| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/143/2011 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza " Nowy Sącz - 47"

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47".

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami), art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVI/434/2008 r. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47", po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza" uchwalonego Uchwałą Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. oraz zmiany studium uchwalonej Uchwałą Nr XIV/133/2011 r. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r., Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta postanawia co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47"

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47" obejmuje obszar o powierzchni ok. 188 ha, położony we wschodniej części osiedla Biegonice i południowo - zachodniej części osiedla Dąbrówka i oznaczony jest na załączniku graficznym Nr 1 w skali 1:2000, stanowiącym integralną część Uchwały.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47" składa się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz części graficznej przedstawionej na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, zaś rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Plan nie zawiera ustaleń w zakresie określonym w art.15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) z uwagi na brak występowania:

1) obiektów chronionych na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) przestrzeni publicznych;

3) terenów górniczych;

4) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 3. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:

1) ,,uchwale" - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza, o ile z treści nie wynika inaczej;

2) ,,planie" - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47";

3) ,,rysunku planu" - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) ,,przepisach odrębnych" - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami wykonawczymi do niej;

5) ,,linii rozgraniczającej" - należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu rozdzielającą obszar na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania i warunkach zabudowy;

6) ,,wysokości budynku" - należy przez to rozumieć wymiar liczony od średniej wysokości poziomu terenu istniejącego przyległego do ścian budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu.

Rozdział 2.
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM

§ 4. Zasady zabezpieczenia wysokich standardów jakości środowiska

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu, przy zagospodarowaniu terenów obowiązują zakazy i ograniczenia wprowadzone w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały wynikające z położenia części obszaru opracowania w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych poziomu czwartorzędowego GZWP 437.

2. Na całym terenie objętym ustaleniami planu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.

3. Zakazy wymienione w punkcie 2 nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji.

4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu oznaczonego symbolem US(47) - jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych.

5. Obowiązek stosowania najlepszej dostępnej techniki w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska przy realizacji każdej inwestycji.

6. Obowiązek stabilizacji zielenią o rozbudowanym systemie korzeniowym terenów predysponowanych do osuwania się oraz skarp naturalnych i antropogenicznych.

7. Zakaz składowania odpadów, w tym niebezpiecznych, w miejscach do tego nie wyznaczonych.

8. Zakaz wprowadzania do środowiska nie oczyszczonych ścieków.

§ 5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego.

1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu.

2. Zakaz realizacji ogrodzeń pełnych blaszanych, z tworzyw sztucznych oraz betonowych prefabrykowanych.

3. Zakaz realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem toalet kontenerowych.

4. Zakaz realizacji reklam za wyjątkiem elementów informacji wizualnej (reklamy, szyldy, logo) o łącznej powierzchni nie przekraczającej 2 m2 w terenie oznaczonym symbolem US(47), w miejscu ustalonym w projekcie budowlanym lub w zgłoszeniu.

§ 6. Zasady scalania i podziału nieruchomości

1. Dopuszcza się przekształcenia nieruchomości w drodze scaleń i podziałów dla umożliwienia zagospodarowania działek zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i przepisami odrębnymi.

§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

1. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg z zachowaniem przepisów odrębnych, a przy braku takiej możliwości dopuszcza się realizację sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w innych terenach.

3. Dopuszcza się zmianę przebiegu sieci infrastruktury technicznej przedstawionej orientacyjnie na rysunku planu.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;

2) dopuszcza się pobór wody z indywidualnych ujęć w przypadku braku możliwości technicznych podłączenia do wodociągu miejskiego.

5. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się:

1) obowiązek realizacji kanalizacji w systemie rozdzielczym dla terenów przeznaczonych pod zainwestowanie;

2) docelowo obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych do miejskiego systemu oczyszczania miasta;

3) dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie unieszkodliwiania ścieków wyłącznie w przypadku braku możliwości technicznych podłączenia do kanalizacji miejskiej;

4) obowiązek oczyszczania wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się:

1) gospodarka cieplna winna odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w planie zaopatrzenia miasta w ciepło;

2) dopuszcza się indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło;

3) obowiązuje zakaz stosowania paliw stałych wysokoemisyjnych.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia;

2) obowiązek uwzględnienia strefy kontrolowanej dla gazociągu zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia;

2) obowiązek realizacji sieci energetycznych w systemie kablowym podziemnym. Dopuszcza się odstępstwa w uzasadnionych przypadkach związanych z konfiguracją terenu oraz zagrożeniem osuwania się mas ziemnych;

3) obowiązek uwzględnienia stref kontrolowanych dla linii energetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

9. W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się:

1) obsługa teletechniczna w systemie przewodowym oraz bezprzewodowym;

2) obowiązek realizacji sieci teletechnicznych w systemie kablowym podziemnym.

10. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z zasadami określonymi w Programie ochrony środowiska i Planie gospodarki odpadami uchwalonym dla miasta Nowego Sącza oraz z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta;

2) pozostałe zasady gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. W zakresie komunikacji ustala się:

1) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących dróg publicznych;

2) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących dróg wewnętrznych nie wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;

3) dopuszcza się realizację ciągów pieszych, ścieżek rowerowych nie wyznaczonych na rysunku planu, za wyjątkiem terenów, dla których ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

Rozdział 3.
USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

§ 8. Ustalenia dla terenów przyrodniczych

1. Tereny lasów oznaczone symbolami: 1. ZL(47) - pow. ok. 28,25 ha, 2.ZL(47) - pow. ok. 71,10 ha, 3.ZL(47) - pow. ok. 1,50 ha, 4. ZL(47) - pow. ok. 75,39 ha. Ustala się:

1) Obowiązek ochrony istniejącego zadrzewienia;

2) Obowiązek utrzymania i zapewnienia ciągłości i swobody przepływu istniejących cieków wodnych;

3) Dopuszcza się prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji oraz obiektów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci;

5) Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wyłącznie na bazie istniejących ciągów komunikacyjnych.

2. Tereny zieleni oznaczone symbolami: 1.Z(47) - pow. ok.0,60 ha, 2. Z(47) - pow. ok.0,03 ha, 3.Z(47) - pow. ok. 0,08 ha . Ustala się:

1) Dopuszcza się realizację sieci gazowej wysokiego ciśnienia;

2) Obowiązek zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi zasad zagospodarowania strefy kontrolowanej od gazociągu;

3) Obowiązek utrzymania i zapewnienia ciągłości i swobody przepływu istniejącego cieku wodnego;

4) Dopuszcza się prowadzenie prac regulacyjnych cieku wodnego zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Teren rolny oznaczony symbolem R(47) - pow. ok. 3,60 ha. Ustala się:

1) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury.

4. Teren wód powierzchniowych śródlądowych z zielenią oznaczony symbolem: WS/Z(47) - pow. ok. 1,46 ha. Ustala się:

1) Przeznaczenie terenu - potok z zielenią przyrzeczną;

2) Dopuszcza się prowadzenie prac regulacyjnych potoku zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) Obowiązek utrzymania i uzupełnienia istniejącej zieleni gatunkami zgodnymi z siedliskiem;

4) Zakaz realizacji nowych budynków;

5) Dopuszcza się przebudowę istniejących budynków z zakazem rozbudowy i nadbudowy na warunkach:

a) obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki pokryć dachowych w odcieniach czerwieni, brązu, szarości i zieleni,

b) obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki elewacji.

§ 9. Ustalenia dla terenów usługowych

1. Teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem US(47) - pow. ok.2,01 ha. Ustala się:

1) Przeznaczenie terenu - usługi sportu i rekreacji;

2) Dopuszcza się realizację jednego budynku na zasadach:

a) wysokość budynku nie może przekraczać 9 m,

b) kąt nachylenia dachu od 30o do 45o,

c) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 150m2,

d) obowiązek realizacji dachu o wspólnej górnej krawędzi przeciwległych połaci dachowych,

e) zakaz realizacji dachu o różnych spadkach głównych połaci dachowych względem kalenicy,

f) obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki pokryć dachowych w odcieniach brązu, szarości i zieleni,

g) obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki elewacji;

3) Obowiązek zachowania wymaganej odległości od lasu zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) Obowiązek zachowania min. 60 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

5) Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;

6) Dopuszcza się realizację urządzeń sportowych w formie otwartych boisk, bieżni, placów oraz innych urządzeń nie zadaszonych służących sportom niemotorowym;

7) Obowiązek realizacji min. 20 miejsc postojowych.

§ 10. Ustalenia dla terenów komunikacji

1. Tereny komunikacji oznaczone symbolami: 1. KDZ(47) - pow. ok.1,52 ha, 2.KDZ(47) - pow. ok.0,64 ha. Ustala się:

1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej, zawierająca elementy:

a) jezdnia o szerokości 7 m,

b) chodniki,

c) urządzenia związane z potrzebami obsługi ruchu i zarządzania drogą;

2) Szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż 20 m;

3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.

2. Teren komunikacji oznaczony symbolem KDD(47) - pow. ok.1,26 ha. Ustala się:

1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej, zawierająca elementy:

a) jezdnia o szerokości 5 m,

b) chodniki,

c) urządzenia związane z potrzebami obsługi ruchu i zarządzania drogą;

2) Szerokość w liniach rozgraniczających 10 m;

3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.

3. Teren komunikacji oznaczony symbolem KDW(47) - pow. ok. 0,17 ha. Ustala się:

1) Przeznaczenie terenu - droga wewnętrzna zawierająca elementy:

a) jezdnia o szerokości min. 4,5 m,

b) chodniki;

2) Szerokość w liniach rozgraniczających - 8 m;

3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.

§ 11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związaną ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717, z późniejszymi zmianami) dla terenu oznaczonego symbolem US(47) w wysokości 10 %, dla terenów pozostałych w wysokości 1%.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Opiło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik1

Załącznik Nr 1-1sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-1sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-2sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-2sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-3sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-3sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-4sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-4sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-5sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-5sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-6sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-6sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-7sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-7sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-8sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-8sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-9sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-9sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-10sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-10sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-11sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-11sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-12sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-12sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-13sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-13sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-14sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-14sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-15sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-15sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-16sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-16sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-17sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-17sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-18sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-18sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-19sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-19sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-20sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-20sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-21sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-21sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-22sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-22sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-23sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-23sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-24sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-24sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-25sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-25sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-26sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-26sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-27sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-27sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-28sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-28sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-29sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-29sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-30sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-30sekcja.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47"

Załącznik nie zawiera wykazu uwag nieuwzględnionych z uwagi na to, że do projektu planu wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 1.07.2011 r. do 29.07.2011 r. oraz w wyznaczonym terminie do dnia 12.08.2011 r. wpłynęły dwie uwagi, które zostały w całości uwzględnione.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Opiło


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47", związane są z realizacją i modernizacją dróg.

W zakresie inwestycji drogowych przewiduje się:

1) przebudowę odcinków drogi klasy dojazdowej o symbolu 1.KDZ (47), 2.KDZ(47),

2) przebudowę oraz realizację odcinka drogi klasy dojazdowej o symbolu KDD(47).

2. Powyższe zadania finansowane będą częściowo z budżetu gminy, częściowo ze środków pozabudżetowych uzyskanych z innych źródeł np. fundusze unijne.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Opiło

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Kuczkowski

Radca prawny, partner, kieruje biurem kancelarii Raczkowski Paruch w Poznaniu. Od ponad 12 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »