00


-

1) Rozbudowa budynku Remizy OSP w Laskowej

70.000,00

-

2) Zakup samochodu pożarniczego - dotacja celowa dla jednostki OSP Ujanowice

28.452,00

-

5.

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-

58.560,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-

58.560,00

w tym:
Inwestycje


-


58.560,00

1) Projekt kanalizacji do osiedla Kubówka w Laskowej

-

58.560,00

6.

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

-

155.192,00

92601

Obiekty sportowe

-

155.192,00

w tym:
Inwestycje

1) Budowa komleksu sportowego w Laskowej w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012

-

155.192,00

RAZEM
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
programy finansowane z udziałem środków PROW

133.452,00

133.452,00

5.000,00

250.942,00

250.942,00

-

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/278/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2010 r.

W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

W y s z c z e g ó l n i e n i e

W y d a t k i

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

852

POMOC SPOŁECZNA

1.700,00

1.700,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1.700,00


1.700,00

1.700,00

1.700,00
-

1.700,00


1.700,00

1.700,00

-
1.700,00

RAZEM:

1.700,00

1.700,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/278/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE ZMNIEJSZENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2010 r.

Dział

Rozdział

Treść

Rodzaj dotacji z budżetu gminy

Kwota zmniejszenia dotacji

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

2

3

4

5

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

28.452,00

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

dotacja celowa - inwestycyjna, na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ujanowice

28.452,00

RAZEM zmniejszenie dotacji
w tym:
- dotacje celowe inwestycyjne

28.452,00

28.452,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Stach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »